Search
Close this search box.

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ПОД ХИПОТЕКУ НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНА У НЕМАЊИНОЈ УЛИЦИ У ФОЧИ

На основу члана 156. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 23. став 2. тачка 13. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/14), Скупштина општине Фоча на 31. редовној сједници дана 30.11.2015. године

д о н о с и

О Д Л У К У о  стављању  под  хипотеку  непокретности  –  стана  у  Немањиној  улици,  у  Фочи

Члан  1.

(1) Овом одлуком Скупштина општине Фоча ставља под хипотеку стан у Немањиној улици број 2, у Фочи, улаз 2, спрат 2, број стана 4, укупне корисне површине од 55,03 м2, који је уписан у Књигу уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова, у Лист уложених уговора број: 3777 КО Фоча, са дијелом од 1/1 на име Општине Фоча, у складу са рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука – Подручна јединица Фоча, број: 21.41/952.2-26/2015 од 08.04.2015. године, као посебног дијела стамбене зграде, која је изграђена на парцели означена као к.ч. број 1029, уписана у посједовни лист број 462 КО Фоча.

(2) Стан из става 1. овог члана ставља се под хипотеку ради обезбјеђивања намјенског банкарског кредита за куповину овог стана, односно реализације продаје стана и наплате купопродајне цијене, у складу са Одлуком о расписивању јавног надметања – лицитације за продају непокретности – стана у ул. Немањиној у Фочи („Службени гласник Општине Фоча“, бр. 5/15 и 9/15) и Јавног огласа за продају непокретности – стана у ул. Немањиној у Фочи, број:02-014-88/15 од 14.10.2015. године.

Члан  2.

(1) Овом одлуком признаје се право пословној банци да се упише у Књигу уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова, у Лист уложених уговора број: 3777 КО Фоча, са правом на реализацију хипотеке на предметном стану ради обезбјеђења намјенског банкарског кредита.

(2) Пословна банка ће, након одобравања банкарског кредита, пуни износ купопродајне цијене предметног стана уплати на жиро – рачун Општине Фоча, према року у складу са Одлуком о расписивању јавног надметања – лицитације за продају непокретности – стана у ул. Немањиној у Фочи.

Члан  3.

(1)  Након уплате пуне купопродајне цијене стана, купац стана преузима хипотеку на предметном стану на своје име и означава се као носилац хипотеке.

(2) Купац стана преузима обавезу плаћања свих административних трошкова уписа и брисања хипотеке на стану, као и све друге трошкове који се односе на реализацију ове одлуке.

Члан  4.

Овлашћује се начелник Општине Фоча да, у име Општине Фоча, потпише уговор о стављању предметног стана под хипотеку, као и да спроведе све потребне пратеће радње и активности у циљу реализације ове одлуке.

Члан  5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

 

Број:   01-022-82/15                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Фоча, 30.11.2015. године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Радојица  Млађеновић,с.р.

 

 

 

 

 

Поделите: