Search
Close this search box.

ЈАВНИ ОГЛАС за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за 2022. годину

Ј А В Н И О Г Л А С
за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за
2022. годину

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА
Избор корисника за додјелу финансијске помоћи из Програма одрживог повратка за 2022. годину у циљу обезбјеђења услова за одрживост повратка , побољшања квалитета живљења, унапређења и јачања пољопривредне производње, занатске дјелатности , запошљавањa/самозапошљавањa на подручју Републике Српске и Федерације БиХ. Финансијска помоћ се додјељује за суфинансирање сљедећих пројеката :
а) Пројекте у пољопривреди и сточарству:
• изградња и проширење помоћних објеката за сточарство,
• набавка пластеника и опреме за пластеник,
• набавка крупне и ситне стоке,
• опремање објеката за прерадарство,
• набавка опреме‐система за наводњавање, опреме за сушаре, и др.,
• набавка пчелињих друштава и опреме за пчеларствo ,
• набавка пољопривредне механизације, опреме и прикључака,
• набавка садница воћа и подизање воћњака, винограда и др. култура,
• набавка садница и сјемена за производњу љековитог биља.
б) Пројекте за занатско и производно‐услужну дјелатност:
• изградњу, обнову и реконструкцију пословног објекта, набавку опреме и алата, улагање у обртна средства.
Физичка лица‐расељена/избјеглице, интерно расељена лица и повратници могу аплицирати само за један од наведених пројеката. У колико буду аплицирали за више од једног пројекта пријава неће бити узета у разматрање.
Једно породично домаћинство (носилац или члан заједничког домаћинства) може да поднесе само једну пријаву на јавни оглас.

2. ПРАВО УЧЕШЋА
а) Пријаву на Јавни оглас могу поднијети:
– Избјеглице,расељена лица, и повратници на територији Републике Српске,
− Интерно расељена лица у Републици Српској ,
− Повратници у Федерацију БиХ .

3. УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
Учешће у суфинансирању пројекта се примјењује на сљедећи начин:
• Ако је укупна вриједност пројекта до 2.000,00 КМ лично суфинансирање је у износу од 0%;
• Ако је укупна вриједност пројекта од 2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ лично суфинансирање је у износу од 10%;
• Ако је укупна вриједност пројекта од 5.000,00 КМ до 10.000,00 КМ, лично суфинансирање је у износу од 20 %;
• Ако је укупна вриједност пројекта преко 10.000,00 КМ лично суфинансирање је
30 %.
Лично учешће у суфинансирању пројекта се рачуна као финансијско учешће корисника у проценту од укупне збирне вриједности пројекта за једног корисника.

4. ОПШТИ КРИТЕРИЈИ
Пријава апликанта на јавни оглас треба обавезно да садржи сљедеће документе:

1) ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ОГЛАС
Подносилац пријаве обавезно доставља читко попуњену и потписану пријаву на Јавни оглас, на обрасцу који се може преузети на wеб страници Секретаријата www.владарс.нет или у просторијама Републичког секретаријата за расељена лица и миграције на адреси: Трг Републике Српске бр. 1, ламела Б, III спрат, канцеларија бр. 18.
Подносилац пријаве попуњава рубрике Пријавног обрасца,заокружује понуђене опције и одговара за вјеродостојност унесених података.Само овако унесени подаци ће се користити приликом бодовања.

2) УВЈЕРЕЊЕ ‐ ПОТВРДА О ОСТВАРЕНОМ ПОВРАТКУ/СТАТУСУ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА, издату од надлежног органа за општину повратка/пребивалишта или неки други документ којим се то доказује (фотокопија личне карте која мора бити обострана или пријава о пребивалишту ).

3) ДОКАЗ О ВЛАСНИШТВУ:
• ЗКИ (земљишно књижни извадак), Посједовни лист‐препис или ККЊ (катастарско књижни уложак) за земљиште, који морају бити издати на подносиоца пријаве или члана уже породице уз достављање доказа о сродству;
НАПОМЕНА: Услов за добиjање помоћи из програма одрживог повратка за пројекте у пољопривреди је власништво над земљиштем од најмање 5.000 м2, или уговор о закупу (на исту површину) од најмање 10 година, а за пројекте из пластеничке и пчеларске производње потребно је имати у власништву најмање 1.000 м2 или у уговор о закупу (на исту површину) од најмање 5 година. (Уговор о закупу мора бити овјерен од стране надлежног органа).

4) КУЋНА ЛИСТА
Издата у општини повратка/ пребивалишта након објаве овог Јавног огласа.

5) ИЗЈАВА О СПРЕМНОСТИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА‐ У изјави подносилац пријаве наводи да је спреман суфинансирати пројекат према условима из јавног огласа у одређеном проценту сходно укупној вриједности пројекта за који је аплицирао.

6) ДОКАЗ О РЕГИСТРАЦИЈИ
За регистрована пољопривредна газдинства или за регистровану занатску,производно ‐ услужну дјелатност као доказ се доставља рјешење/потврда надлежног органа о регистрованом пољопривредном газдинству, регистрованој занатској/обртничкој дјелатности. За нерегистрована пољопривредна газдинства или нерегистроване занатско производно – услужно дјелатности доставља се потписана изјава власника да се бави пољопривредном дјелатности или да се бави занатско производно – услужном дјелатношћу.

7) ИЗЈАВА О РАНИЈЕ КОРИШТЕНИМ СРЕДСТВИМА
У изјави подносилац пријаве обавезно изјављује да ли је он или неко од пријављених чланова на кућној листи био или није био корисник финансијских средстава у 2021. години од стране Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске.Уколико је неко био корисник,обавезно у изјави наводи коју врсту помоћи је добио,за које намјене и у коликом износу.Тачност изјаве ће провјерити Секретаријат ,и у случају да се утврди да је дата Изјава у нескладу са постојећом базом података Секретаријата, или је дата лажна изјава
,Секретаријат задржава право да пријаву искључи из даље процедуре Јавног огласа.

8) ПРОЈЕКТНИ ПРИЈЕДЛОГ/ ИДЕЈА‐ читко попуњен и потписан пројектни приједлог, на обрасцу који је доступан на wеб сајту Секретаријата, www.владарс.нет, или се може преузети лично у просторијама Секретаријата, Трг Републике Спске бр. 1, спрат 3/18. Образац пројектног приједлога треба да садржи: врсту и опис пројекта или пројектне идеје за коју се аплицира, опис потребе за финансирањем пројекта извори финансирања (властита средства или улагања из других извора),да ли је пројекат запчет или фази реализације ,процјењену вриједност пројекта (на основу предрачуна или паушално).
У пројектном приједлогу навести трансакциони рачун на који ће се средства дозначити у случају да се иста одобре , назив банке код које је отворен рачун и приложити извод из банке о отвореном рачуну или копиују банковне картице.
Посебна напомена: за пројекте занатско производно ‐ услужне дјелатност наводи се трансакциони рачун на име физичког лица који има право да поднесе пријаву на расписани јавни оглас а не рачун отворен на име правног лица која немају права учешћа по јавном позиву.

Додатно ће се бодовати докази из општих критерија под тачком 4. 6. и 7.

4. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ
Докази из посебних критерија нису обавезни али ће се на основу истих извршити бодовање пријава. Подносилац пријаве уз пријаву подноси оригинал или копију увјерења,потврде или других докумената издатих од надлежних органа, којим се доказује да он или друго лице са пријављене кућне листе припада одређеној рањивој категорији или су у стању социјалне потребе.

1) Рањиве категорије или социјални статус који ће се бодовати :
а) породице погинулих бораца ;
б) лица са инвалидитетом; ц) самохрани родитељи ;

д) породице несталих особа и бивших логораша ;
е) корисници сталних новчаних примања од стране надлежног Центра за социјални рад;
ф) незапослена лица;
г) млади брачни парови до 35 година старости, са малољетном дјецом.

5. НАЧИН ИЗБОРА КОРИСНИКА
Листе пројеката и корисника помоћи по основу овог Јавног огласа, сачинит ће Комисије које ће именовати В.д. директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске. Комисије ће разматрати пријаве у складу са одредбама овог Јавног огласа и Процедурама које ће донијети В.д. директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске за 2022. годину .
Одабир корисника који ће бити подржани кроз програм одрживог повратка ће се вршити на основу Одлуке о утврђивању Коначне листе из програма одрживог повратка за 2022.годину ,по редослиједу од ранга један па ниже све до утрошка расположивих буџетских средстава за ове намјене,посебно за сваку од листи у оквиру одлуке. Предност приликом одабира корисника ће имати апликанти који нису били корисници финансијских средстава одрживог повратка у 2021.години од стране овог Секретаријата.
Све благовремено поднесене пријаве које испуњавају прописане услове биће рангиране, а средства ће се додјељивати до расположивог износа.
Неблаговремене, непотпуне пријаве као и пријаве које се не односе на понуђене врсте пројеката се неће узети у разматрање.

6. НАЧИН ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС
Достављање пријава се врши препоручено поштом или лично на адресу:
Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске,
Сектор за одрживи повратак и људска права ул. Трг Републике Српске бр. 1 78000 Бања Лука

са назнаком „Пријава на Јавни оглас за финансијску помоћ из Програма одрживог повратка“ за 2022.годину (На полеђини коверте навести име и презиме и тачну адресу и број телефона).

Јавни оглас остаје отворен 21 дан рачунајући од дана објаве Јавног огласа у дневним новинама и wеб сајту Секретаријата.
Додатне информације се могу добити на телефон: 051/338‐978, 051/338‐669.

Прелиминарне , а након проведеног поступка на основу приговора и Коначне ранг листе по овом јавном огласу ће бити објављене на wеб страници Републичког секретаријата за расељена лица и миграције РС.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА:
Пријаве потенцијалних корисника који се налазе на утврђеним Коначним ранг листама корисника помоћи из претходних Јавних огласа за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за 2021 годину се неће наставити рјешавати по овом Јавном огласу,односно све наведене пријаве ће се сматрати неважећим.

Поделите: