Search
Close this search box.

ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности – стана у Сарајеву

На основу члана члана 2. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – стана у Сарајеву, у ул. Трг ЗВНОБиХ-а  број:01-022-34/20 од 04.06.2020.године у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за продају  непокретности – стана у Сарајеву

 

 

I

Заинтересованим правним и физичким лицима продаје се путем усменог јавног надметања једноипособан стан број 22, који се налази у Сарајеву, Општина Нови Град, улица Трг ЗАВНОБиХ-а, број 33, на V спрату, у објекту „Б3“, укупне површине 47 м², уписан у Књигу положених уговора Нови Град, подуложак број:28091.

 II

Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

III

Почетна продајна цијена некретнине из тачке 1. Јавног огласа је 93.600,00 KM.

IV

Продаја непокретности ће се одржати дана 06.07.2020.године ( понедељак) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11часова

Оглас о јавном надметању – лицитацији за продају непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

V

Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 10% од почетне продајне цијене некретнине, на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

VI

На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене износи 200,00КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

VII

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, уз прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске закључиће се купопродајни уговор.

Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 30 дана од дана одржавања лицитације.

Стан ће се предати  у посјед купцу након потписивања уговора о купопродаји код нотара и уплате укупне купопродајне цијене на жиро рачун Општине Фоча.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције.Ако излицитирани износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Радисав Машић


Преузмите јавни оглас

Поделите: