Search
Close this search box.

ЗАКЉУЧЦИ СО ФОЧА О ИЗГРАДЊИ МАЛИХ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 23. и 66. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/14) и члана 128. Пословника Скупштине општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 5/09, Пречишћени текст), након разматрања Информације о изградњи малих хидроцентрала на подручју општине Фоча, у оквиру 6. тачке дневног реда, Скупштина општине Фоча на 31. редовној сједници дана 30.11.2015. године   д о н о с и

З  А  К  Љ  У  Ч  К  Е

 

  1. Скупштина општине Фоча подржава изградњу малих хидроцентрала на подручју општине Фоча, као и сваку другу инвестициону активност која побољшава укупни привредни амбијент и доприноси развоју локалне заједнице.

 

  1. Скупштина општине Фоча сматра да сви органи Општине Фоча, као и одјељења, стручне службе и локална администрација Општинске управе Општине Фоча треба да се ставе у функцију свим инвеститорима и другим субјектима који буду учествовали у изградњи малих хидроцентрала на подручју општине Фоча.

 

  1. Скупштина општине Фоча обавезује концесионара да досљедно поштује одредбе из еколошке дозволе, да прије отпочињања радова на изградњи мале хидроцентрале упозна локално становништво са релевантним аспектима инвестиције и да са представницима дотичне мјесне заједнице ријеши све евентуалне недоречености и отклони могуће неспоразуме.

 

  1. Скупштина општине Фоча захтијева од надлежних инспекцијских органа да редовно прате и контролишу радове на терену и да, у складу са својим надлежностима, предузимају одговарајуће мјере у свим случајевима кршења и непоштовања одобрених докумената и дозвола.

 

5          Скупштина општине Фоча тражи од инвеститора да на пословима изградње малих хидроцентрала, колико је то могуће, ангажује грађевинску оперативу и раднике из локалне заједнице.

 

  1. Скупштина општине Фоча тражи од ресорног министарства Владе Републике Српске да, прије издавања одобрења за концесију за изградњу мале хидроцентрале на подручју општине Фоча, обавијести локалну заједницу.

 

  1. Скупштина општине Фоча обавезује Одјељење за финансије Општинске управе Општине Фоча да на почетку календарске године информише Скупштину општине Фоча у уплаћеним накнадама по основу концесија за произведену електричну енергију малих хидроцентрала у претходној години, на основу чега ће се, у програму уређења грађевинског земљишта, опредијелити њихова намјена.

 

  1. Закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Oпштине Фоча“.

 

 

Број:   01-022-85/15

Фоча,  30.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Радојица  Млађеновић,с.р.
 

 

 

Поделите: