Search
Close this search box.

Странице

Административна служба

Организација општинске управе

5 одјељења, три одсјека

Послови Општинске управе Општине организују се у оквиру пет одјељења, уз поштовање следећих начела:
1. обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће унутрашње организационе јединице,
2. законитог и благовременог одлучивања о правима и обавезама и на закону заснованим правним интересима физичких и правних лица,
3. стручног, рационалног и одговорног обављања послова и остваривања задатих циљева рада запослених и именованих лица,
4. ефикасног руковођења организационим јединицама и сталног надзора над обављањем послова и
5. обезбјеђења јавности рада органа Општине Фоча.

Члан 4.
1. Одјељења у саставу Општинске управе Општине, су:
1. Одјељење за општу управу,
2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
3. Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
4. Одјељење за финансије,
5. Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију.

Члан 5.
1. Одјељење за општу управу организује се по одсјецима, и то:
1. Одсјек за цивилну заштиту и заштиту од пожара и
2. Одсјек за повратнике и расељена лица.

2. У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности организује се Одсјек за пољопривреду.

1. Општинска управа Општине обавља следеће послове:
1. извршава законе и друге прописе Републике Српске и БиХ, чије јој је извршавање законом повјерено,
2. извршава и обезбјеђује извршавање одлука и других прописа и аката које доноси Скупштина Општине и Начелник Општине,
3. рјешава у управним стварима и врши друге управне послове у оквиру надлежности локалне управе,
4. врши послове државне управе – који су јој законом пренесени,
5. припрема програме развоја и друге програме и планове, које доноси Скупштина Општине и Начелник Општине,
6. припрема прописе и друга акта – које доноси Скупштина Општине и њена радна тијела и Начелник Општине,
7. бави се свим питањима од локалног интереса која нису искључена из њене надлежности, нити додијељена неком другом нивоу власти и
8. врши и друге послове које јој повјери Скупштина Општине и Начелник Општине.

У оквиру послова Општинске управе Општине, садржани су:
1. послови опште управе,
2. послови борачко – инвалидске заштите и војне евиденције,
3. послови одржавања, обезбјеђења и превоза – за потребе Општинске управе Општине,
4. информатички и технички послови за потребе Општинске управе Општине,
5. послови из области цивилне заштите и заштите од пожара у Општини Фоча,
6. вршење имовинско – правних послова, у складу са законом,
7. стручни и администаративни послови за потребе Скупштине општине и Начелника општине,
8. послови из области односа са јавношћу,
9. послови у вези са привредом,
10. послови у вези са друштвеним дјелатностима,
11. послови локалног економског развоја,
12. управљање и располагање имовином Општине,
13. оснивање и уређење општинске управе,
14. послови правног заступања Општине, у складу са законом,
15. послови у вези са просторним уређењем,
16. уређење и обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта и пословног простора,
17. комунални и стамбени послови и послови саобраћаја,
18. послови финансија за потребе Општинске управе Општине и буџетских корисника,
19. доношење буџета и финансијских извјештаја буџета,
20. наплату, контролу наплате и принудну наплату прихода Општине, у складу са законом,
21. послови инспекцијског надзора,
22. послови комуналне полиције,
23. обезбјеђивање извршавања закона и других прописа и
24. друге надлежности и послови у складу са законом.

Поделите: