Search
Close this search box.

ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу финансијске помоћи намијењене за суфинансирање изградње, обнове и санације вјерских објеката и домова за 2022. годину

Ј А В Н И О Г Л А С
за додјелу финансијске помоћи намијењене за суфинансирање изградње, обнове и санације вјерских објеката и домова за 2022. годину

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је додјела финансијских средстава вјерским заједницама и удружењима грађана, намијењених за суфинансирање изградње , обнове, санације вјерских објеката и домова , у циљу стварања услова за реинтеграцију и ресоцијализацију повратника у локалној заједници.

2. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА
Финансијска средства су намијењена за суфинансирање пројеката:
• Изградња, обнова и санација вјерских објеката:
За изградњу и обнову вјерског објекта ,вањску и унутрашњу санацију вјерских објеката, уређење гробља, прилазних путева, дворишта и друге припадајуће инфраструктуре;
• Изградња, обнова и санација домова:
За изградњу обнову и санацију домова или потребне припадјуће инфраструктуре уз домове (домови културе,планинарски домови ,вјерски домови).

3. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пријава на јавни оглас обавезно треба да садржи сљедеће документе:
1. Образац пријаве на јавни оглас
Подносилац пријаве обавезно доставља читко попуњену, потписану и печетирану пријаву на Јавни оглас, на обрасцу бр.1 који се може преузети на wеб страници Секретаријата www.владарс.нет или у просторијама Републичког секретаријата за расељена лица и миграције на адреси: Трг Републике Српске бр. 1, ламела Б, III спрат, канцеларија бр. 18.
НАПОМЕНА: Образац пријаве на јавни оглас (образац бр.1) поред општих податка о даваоцу средстава гранта треба да садржи и опште податке о подносиоцу пријаве, назив и сједиште, бројеве контакт телефона, податке о лицу овлаштеном за заступање,

назив банке, број трансакционог рачуна, назив пројекта ,потпис, печат и друге потребне податке.

2. Наративни и финансијски извјештај о правдању утрошка средстава гранта из претходне године на обрасцу бр.5 који се може преузети на напријед наведеној wеб страници и адреси ( односи се само на оне подносиоце пријаве који су били корисници средстава гранта у 2021.години а нису доставили наративни и финансијски извјештај о правдању утрошка средстава)
3. Потврда о пореској регистрацији (ЈИБ),
4. Рјешење о регистрацији – (рјешење надлежног суда),
5. Трансакциони рачун (копија уговора с банком или потврда банке),
6. Пројекат, предмјер и предрачун радова (у писаној форми).

2. ПРАВО УЧЕШЋА
Пријаве на овај оглас могу поднијети:
‐Православне вјерске заједнице за изградњу санацију и обнову вјерских објеката за потребе избјеглица, расељених лица и интерно расељених лица на подручју Републике Српске;
‐Православне вјерске заједнице за изградњу, санацију и обнову вјерских објеката за потребе повратника на подручју Федерације БиХ,
‐Католичке, исламске и друге вјерске заједнице за изградњу, санацију и обнову вјерских објеката, за потребе повратника на подручју Републике Српске.
‐Удружења грађана за изградњу,обнову и санацију домова чија је основна дјелатност усмјерена на унапређење живота срба повратника за све општине/градове на подручју Федерације БиХ .
− Удружења грађана за изградњу обнову и санацију домова за све општине/градове на подручју Републике Српске.
НАПОМЕНА: Пријаве вјерских заједница које су добијале финансијску помоћ а нису доставиле наративни и финансијски извјештај о утрошку средстава из претходне године (образац 5) неће бити разматране.

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
Општи критеријуми:
– референце програма/пројекта: област у којој се реализује програм/пројекат, дужина трајања, број лица која су укључена (број корисника), могућност развијања пројекта и његова одрживост;
– циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у одређеној области;
– суфинансирање програма/пројекта из других извора: сопствени приходи, поклони и донације, кредити и слично;

6. НАЧИН ИЗБОРА КОРИСНИКА
Избор корисника помоћи по основу овог јавног огласа,ће вршити Комисија коју именује в.д. директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске.
Задатак Комисије је да врши преглед свих пријава у односу на то да ли је достављена обавезна докуметација из тач.3 овог јавног огласа, да ли су испуњени критерији из тачке 5. јавног огласа, да изврши оцјену пријава и да донесе приједлог о одабиру потенцијалних корисника за додјелу финансијске помоћи ,којег доставља в.д

директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске ради доношења коначне одлуке.
Код оцјене пријава за изградњу, обнову и санацију вјерских објеката Комисија ће приоритет дати оним пријавама које имају препоруку представника вјерских заједница и гдје је видљиво на основу документације да се вјерски објекат налази у фази изградње или је у почетној фази изградње.
Код оцјене пријава за изградњу, обнову и санацију домова Комисија ће приоритет дати удружењима која имају препоруку општинских званичника или надлежних локалних заједница и гдје је на основу документације видљиво да се дом налази у фази изградње или је у почетној фази изградње.

Све благовремено поднесене пријаве које испуњавају прописане услове биће рангиране, а средства за суфинансирање пројеката изградње обнове и санације вјерских објеката и домова ће се додјељивати до расположивог износа буџетских средстава.
Пријаве које нису достављене у року, ако није уз пријаву достављена обавезна документација или ако није пријавни образац попуњен у потпуности неће се узети у разматрање.

7. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Достављање пријава се врши препоручено поштом или лично на адресу:
Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске, Сектор за одрживи повратак и људска права, Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука са назнаком „Пријава на Јавни оглас за додјелу финансијске помоћи за суфинансирање пројеката изградње обнове и санације вјерских објеката и домова“. Јавни оглас остаје отворен 21 дан рачунајући од дана објаве у дневним новинама Додатне информације се могу добити на телефон: 051/338‐669 и 051/338‐234.

Поделите: