Search
Close this search box.

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У ФОЧИ

На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр.124/08,58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 23. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/14), Скупштина општине Фоча на 31. редовној сједници дана 30.11.2015. године   д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У о  расписивању  јавног  надметања – лицитације  за  издавање  у  закуп пословних  простора  у  објекту  Спортске  дворане  у  Фочи

 Члан 1.

(1)Расписује се јавно надметање – лицитација за издавање у закуп пословних простора, урађених до нивоа грубих грађевинских радова, у објекту Спортске дворане у Фочи, уписаних у к.ч. 2235 КО Фоча:

1)  пословни простор број 2. површине 21,50 м², са оставом у површини од 3,90 м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20 м², укупне површине 28,60 м²,

2)  пословни простор број 3. површине 25,30 м², са оставом у површини од 5,30 м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20 м², укупне површине 33,80 м²,

3)  пословни простор број 4. површине 25,30 м², са оставом у површини од5,30 м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20 м², укупне површине 33,80 м²,

4)  пословни простор број 5. површине 25,30 м², са оставом у површини од5,30 м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20 м², укупне површине 33,80 м²,

5)  пословни простор број 6. површине 25,30 м², са оставом у површини од5,30 м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20 м², укупне површине 33,80 м²,

6)  пословни простор број 7. површине 25,30 м², са оставом у површини од5,30 м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20 м², укупне површине 33,80 м²,

7)  пословни простор број 8. површине 21,50 м², са оставом у површини од3,90 м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20 м², укупне површине 28,60 м².

(2) Издавање у закуп пословних простора из става 1. овог члана извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом.

Члан 2.

(1)Простори се издају у закуп на период од најдуже десет година рачунајући од дана закључења уговора о закупу, којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

(2)У пословним просторима који се издају у закуп могу се обављати дјелатности у складу са важећим законским прописима, осим спортских кладионица и угоститељских објеката у којима се точи алкохолно пиће.

(3) Цијена коштања 1м² закупа укупног пословног простора износи 7,00 КМ/м².

(4)  Обавеза плаћања закупнине почиње тећи од дана закључивања уговора о закупу.

(5) Половина мјесечне закупнине ће бити компензована кроз основна улагања, које ће будући закупци уложити у довршетак пословног простора према пројектној документацији у смислу занатских и инсталатерских радова.

(6)  Сагласност на вриједност улагања даје Одјељење за просторно уређење, стамбено -комуналне послове.

(7)Обавеза је закупца да, у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење, стамбено -комуналне послове, након завршетка пословних простора прибави одобрење за употребу објекта, те сноси трошкове издавања употребне дозволе.

(8)По истеку рока о закупу, у зависности од услова и законских рјешења, постојаће услови за поновно продужење уговора.

Члан 3.

(1)  Оглас о јавном надметању – лицитацији за издавање у закуп пословних простора из члана 1. ове одлуке биће објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине Фоча и интернет страници Општине Фоча, најкасније 15 дана прије лицитације.

(2)    Овлашћује се начелник Општине Фоча да у даљој процедури потпише текст огласа о јавном надметању и уговоре о закупу, као и да понови литацију док постоје слободни простори.

Члан 4.

Поступак јавног надметања – лицитације спровешће Комисија за спровођење јавног надметања за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини општине Фоча, именована рјешењем Скупштине општине Фоча број: 01-111-38/13 од 30.09.2013. године.

 Члан 5.

(1)Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 10 % од укупне почетне цијене закупа пословног простора.

(2) Један учесникможе учествовати у надметању за више пословних простора, уз уплату кауције за сваки пословни простор.

Члан 6.

Пословни простор предаће се на коришћење закупцу након потписивања уговора  о закупу, у складу са важећим законским прописима и овом одлуком.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

 

Број: 01-022-80/15

Датум, 30.11.2015. године                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Радојица Млађеновић,с.р.

 

Поделите: