Search
Close this search box.
дОКУМЕНТА
2020 -

Акти Скупштине Општине Фоча
Појединачни приказ аката

1. Програм уређења грађевинског земљишта за 2024. годину

2. Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2024. годину

3. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2024. годину

4. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2024. годину

5. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2024. годину

6. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине … у 2023

7. Одлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге … у 2023. години

8. Oдлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2024. годину

9. Закључак – Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2024. годину

10. Закључак – Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2023. годину

11. Закључак – Програм рада Начелника Општине Фоча за 2023. годину

12. Закључак – Записник са 28. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30. јануара 2024. године

13. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за одређивање назива улица, тргова и дијелова ..

14. Рјешење о избору чланова Комисије за одређивање улица, тргова и дијелова насељених …

15. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2024. годину

15.1. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2024. годину – Наслов

 

1.1. Одлука о усвајању Ребаланса буџета Општине Фоча за 2023. годину

1.2. Одлука о извршењу Ребаланса буџета Општине Фоча за 2023. годину

1.3. Одлука о усвајању Буџета Општине Фоча за 2024. годину

1.4. Одлука о извршењу Буџета Општине Фоча за 2024. годину

2.1. Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2024. годину

2.2. Одлука о куповини непокретности означене као к.ч. број 2452-6, уписане у Лист непокретност број 2204 к.о. Фоча

2.3. Одлука о куповини непокретности означене као к.ч. број 2286-2 уписане у ПЛ број 180 КО Козја Лука

2.4. Одлука о изради регулационог плана за локацију која се налази између објекта Полицијске управе Фоча…

2.5. Одлука о одређивању локације за изградњу привремене санитарне депоније на подручју Општине Фоча

2.6. Закључак – број 01-022-102-23 од 11. 12. 2023. године – Заштита комплекса Пјешчаних пирамида

2.7. Закључак – Записник са Двадесет шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 9. новембра 2023. године

2.8. Колективни уговор за Општинску управу Општине Фоча – Измјене, новембар 2023.

2.9. НОФ – Рјешење о репрезентативности Синдикалне организације Општинске управе и ЈС ОФ

 

1. Одлука о усвајању Програма зона санитарне заштите изворишта Чесме, општина Фоча, за период 2023 – 2027. године

1.1. Програм санитарне заштите изворишта Чесме, општина Фоча 2. Одлука о усвајању Програма зона санитарне заштити изворишта Лучка врела, општина Фоча, за период 2023 – 2027. године

2..1. Програм санитарне заштите изворишта Лучка врела, општина Фоча

3. Одлука о санитарној заштити изворишта Чесме, водоснабдијевање општине Фоча

4. Одлука о санитарној заштити изворишта Лучка врела, водоснабдијевање општине Фоча

5. Резолуција о заштити и неповредивости права Републике Српске и јединица локалне самоуправе у Републици Српској

6. Одлука о продаји неизграђеног ГЗ означеног као к.ч. бр. 555-1 и 556, уписано у ПЛ број 100 к.о. Козја Лука, путем непосредне погодбе

7. Одлука о куповини непокретности у ул. Николе Пашића и Теслина, у Фочи, к.ч. бр. 1357-2, 1358-2 и 1359-2, уписане у Л бр 1113 к.о. Фоча

8. Одлука о усвајању Приједлога ИД дијелова РП Чоходор Махала, који се односи на подручје садашњег насеља Лазарево

9. Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана Горње Поље

10. Одлука о изградњи Дома за стара лица у насељу Миљевина, општина Фоча 1

1 Одлука о измјенама Одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Центар за културу и информисање Фоча

12. Одлука о утрошку неутрошених намјенских средстава из 2022. године у 2023. години и расподјели … нераспоређеног суфицита из 2022.

13. Закључак – Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2023. године

14. Закључак – ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча Извјештај о раду за 2022 – 2023. годину

15. Закључак – ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча Програм рада за 2023 – 2024. годину

16. Закључак – Записник са Двадесет четврте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 19. јула 2023. године

1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Фоча

2. Одлука о продаји неизграђеног ГГ земљишта означеног као к.ч. број 521-51 уписано у Лист неп. 327 КО Фоча путем непосредне погодбе

3. Оодлука о диоби непокретности у КО Јелеч, у Фочи, означене као к.ч. бр. 26541- и 2654-2, уписане у ПЛ број 230 КО Јелеч

4. Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Центар за културу и информисање Фоча

5. Закључак – Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину

6. Закључак – Записник са Двадесет треће редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 1. јуна 2023. године

7. Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља Фоча, јул 2023

8. Рјешење о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Фоча, јул 2023

9. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Фоча, јул 2023

10. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча, јул 2023

11. Рјешење o именовању чланова УО ЈЗУ Дом здравља Фоча, јил 2023

12. Рјешење о именовању чланова УО ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча, јул 2023

13. Рјешење о избору једног члана Школског одборра ЈУ ОШ Свети Сава, Ана Шушњевић, јул 2023.

1. Oдлука о давању гаранције Општине Фоча за кредитно задужење ПВиК Извор а.д. Фоча

2. Закључак – Записник са Двадесет друге редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26. априла 2023. године

2. Одлука о продаји неизграђеног ГГЗ к.ч. број 2996-9 Лист непокретности 327 к.о. Фоча путем непосредне погодбе

3. Одлука о продаји неизграђеног ГГЗ к.ч. број 2996-10 и 2996-11 Лист непок. 327 к.о. Фоча путем непосредне погодбе

4. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Хум – Шћепан Поље, 10 одлука

5. Одлукa о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директораа ЈЗУ Дом здравља Фоча

 

 

 

6. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Фоча

7. Одлука о расписивању јавног конкурс за избор и именовање чланова УО ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча

8. Закључак – Извјештај Начелника ОФ о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2022. годину

9. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште замјерника правобраниоца Фоча за 2022. годину

10. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште замјерника правобраниоца Требиње за 2022. годину

11. Закључак – Записник са Двадесет прве редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 6. априла 2023. године

1. Одлука о додјели награда и признања Општине Фоча за 2023. годину

2. Одлука о продаји неизграђеног ГГЗ … уписаног у Лист непокретности 327 к.о. Фоча путем непосредне погиодбе

3. Закључак – Извјештај о трошењу буџетске резерве из Буџета Општине Фоча у 2022. години

4. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину

5. Закључак – Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину

6. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2022. годину

7. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. годину

8. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2022. годину

9. Закључак – Записник са Двадесете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 16. марта 2023. године

Oдлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину

1. Одлука о продаји непокретности означене као к.ч. бр. 1250 и 1271 уписане у п.л. број 51-2 к.о. Љубина

2. Одлука о усвајању приједлога измјена и допуна дијела РП Хум – Шћепан Поље Фоча (осма измјена)

3. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела РП Хум – Шћепан Поље Фоча (девета одлука)

4. Одлука о одобравању средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада за 2023. годину

5. Одлука о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса за Оп. Фоча

6. Закључак – Центар за културу и информисање Фоча, Извјештај о раду за 2022. годину

7. Закључак – Центар за културу и информисање Фоча, Програм рада за 2023. годину

8. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Фоча, Извјештај о раду за 2022. годину

9. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Фоча, Програм рада за 2023. годину

10. Закључак – ЈЗУ Апотека Фоча, Извјештај о раду за 2022. годину

12. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Фоча, Извјештај о раду за 2022. годину

13. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Фоча, Програм рада за 2023. годину

14. Закључак – ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча, Извјештај о раду за 2022. годину

15. Закључак – ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча, Програм рада за 2023. годину

16. Закључак – ЈУ Туристичка организација Општине Фоча, Извјештај о раду за 2022. годину

17. Закључак – ЈУ Туристичка организација Општине Фоча, Програм рада за 2023. годину

18. Закључак – Инспекција за храну и ветеринарска инспекција, Извјештај за 2022. годину

19. Закључак – Урбанистичко-грађевинска инспекција, Извјештај за 2022. годину

20. Закључак – Водна инспекција, Извјештај за 2022. годину

21. Закључак – Комунална полиција, Извјештај за 2022. годину

1. Програм уређења грађевинског земљишта за 2023. годину

2. Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2023. годину

3. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2023. годину

4. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2023. годину

5. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2023. годину

6. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора у 2022. години за подручје општине Фоча

7. Одлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова ком. и др. јавне инфраструктуре и уређења јавних површина

8. Oдлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2023. годину

9. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Бараковац Фоча (друга одлука од усвајања Плана)

10. Одлука о комуналним таксама

11. Одлука о покретању поступка статусне промјене Центра за културу и информисање са п.о. Фоча

12. Oдлукa о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Фоча

13. Закључак – Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2022. годину

14. Закључак – Програм рада Начелника Општине Фоча за 2023. годину

15. Закључак – Записник са Деветнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30. јануара 2023. године

16. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2023. годину

Иницијативе одборника са 20. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 16. 3. 2023. године

Одборничка питања са 20. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 16. 3. 2023. године

1. Oдлукa о висини вриједности непокретности на територији ОФ по зонама … за 2023. годину

2. Oдлукa о висини стопе пореза на непокретности на тероторији ОФ за 2023. годину

3. Одлука о усвајању Акционог плана за јачање кохезије заједнице у општини Фоча

3.1. Акциони план за јачање кохезије заједнице у општини Фоча

3.2. Акциони план Табеларни приказ

4. Закључак – Годишњи план рада Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину

5. Закључак – Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину

6. Закључак – Записник са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 15. јула 2022. године

7. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за статутарна питања и прописе

8. Рјешење о избору члана Комисије за статутарна питања и прописе

9. Рјешење о разрјешењу члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу

10. Рјешење о избору члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу

1. Одлука о усвајању Ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину

Усвојени будзет за 2023. годину

1. Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2023. годину

2. Oдлукa о приступању изради измјена и допуна дијела РП Центар 1

3. Oдлука о усвајању Буцета Општине Фоча за 2023. годину

3. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела РП Горње Поље

4. Oдлука о приступању изради измјена и допуна дијела РП Чоходор Махала

5. Oдлукa о извршењу Буџета Општине Фоча за 2023. годину

5. Одлука о отпису ненаплативих потраживања са 30.11.2022. године

5.1 Списак дужника за отпис потраживања Општине Фоча

6. Одлука о измјени Одлуке о условима организовања, начину коришћења и наплати паркирања …

7. Закључак – Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

8. Закључак – Информација о стању у области туризма на подручју општине Фоча у 2022. години

9. Закључак – Записник са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 27. октобра 2022. године

10. Закључак – Записник са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 15. новембра 2022. године

11. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за праћење статуса пензионера

12. Рјешење о избору члана Комисије за праћење статуса пензионера

13. Рјешење – Одлука о измјенама Статута ЈЗУ Дом здравља Фоча

14. Рјешење – Правилник о УО СРМ ЈЗУ Апотека Фоча

1. Одлука о куповини непокретности – стана, гарсоњере у насељу Миљевина

2. Одлука о продаји неизграђеног ГГЗ к.ч. 521 к.о. Фоча путем непосредне погодбе

3. Одлука о приступању Измјена и допуна дијела РП Горње Поље Фоча

4. Одлука о допуни Одлуке о пословним зградама, посл. просторијама и гаражама

5. Oдлукa о утрошку неутрошених средстава из 2021. године у 2022. години …

6. Закључак – Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2022. године

7. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште замјерника правобраниоца Фоча за 2021. годину

8. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште замјерника правобраниоца Требиње за 2021. годину

9. Закључак – ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча Извјештај о раду за 2021 – 2022. годину

10. Закључак – ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча Програм рада за 2022 – 2023. годину

11. Закључак – Инспекција за храну и Ветеринарска инсп. за период јануар – јун 2022. године

12. Закључак – Урбанистичко-грађевинска инспекција за период јануар – јун 2022. године

13. Закључак – Водна инспекција за период јануар – јун 2022. године

14. Закључак – Комунална полиција за период јануар – јун 2022. године

15. Закључак – Записник са Петнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 21. јула 2022. године

16. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање

17. Рјешење о избору члана Комисије за избор и именовање

18. Рјешење о разрјешењу члана Одбора за здравље

19. Рјешење о избору члана Одбора за здравље

Службени гласник Општине Фоча број 10. од 28.10.2022. године

1. Одлука о начину и условима продаје земљишта … и избора инвеститора за изградњу Дома за старија лица Фоча …

2. Одлука о ИД Одлуке о начину и условима јавне продаје… и избора инвеститора за изградњу… зграде за младе брачне парове у Фочи

3. Oдлукa о продаји неизграђеног градског грађ. земљишта … путем непосредне погодбе

4. Одлука о продаји сувласничког удјела Општине Фоча у парцели … к.ч. бр. 1953 к.о. Фоча

5. Oдлукa о куповини непокретности означене као к.ч. број 232 к.о. Јошаница

6. Одлука о усвајању пр. ИД дијела РП Хум – Шћепан Поље, 6 измјена

7. Oдлукa о усвајању Приједлога ИД дијела РП Хум – Шћенан Поље Фоча, седма измјена

8. Одлука о приступању изради ИД дијела РП Хум – Шћепан Поље, осма одлука

9. Закључак – Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе ОФ за 2021. годину

10. Закључак – Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

11. Закључак – Записник са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 7. јуна 2022. године

12. Разрјешење чланова Одбора за жалбе ОУ ОФ

13. Именовање чланова Одбора за жалбе ОУ ОФ

14. Рјешење о избору једног члана Школског одбора ЈУ Основна музичка школа Фоча

Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, РМ – М. Ристановић

Извјештај о реализацији годишњег плана рада Општинске управе Општине Фоча… за 2021. годину

Иницијативе одборника, 15. сједница СО Фоча, од 21.7.2022. године

Одборничка питања, 15. сједница СО Фоча, од 21.7.2022. године

1. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Општине Фоча за 2021. годину

2. Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела РП Хум – Шћепан Поље Фоча (пета измјена)

3. Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела РП Брод на Дрини Фоча

4. Oдлука о условима јавне продаје ГП у својини ОФ и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи

5. Oдлука о продаји непокретности означене као к.ч. бр. 1247 и 1276 уписане у Посједовни лист број 51 2 к.о. Љубина

6. Одлука о расписивању лицитације за издавање у закуп земљишта дио к.ч. број 2253 к.о. Фоча

7. Закључак – Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2021. годину

8. Закључак – Извјештај Начелника ОФ о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2021. годину

9. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2021. годину

10. Закључак – Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину

11. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2021. годину

12. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2021. годину

13. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2021. годину

14. Закључак – Записник са Тринаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 28. априла 2022. године

14. Записник са Тринаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, 28.4.2022.

Позив за 14. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, уторак, 7.6.2022. године

1. Одлука о условима организовања, начину коришћења и наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Фоча

2. Одлука о пословним зградама, посл. просторијама и гаражама у својини Општине Фоча

3. Одлука о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи

4. Одлука о изградњи Дома за старија лица у Фочи

5. Oдлукa за … суфинансирање партерног уређења Храмa Светог Саве у Фочи

6. Oдлукa о продаји неизграђеног ГГЗ к.ч. 2256-4, пл 327-3 к.о. Фоча путем непосредне погодбе

7. Oдлукa о усклађивању организовања и пословања СЦБ Просвјета Фоча

8. Одлука о додјели награда и признања Општине Фоча за 2022. годину

9. Oдлукa о расписивању ЈК за избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе ОФ

10. Закључак – Центар за културу и информисање Фоча, Извјештај о раду за 2021. годину

11. Закључак – Центар за културу и информисање Фоча, Програм рада за 2021. годину

12. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Фоча, Извјештај о раду за 2021. годину

13. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Фоча, Програм рада за 2022. годину

14. Закључак – ЈЗУ Апотека Фоча, Извјештај о раду за 2021. годину

15. Закључак – ЈЗУ Апотека Фоча, Програм рада за 2022. годину

16. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Фоча, Извјештај о раду за 2021. годину

17. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Фоча, Програм рада за 2022. годину

18. Закључак – ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча, Извјештај о раду за 2021. годину

19. Закључак – ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча, Програм рада за 2022. годину

20. Закључак – ЈУ Туристичка организација ОФ, Извјештај о раду за 2021. годину

21. Закључак – ЈУ Туристичка организација ОФ, Програм рада за 2022. годину

22. Закључак – Инспекција за храну и ветеринарска инспекција, Извјештај за 2021. години

23. Закључак – Тржишна инспекција, Извјештај за 2021. години

24. Закључак – Урбанистичко – грађевинска инспекција, Извјештај за 2021. години

25. Закључак – Водна инспекција, Извјештај за 2021. години

26. Закључак – Комунална полиција, Извјештај за 2021. години

27. Закључак – Записник са Дванаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31.1.2022. године

28. Рјешење о разрјешењу ВД начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

29. Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

30. Рјешење о избору једног члана Школског одбора ЈУ ОШ Веселин Маслеша Фоча

31. Рјешење о именовању Комисије за ЈК Одбор за жалбе. doc

Иницијативе одборника, 13. СО Фоча, 28.4.2022. године

Одборничка питања 13. СО Фоча, 28.4.2022. године

 

32. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2022. годину BR

31. Рјешење o именовању чланова УО ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

30. Рјешење о разрјешењу ВД чланова Управног одбора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

29. Рјешење o именовању чланова УО ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

28. Рјешење о разрјешењу ВД чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

27. Рјешење о именовању директора ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча – СВ 22

26. Рјешење о разрјешењу ВД директора ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча

25. Рјешење о именовању директора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча – ДС 22

24. Рјешење о разрјешењу ВД директора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

23. Рјешење о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад Фоча – СГ 22

22. Рјешење о разрјешењу ВД директора ЈУ Центар за социјални рад Фоча

21. Рјешење о именовању директора Центра за културу и информисање Фоча – СФ 22

20. Рјешење о разрјешењу ВД директора Центар за културу и информисање Фоча

19. Рјешење о именовању директора ЈЗУ Апотека Фоча Фоча – ГМ 22

18. Рјешење о разрјешењу ВД директора ЈЗУ Апотека Фоча

17. Рјешење о именовању руководиоца ПЈ Апотека Чајниче

16. Рјешење о именовању руководиоца ПЈ Апотека Фоча 2

15. Закључак – Записник са Једанаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31.1.2022. године

14. Закључак – Програм рада Начелника Општине Фоча за 2022. годину

13. Закључак – Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2021. годину

12. Oдлука о оснивању Пословне јединице Апотека Чајниче Чајниче

11. Oдлука о оснивању Пословне јединице Апотека Фоча 2 Фоча

10. Oдлука о расписивању JК за избор и именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију ОУ ОФ

9. Одлука о усвајању Пр. Рег. плана за дио насеља Доње Поље Студентски дом број 2 ОФ

8. Oдлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину

7. Одлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова ком. и др. јавне инфраструктуре и уређења јавних површина

6. Одлука о утвр. просјечне коначне грађ. цијене 1m корисне повр. стамбеног и посл. простора на подручју ОФ у 2021.

5. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2022. годину

4. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. годину

3. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2022.годину

 

2. Програм заједничке комуналне потрошње за 2022. годину

1. Програм уређења грађевинског земљишта за 2022. годину

1. Одлука о висини вриједности непокретности на територији ОФ за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2022. години

2. Одлука о висини стопе пореза на непокретности на територији ОФ за 2022. годину

3. Oдлука о усвајању Приједлога плана парцелације за Пословну зону Ливаде Фоча

4. Закључак – Изградња магистралних и регионалних путева на подручју општине Фоча

5. Закључак – Годишњи план рада Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину

6. Закључак – Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину

7. Закључак – Записник са Девете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 11.11.2021. године

8. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

9. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

10. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Центар за културу и информисање Фоча

11. Рјешење o именовању чланова УО Центар за културу и информисање Фоча

12. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Фоча

13. Рјешење o именовању чланова УО ЈУ Центар за социјални рад Фоча

14. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека Фоча Фоча

15. Рјешење o именовању чланова УО ЈЗУ Апотека Фоча Фоча

16. Рјешење о именовању мртвозорника на подручју општине Фоча

Информација о раду СО Фоча у 2021. години, са реализацијом закључака и одборничких иницијатива

Наслов и садржај Информације о раду СО Фоча у 2021. години

1. Одлука о приступању изради Стратегије безбједности друмског саобраћаја ОФ за период 2022 – 2031. године

2. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Брод на Дрини (шеста измјена)

3. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Музеј СХ Фоча

4. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Центра за културу и информисање Фоча

5. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Фоча

6. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча

7. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Музеј СХ Фоча

8. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ ТО ОФ

9. Закључак – Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2021. године

10. Закључак – Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2021. годину

11. Закључак – ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча Извјештај о раду за 2020 – 2021. годину

12. Закључак – ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча Програм рада за 2021 – 2022. годину

13. Закључак – Записник са седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 22.7.2021. године

14. Рјешење о разрјешењу директора Центра за културу и информисање Фоча

15. Рјешење о именовању ВД директора Центра за културу и информисање Фоча

16. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Центар за социјални рад Фоча

17. Рјешење о именовању ВД директора ЈУ Центар за социјални рад Фоча

18. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча

19. Рјешење о именовању ВД директора ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча

20. Рјешење о избору једног члана Школског одбора ЈУ СШЦ Фоча

21. Рјешење о утврђивању Листе одборника Скупштине Општине Фоча за закључивање брака на подручју општине Фоча

1. Oдлукa о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча

2. Oдлукa о општинским административним таксама

3. Одлука o приступању изради плана парцелације за Пословну зону Ливаде

4. Одлука о приступању изради Регулационог плана за дио насеља Доње Поље – Студентски дом број 2

5. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Душаново

6. Закључак – Стратегија развоја социјалног становања у општини Фоча 2021 – 2030. године

7. Закључак – Инспекција за храну и Ветеринарска инсп. о стању у првом полугодишту 2021. године

8. Закључак – Тржишна инспекција,стање у првом полугодишту 2021. године

9. Закључак – Урбанистичко – грађевинска инспекција о стању у првом полугодишту 2021. године

10. Закључак – Водна инспекција, прво полугодиште 2021. године

11. Закључак – Комунална полиција о стању у првом полугодишту 2021. године

12. Закључак – Извјештај Анкетног одбора у вези ЈЗУ Апотека Фоча Фоча

13. Закључак – Информација о стању у области шумарства и дрвопрераде

14. Закључак – Записник са Шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 17.6.2021. године

15. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије

16. Рјешење о избору члана Комисије за буџет и финансије

17. Рјешење о разрјешењу члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу

18. Рјешење о избору члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу

19. Рјешење о разрјешењу члана Савјета за културу

20. Рјешење о избору члана Савјета за културу

Стратегија развоја социјалног становања у општини Фоча 2021 – 2030. године

1. Oдлукa о куповини непокретности у улици Немањиној, у Фочи, означена као к.ч. 1035, уписана у лист н. 650 к.о. Фоча

2. Одлука о продаји неизграђеног ГГЗ к.ч. бр. 339-5, уписана у лист н. 327-3 к.о. Фоча путем непосредне погодбе

3. Oдлукa о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Центар 1 Фоча

4. Закључак – Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју ОФ за период 2020 – 2029.

5. Закључак – Приједлог Стратегија развоја социјалног становања ОФ

5.1. Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју ОФ за период 2020 – 2029.

6. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште замјерника правобраниоца Фоча за 2020. годину

7. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника правобраниоца Требиње за 2020. годину

8. Закључак – Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе за 2020. годину

9. Закључак – Годишњи извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за 2020. годину

10. Закључак – Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

11. Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

12. Закључак – Записник са Четврте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31.3.2021. године

13. Закључак – Записник са Пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29.4.2021. године

14. Закључак – Записник са Прве посебне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 20.5.2021. године

15. Закључак – Текућа питања

16. Рјешење – Савјет за безбједност саобраћаја ОФ

 

1. Одлука о усвајању Буџета Општине Фоча за 2021. годину

1. Одлука о додјели награда и признања Општине Фоча за 2021. годину

2. Закључак – Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину

3. Закључак – Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину

4. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

5. Закључак – Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

6. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину(1)

7. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

8. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

9. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину

10. Закључак – Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину(1)

11. Закључак – Извјештај о раду ЈЗУ Апотека Фоча Фоча за 2020. годину

12. Закључак – ЈЗУ Апотека Фоча Фоча – истражни органи

13. Закључак – ЈЗУ Апотека Фоча Фоча – стратешки партнери

14. Закључак – ЈЗУ Апотека Фоча Фоча – Анкетни одбор

15. Закључак – Проширење локације за депонију отпада

16. Рјешење о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Фоча

17. Рјешење о именовању члана Општинске изборне комисије Фоча

18. Рјешење о именовању предсједника Општинске изборне комисије Фоча

19. Разрјешење ВД секретара Скупштине Општине Фоча

20. Разрјешење ВД начелника Одјељења за општу управу

21. Разрјешење ВД начелника Одјељења за финансије

22. Разрјешење ВД начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

23. Разрјешење ВД начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

24. Разрјешење ВД начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

25. Рјешење о именовању секретара Скупштине Општине Фоча

26. Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу

27. Рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије

28. Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

29. Рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

30. Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

31. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

32. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

33. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

34. Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

35. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

36. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

37. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

38. Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

1. Одлука о усвајању Буџета Општине Фоча за 2021. годину

2. Буџет Општине Фоча за 2021. годину (Усвојен 31.3.2021. године)

3. Одлука о извршењу Буџета Општине Фоча за 2021. годину

1. Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2021. годину

2. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2021. годину

3. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2021. годину

4. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2021. годину

5. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра стамбеног и пословног простора у 2020. године

6. Одлука o утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина

7. Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину

8. Одлука о платама функционера Општине Фоча

9. Одлука о новчаној накнади одборника и чланова радних ријела Скупштине Општине Фоча

10. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама

11. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Апотека Фоча, Фоча

12. Одлука о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Дјечијег вртића Чика Јова Змај Фоча

13. Закључак – Годишњи план рада Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину

14. Закључак – Програм рада Начелника Општине Фоча за 2021. годину

15. Закључак – Инспекција за храну и ветеринарска инспекција у 2020. години

16. Закључак – Тржишна инспекција у 2020. години

17. Закључак – Урбанистичко – грађевинска инспекција у 2020. години

18. Закључак – Водна инспекција у 2020. години

19. Закључак – Комунална полиција у 2020. години

20. Закључак – Центар за културу и информисање Фоча, Извјештај о раду за 2020. годину

21. Закључак – Центар за културу и информисање Фоча, Програм рада за 2021. годину

22. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Фоча, Извјештај о раду за 2020. годину

23. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Фоча, Програм рада за 2021. годину

24. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад, Извјештај о раду за 2020. годину

25. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад, Програм рада за 2021. годину

26. Закључак – ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча, Извјештај о раду за 2020. годину

27. Закључак – ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча, Програм рада за 2021. годину

28. Закључак – ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

29. Закључак – ЈУ Туристичка организација Општине Фоча, Извјештај о раду за 2020. годину

30. Закључак – ЈУ Туристичка организација Општине Фоча, Програм рада за 2021. годину

31. Закључак – ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

1. Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2021. годину

2. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела РП Хум – Шћепан Поље (Шеста измјена)

3. Одлука о усвајању приједлога РП Индустријска зона Брод на Дрини и измјена дијела РП Брод на Дрини Фоча

4. Одлука о куповини непокретности – земљишта означених као к.ч. бр. 88, 100, 104… к.ч. Фоча

5. Одлука о измјени Одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за продају непокретности – стана у Сарајеву, у ул Трг ЗАВНОБИХ

6. Одлука о усвајању Платформе за мир

6.1. Платформа за мир

6.2. План активности за имплементацију Платформе за мир 2021 – 2024. године

7. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча

8. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча

9. Oдлукa о објављивању јавног огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча

10. Закључак – Нацрт буџета Општине Фоча за 2021. годину

11. Закључак – ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча Извјештај о раду за 2020

12. Закључак – ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча Програм рада за 2021

13. Закључак – Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

13.1. Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

14. Закључак – Записник са Прве, конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 13.1.2021. године

15. Закључак – Записник са Друге редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29.1.2021. године

16. Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Апотека Фоча – Снежана Малиш оставка

17. Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Апотека Фоча – Митровић Горанка

18. Рјешење о утврђивању Листе одборника Скупштине Општине Фоча за закључивање брака на подручју општине

19. Рјешење o избору чланова Комисије за статутарна питања и прописе Фоча

20. Рјешење o избору чланова Комисије за буџет и финансије

21. Рјешење o избору чланова Комисије за мјесне заједнице

22. Рјешење o избору чланова Комисије за заштиту околине, културног и природног насљеђа

23. Рјешење o избору чланова Комисије за награде и признања

24. Рјешење o избору чланова Комисије за вјерска питања

25. Рјешење o избору чланова Комисије за питања младих

26. Рјешење o избору чланова Комисије за праћење статуса пензионера

27. Рјешење o избору чланова Одбора за кодекс понашања

28. Рјешење o избору чланова Одбора за друштвени надзор и представке

29. Рјешење o избору чланова Одбора за равноправност полова

30. Рјешење o избору чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу

31. Рјешење o избору чланова Одбора за здравље

32. Рјешење o избору чланова Савјета за спорт

33. Рјешење o избору чланова Савјета за културу

34. Рјешење o избору чланова Савјета потрошача

35. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча

36. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча

37. Рјешење о именовању Комисије за за спровођење поступка јавног надметања у располагању непокретностима у своји Општине Фоча

38. Рјешење о утврђивању Листе за чланове комисија за спровођење јавног конкурса

1. Закључак – Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

2. Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

3. Рјешење о избору Радног предсједништва Прве, конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча

4. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за избор и именовање

5. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за статутарна питања и прописе

6. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за буџет и финансије

7. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за мјесне заједнице

8. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за заштиту околине, клултурног и природног наслијеђа

9. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за награде и признања

10. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за вјерска питања

11. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за питања младих

12. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за праћење статуса пензионера

13. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за кодекс понашања

14. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за друштвени надзор и представке

15. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за равноправност полова

16. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу

17. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за здравље

18. Рјешење о разрјешењу чланова Савјета за спорт

19. Рјешење о разрјешењу чланова Савјета за културу

20. Рјешење о разрјешењу чланова Савјета потрошача

21. Рјешење o избору чланова Комисије за избор и именовање

22. Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине Општине Фоча

23. Рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине Општине Фоча

24. Рјешење о разрјешењу замјеника Начелника Општине Фоча

25. Рјешење o избору чланова Комисије за спровођење поступка тајног гласања

26. Рјешење о избору предсједника Скупштине Општине Фоча

27. Рјешење о избору потпредсједника Скупштине Општине Фоча

28. Рјешење о избору замјеника Начелника Општине Фоча

29. Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине Општине Фоча

30. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу

31. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије

32. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

33. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

34. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

35. Рјешење о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине Општине Фоча

36. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу

37. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије

38. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

39. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

40. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

41. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине Општине Фоча

42. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између начелника ОФ

дОКУМЕНТА
2016.-2020.

Акти Скупштине Општине Фоча
Појединачни приказ аката

Toggle Content
Show All Collapse

1. Одлука о задужењу Општине Фоча емисијом хартија од вриједности

2. Одлука о првој емисији обвезница Општине Фоча јавном понудом

3. Одлука о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју општине Фоча

4. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште правобраниоца Фоча за 2019. годину

5. Закључак – Извјештај Правобраниоца РС – Сједиште правобраниоца Требиње за 2019. годину

6. Закључак – Извјештај о раду ЈЗУ Апотека Фоча Фоча за 2019. годину

7. Закључак – Програм рада ЈЗУ Апотека Фоча Фоча за 2020. годину

8. Закључак – Годишњи извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за 2019. годину

9. Закључак – Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе за 2019. годину

10. Закључак – Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2019. годину

11. Закључак – Записник са 38. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 4.6.2020. године

12. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу – Зоран Ћосовић

13. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу – Душанка Станковић

1. Одлука о утрошку нераспоређеног суфицита из 2019. године.

2. Одлука о ослобађању плаћања закупнине…

3. Одлука – Просјечне јединичне цијене радова КДЈИ

4. Одлука о висини накнаде за трошкове уређењa ГГЗ

5. Одлука о таксама за ватрогаство

6. Одлука о расписивању ЈЛ за продају стана у Сарајеву

7. Одлука о усвајању ИД РП Брод на Дрини

8. Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и ГЗ

9. Одлука о ИД Одлуке о заштити изворишта Лучка врела

10. Одлука о ИД Одлуке о кућном реду

11. Одлука о И Одлуке о изради Стратегије за локалне путеве

12. Закључак – Стратегија развоја локалних путева

13. Закључак – Извјештај o потрошњи буџетске резерве у 2019.

14. Закључак – Здравствено – санитарна инспекција 2019.

15. Закључак – Тржишна инспекција 2019.

16. Закључак – Урбанистичко – грађевинска инспекција 2019.

17. Закључак – Водна инспекција 2019.

18. Закључак – Комунална полиција 2019.

19. Закључак – ЦКИ Извјештај о раду за 2019.

20. Закључак – ЦКИ Програм рада за 2020.

21. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Извјештај о раду за 2019.

22. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Програм рада за 2020.

23. Закључак – ЈЗУ Апотека за 2020.

24. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Извјештај о раду за 2019.

25. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Програм рада за 2020.

26. Закључак – ЈУ Музеј СХ Извјештај о раду за 2019.

27. Закључак – ЈУ Музеј СХ Програм рада за 2020.

28. Закључак – ЈУ ТООФ Извјештај о раду за 2019.

29. Закључак – ЈУ ТООФ Програм рада за 2020.

30. Закључак – Записник са 37. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета ОФ за 2019. годину

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2019 ГОДИНУ

Sl.gl.Opstine Foca 4 – 05.06.2020

1. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2019. години за подручје општине Фоча

 2. Одлука о приступању изради Регулационог плана Индустријске зоне Брод на Дрини Фоча и измјени дијела Регулационог плана Брод на Дрини Фоча

3. Програм уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

4. Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

5. Програм уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

6. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

7. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

8. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину

9. Закључак – Извјештај о раду Начелника Општине Фоча у 2019. години

10. Закључак – Програм рада Начелника Општине Фоча у 2020. години

11. Програм рада Начелника Општине Фоча у 2020. години

12. Закључак – Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2020. годину

13. Закључак – Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

14. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину

15. Закључак – Извјештај о утрошку средстава заједничке комуналне потрошње за 2019. годину

16. Закључак – Извјештај о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских сортимената у 2019. години

17. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину

18. Закључак – Извјештај о утрошку средстава од концесионих накнада за 2019. годину

19. Закључак – Извјештај о утрошку средстава од водних накнада за 2019. годину

20. Закључак – Записник са 36. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

Поделите: