Search
Close this search box.

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЈАЧАЊА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ У ОПШТИНИ ФОЧА

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 23. и 66. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/14) и члана 128. Пословника Скупштине општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 5/09, Пречишћени текст), након разматрања Акционог плана јачања система социјалне заштите и инклузије у општини Фоча, са фокусом на расељена лица и повратнике, за 2016. – 2017. годину, у оквиру 12. тачке дневног реда, Скупштина општине Фоча на 31. редовној сједници дана 30.11.2015. године   д о н о с и

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

  1.          Скупштина општине Фоча усваја Акциони план јачања система социјалне заштите и инклузије у општини Фоча, са фокусом на расељена лица и повратнике, за 2016. – 2017. годину.

 

2.         Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Oпштине Фоча“.

 

 

Број:   01-022-86/15                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК                               Фоча,  30.11.2015. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
Радојица  Млађеновић,с.р.

Поделите: