Search
Close this search box.

ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу финансијске помоћи намијењене за финансирање рада удружења

Ј А В Н И О Г Л А С
за додјелу финансијске помоћи намијењене за финансирање рада удружења чија је основна дјелатност пружање помоћи расељеним лицима,интерно расељеним лицима, повратницима и избјеглицама за 2022. годину

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је додјела финансијске помоћи намијењене за финансирање рада удружења која су регистрована према Закону о удружењима и фондацијама Републике Српске, чије су основне дјелатности усмјерене на унапређење квалитета живота избјеглица, расељених лица, интерно расељених лица и повратника.

2. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава на јавни оглас обавезно треба да садржи сљедеће документе:
1. Образац пријаве на јавни оглас
Подносилац пријаве обавезно доставља читко попуњену и потписану пријаву на Јавни оглас, на обрасцу бр.1 који се може преузети на wеб страници Секретаријата www.владарс.нет или у просторијама Републичког секретаријата за расељена лица и миграције на адреси: Трг Републике Српске бр. 1, ламела Б, III спрат, канцеларија бр. 18.
Пријавни образац поред општих податка о даваоцу средстава гранта треба да садржи и опште податке о подносиоцу пријаве, назив и сједиште, бројеве контакт телефона, податке о лицу овлаштеном за заступање, број трансакционог рачуна и друге потребне податке.
2. Извод из статута којим се доказује да се циљеви удружења остварују у области у којој је расписан јавни оглас,
3. Потврда о пореској регистрацији (ЈИБ),
4. Рјешење о регистрацији – (рјешење надлежног суда),
5. Трансакциони рачун (копија уговора с банком или потврда банке),

6. Наративни и финансијски извјештај ‐Образац бр. 5 (који се може преузети на wеб страници и адреси наведеној у тач. 1 овог огласа а односи се на правдање утрошка средстава гранта из претходне године).
Уколико су подносиоцу пријаве била додијељена средстава у 2021.години а није доставио наративни и финансијски извјештај о утрошку средстава (образац 5.) пријава се неће узети у разматрање.
7. Програм рада за 2022. годину.

 

3. НАЧИН ИЗБОРА КОРИСНИКА

Приједлог о одабиру потенцијалних корисника помоћи по основу овог јавног огласа, ће донијети Комисија именована од стране В.д. директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске. Комисија ће разматрати пријаве у складу са одредбама овог јавног огласа и Процедуром рада о додјели новчаних средстава , за рад удружења чија је основна дјелатност пружање помоћи расељеним лицима,интерно расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској за 2022.годину.
Финансијска помоћ намијењена за финансирање рада удружења ће се додјељивати
до расположивог износа буџетских средстава.
Пријаве које нису достављене у року, ако није уз пријаву достављена обавезна документација или ако није пријавни образац попуњен у потпуности неће се узети у разматрање.

 

4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Достављање пријава се врши препоручено поштом или лично на адресу:
Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске, Сектор за одрживи повратак и људска права, Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука са назнаком „Пријава на Јавни оглас за додјелу финансијске помоћи за финансирање рада удружења“.
Јавни оглас остаје отворен 21 дан рачунајући од дана објаве у дневним новинама Додатне информације се могу добити на телефон: 051/338‐669 и 051/338‐234.

 

Поделите: