Search
Close this search box.

ОДЛУКА О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ И ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ

 На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05и 98/13) и члана 23. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/14), Скупштина општине Фоча на 31. редовној сједници дана 30.11.2015. године    д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У

О  ЈАВНОМ  ВОДОВОДУ  И  ЈАВНОЈ  КАНАЛИЗАЦИЈИ

 

I  –  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком се прописују услови и начин организовања послова у вршењу комуналних дјелатности, снабдијевања потрошача водом за пиће и пречишћавање и одвођења отпадних вода, права и обавезе предузећа која обавља ову комуналну дјелатност, права и обавезе корисника услуга, изградња, реконструкција, одржавање и коришћење објеката за водоснабдијевање и канализацију, начин наплате накнада, послови надзора и заштитне мјере.

Члан 2.

(1)  Снабдијевање корисника водом за пиће врши се објектима јавног водовода (у даљем тексту: водовод).

(2) Под водоводом, у смислу ове одлуке, подразумијевају се објекти водозахвата, уређаји система заиспоруку воде и друге потребе, водоводна мрежа до мјерног инструмента корисника, укључујући и мјерни инструмент.

(3) Сви остали објекти и уређаји од водомјера до излива воде, који служе за снабдијевање водом из водовода, сматрају се унутрашњим водоводним инсталацијама.

Члан 3.

(1) Под канализацијом, у смислу ове одлуке, подразумијева се примарна и секундарна канализациона мрежа, са припадајућим објектима за прикупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних санитарних-фекалних и атмосферских вода корисника.

(2)  Под унутрашњим канализационим инсталацијама сматрају се сви одводи на објекту до првог ревизионог шахта и њих одржавају корисници.

Члан 4.

(1)Јавни водовод и јавна канализација су комунални објекти у власништву Општине Фоча.

(2) Јавни водовод и јавна канализација дају се на коришћење,  управљање и одржавањеПредузећу водовод и канализација „Извор” а.д. Фоча (у даљем тексту: предузеће „Извор“).

(3)  Предузеће„Извор“ дужно je да одржава водовод и канализацију у исправном стању.

(4) Предузеће “Извор” је дужно са корисником услуга закључити уговор о коришћењу услуга, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

(5)  О одржавању унутрашњих водоводних и канализационих инсталација стара се корисник.

Члан 5.

(1) Сва предузећа, установе, друга правна лица и грађани дужни су предузећу „Извор“ставити на увид, омогућити приступ и дати све податке о разводној унутрашњој водоводној и канализационој мрежи, изграђеној у њиховом кругу, односно у дворишту.

(2) Власници, односно корисници стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката обавезни су овлашћеним радницима предузећа „Извор“, који врше контролу, омогућити несметан приступ унутрашњим водоводним инсталацијама и уређајима са прикључцима до водомјера, односно до ревизионог канализационог шахта на канализациону мрежу.

Члан 6.

(1) Предузеће „Извор“, сагласно хигијенско- санитарним прописима за воду, одговорно je за квалитет и хигијенску исправност испоручене воде корисницима.

(2) Предузеће „Извор“ je обавезно континуирано пратити квалитет воде за пиће.

(3) Правилником о здравственој исправности воде за пиће („Службени гласник Републике Српске“, број 75/15)прописује се хигијенска исправност воде за пиће. Хигијенски исправна вода за пиће je она вода која задовољава критеријуме овог правилника.

(4) Јавно – здравствена контрола хигијенске исправности воде за пиће je контрола коју спроводе искључиво здравствене установе које je рјешењем одредио министар надлежан за послове здравља, a укључује и надзор који врше и надлежни инспектори.

(5) У вандредним условима предузеће „Извор“ je дужно непрекидно пратити стање квалитета воде и бити у сталном контакту са здравственом установом која врши контролу хигијенске исправности воде за пиће, док се стање не нормализује.

(6) Уколико се констатује неисправност воде, предузеће „Извор“ одмах пo сазнању, путем средстава јавног информисања, о томе обавјештава потрошаче.

Члан 7.

(1) Предузеће „Извор“ редовно одржава и контролише исправност водоводних објеката и уређаја до водомјера, укључујући и водомјер, a канализационе објекте до првог ревизионог шахта потрошача.

(2) Предузеће „Извор“ прати и очитава водомјере и врши периодичне прегледе, у складу са законом.

II – ВОДОВОДНИ И  КАНАЛИЗАЦИОНИ  ПРИКЉУЧАК

Члан 8.

(1) Објекти се прикључују на јавни водовод и јавну канализацију путем водоводног, односно канализационог прикључка.

(2) Водоводни прикључак je дио разводне мреже, који чини цијевни спој уличне водоводне мреже са кућном водоводном инсталацијом преко мјерног инструмента (водомјер), односно цијев до затварача и затварач испред водомјера корисника.

(3) Канализациони прикључак je одводна цијев од првог ревизионог шахта рачунајући од канализационе мреже или од регулационе линије, уколико не постоји тај ревизиони шахт до споја на канализациону мрежу.

Члан 9.

(1)  Прикључци на водоводну мрежу могу бити трајни и привремени.

(2) Трајни прикључак на градску водоводну мрежу мора имати сваки објекат изграђен са намјеном за трајну употребу. Предузеће „Извор“ евидентира прикључак на градску водоводну мрежу као трајни.

(3) Привремени прикључак на градску водоводну мрежу даје се за грађевинске парцеле на којима нису изграђени објекти или су изграђени привремени, односно помоћни објекти и слично, ради изградње, односно реконструкције објеката, изградње нових зелених површина, за организовање и одржавање спортских, културних, забавних, рекреативних и других манифестација и потреба и сл.

Члан 10.

(1) Сви објекти на подручју општине Фоча гдје je изграђена јавна водоводна и канализациона мрежа, a којаје дата на коришћење, управљање и одржавање предузећу „Извор“, морају бити на исту прикључени, уз писмену сагласност тог предузећа, уз услов да су задовољени технички прописи.

(2) Изузетак изстава 1. овог члана чине објекти који су рјешењем надлежног општинског органа проглашени рушевним, као и објекти чија je вриједност у несразмјери са трошковима прикључка.

Члан 11.

(1) Свака изграђена грађевинска парцела, пo правилу, има посебан водоводни прикључак.

(2) Aко je на грађевинској парцели изграђено више независних објеката или објекат који има више ламела, улаза и сл. који чине самосталну грађевинску и функционалну цјелину, прикључење на градску водоводну мрежу врши се преко једног водоводног прикључка, с тим да се у водомјерни шахт за сваки од објеката који чине самосталну техничку и функционалну цјелину поставља посебан водомјер.

(3) Изузетно од става 1. овог члана, предузеће „Извор“ може дозволити више водоводних прикључака на једној грађевинској парцели, под условом да то не угрожава исправно функционисање градског водовода и да предузеће „Извор“ утврди да су ти прикључци неопходни ради несметаног снабдијевања водом корисника или уредног мјерења потрошње воде.

Члан 12.

(1) Корисник се прикључује на водоводну и канализациону мрежу на основу одобрења на прикључак, које на писмени захтјев корисника доноси предузеће „Извор“.

(2) Одобрењем из става 1. овог члана предузеће „Извор“ одређује карактер прикључка (трајни или привремени), као и техничке услове прикључења.

Члан 13.

(1) Захтјев за издавање начелне сагласности на локацију за добијање локацијских условаподноси инвеститор, односно власник објекта за који се врши прикључење.

(2) Приликом прикључка на јавну водоводну и канализациону мрежу инвеститор је дужан доставити сву потребну документацију.

Члан 14.

(1) При изградњи или реконструкцији објеката, предузеће „Извор“одређује услове у складу са прописаним условима и техничким нормативима за пројектовање објеката који се односе на инсталације водовода и канализације.

(2)  Услови за прикључење на градску водоводну мрежу садрже:

1)  мјесто и начин прикључења,

2)      пречник и врсту материјала прикључне цијеви,

3)      тип и капацитет водомјера,

4) положај, димензије и начин обраде водомјерног шахта, ради заштите од водопропустљивости истог,

5)  тип поклопца на водомјерном шахту,

6)      забрану повезивања инсталација које се снабдијевају водом из других извора

са инсталацијом преко које се користи вода из јавног водовода,

7)      обавезу корисника да повеже унутрашњу канализациону инсталацију са

градском канализацијом, односно септичком јамом.

(3)  Услови прикључења на канализациону мрежу садрже:

1)      мјесто, начин и коту прикључења,

2)      пречник и врсту материјала прикључне цијеви,

3)      положај, димензије и начин обраде прикључног шахта, ради заштите од

водопропустивости шахта,

4)      тип поклопца на прикључном шахту.

Члан 15.

(1) Водоводни и канализациони прикључак одобрава, даје техничко рјешење и услове предузеће „Извор“, рјешењем, на основу захтјева власника, односно корисника објекта.

(2) Трошкови издавања одобрења – сагласности и техничких рјешења из става 1. овог члана падају на терет корисника.

(3) Уз захтјев за прикључак, корисник је дужан приложити сљедеће:

1) одобрење за грађење, издато од надлежног органа, на основу којег се објекат гради,

2) доказ о власништву, односно праву коришћења земљишта,

3) копију катастарског плана предметне парцеле, не старију од једне године,

4) атест о извршеној дезинфекцији инсталација и атест о исправности воде.

5) у случају непостојања канализационе мреже, доказ о изграђеној септичкој јами, у складу са прописима.

(4) Предузеће „Извор“ је дужано да, у року од 15 дана од дана пријема захтјева, одлучи по захтјеву.

Члан 16.

(1) Захтјев за издавање техничких услова и одобрења за привремени водоводни прикључак подноси инвеститор, односно власник или корисник објекта за који се врши прикључење.

(2) Одобрење за привремени водоводни прикључак даје се на одређени рок или за обављање одређеног посла.

 

(3) По истеку рока или пo престанку потребе за коришћењем привременог водоводног прикључка, предузеће „Извор“ ће такав водоводни прикључак укинути или конзервирати.

Члан 17.

(1) Монтажне радове за прикључак на  јавну водоводну и канализациону мрежу врши искључиво предузеће „Извор“, на захтјев инвеститора.

(2) Инвеститор je дужан да уз захтјев приложи извод из главног пројекта који се односи на водовод и канализацију.

(3) Све трошкове прикључка на јавну водоводну и канализациону мрежу сноси инвеститор.

(4) Уколико је инвеститор Општина Фоча, ослобађа се плаћања таксе на прикључак на јавни водовод.

Члан 18.

Водоводни прикључак се не може изградити на магистралним цјевоводима водоводне мреже.

Члан 19.

(1) Водоводни и канализациони прикључципостављају се преко јавне површине.

(2) Изузетно, ако се из техничких разлога објекат не може прикључити на улични вод преко грађевинске парцеле на којој je објекат изграђен, прикључак воде се може изградити и преко сусједне грађевинске парцеле, уз писмену сагласност власника грађевинске парцеле преко које се ово прикључење врши, овјерену од стране надлежног органа.

(3)  Сагласност из става 2. овог члана прибавља корисник прикључка.

(4) Власник односно корисник објекта који се прикључује на начин из става 2. овог члана, дужан je то земљиште и друге прекопане површине о свом трошку довести у првобитно стање и надокнадити сву штету проузроковану радовима, у складу са законским прописима.

Члан 20.

(1) Предузеће „Извор“ према утврђеним условима одређује локацију водомјерног и ревизионог прикључног канализационог шахта за већ изграђене објекте, уз консултације са надлежним општинским органом.

(2)  Шахтови из става 1. овог члана искључиво се постављају унутар грађевинске парцеле на 1-2 м од регулационе линије на страни дистрибутивног вода, односно на јавној површини, ако то није могуће другачије извести, уз консултације са надлежним општинским органом.

(3)  Када се грађевинска и регулациона линија поклапају, водомјерни шахт се поставља у подруму, према условима које утврђује предузеће „Извор“, тако да пролаз цијеви кроз зид мора бити трајан и заштићен од слијегања објекта.

(4) Шахт за водомјер мора бити у складу са техничким прописима, водонепропустан, са поклопцем изграђеним од ливеног жељеза или челичног лима, чије димензије морају омогућити улазак радника у шахт, a ако je шахт дубљи од 1 метра, у њему морају бити уграђене и пењалице.

(5)  Приступ шахту мора бити стално омогућен за интервенцију и одржавање, као и за очитавање водомјера.

(6) Није дозвољено остављање ствари, паркирање возила и слично изнад водомјерног шахта.

Члан 21.

Водомјерни шахт изграђен прије ступања на снагу ове одлуке у којем je отежан рад око измјене, одржавања и очитавања водомјера или je изграђен и лоциран на непрописан начин, корисник je дужан да га прилагоди, на начин како je то прописано чланом 20. ове одлуке, најкасније у року од 90 дана, рачунајући од дана пријема писменог упозорења предузећа „Извор“.

Члан 22.

(1) Изнад, испод и поред објеката јавног водовода не могу се градити други објекти, инсталације и уређаји осим у посебним случајевима и под посебним условима, са којим се сагласи предузеће „Извор“.

(2) Растојање објеката водовода од других објеката или других инсталација мора бити најмање 1 метар, да се приликом откопавања водоводне цијеви, односно радова на објекту или другим инсталацијама, не угрозе објекти водовода и обрнуто.

(3) Уколико су растојања између инсталација недовољна, приликом изградње треба примијенити заштитне тунеле, заштитне цијеви, a сва укрштања инсталација у том случају морају бити изграђена као трајна.

(4) Изградња нових комуналних инсталација и других објеката, као и санација и реконструкција постојећих у близини водовода не смије да угрози постојеће и будуће објекте јавног водовода.

(5) Инвеститор и извођач радова дужни су да обезбиједе посебне мјере заштите јавног водовода, под условима које одређује предузеће „Извор“, сагласно посебним законским прописима.

Члан 23.

(1) Прикључење објекта на јавну водоводну и канализациону мрежу врши се истовремено.

(2) Уколико на предметном подручју не постоји канализација, као и за објекте код којих je технички немогуће извести канализациони прикључак, прикључење на водовод може се дозволити само под условом да je претходно обезбијеђен одвод отпадних вода.

(3) Будући корисник мора имати изграђену водонепропусну септичку јаму пo важећим прописима.

(4) Септичке јаме не смију имати никакве преливе, којима би се садржај разлијевао на околну површину или водоток.

Члан 24.

(1) Корисници, односно власници објекта у улици у којој je изграђена градска канализациона мрежа морају се прикључити на градску канализацију у року од шест мјесеци од пуштања у рад новоизграђене канализације.

(2) Изузетно, за објекте који се не могу гравитационо прикључити на новоизграђену мрежу, предузеће „Извор“ даје посебне техничке услове за прикључење истих.

(3) За непоступање пo одредбама из ст. 1. и 2. овог члана комунална полиција наложиће рјешењем прикључење објекта на градску канализациону мрежу.

(4) По извршеном прикључењу канализације на градску канализацију, корисници су дужни да о свом трошку изврше чишћење и затрпавање постојећих септичких јама.

Члан 25.

За објекте код којих, због проширења или измјена технолошког производног процеса, долази до повећања потрошње воде, одобрење новог водоводног и канализационог прикључка врши се пo одредбама ове одлуке.

Члан 26.

Прикључак на јавни водовод за јавне потребе подразумијева коришћење воде за гашење пожара, полијевање и прање улица, залијевање јавних зелених површина, јавне чесме, фонтане и јавне тоалете.

III – ВОДОМЈЕРИ

Члан 27.

(1)  Сваки власник водоводног прикључка мора имати водомјер.

(2)  Тип и врста водомјера одређује се у складу за законом.

(3) Водомјерна гарнитура (вентил прије и послије водомјера, водомјер) се смјешта у водомјерно окно, које је изграђено у складу са техничким прописима.

(4) Уколико је објекат вишенамјенске структуре (становање и пословне намјене), у водомјерно окно се може поставити више водомјера, а димензије окна прописује  предузеће „Извор“, у складу са техничким прописима.

(5) Сваки водомјер мора бити пломбиран и баждарен од стране надлежног органа за испитивање типа и за вршење периодичних прегледа водомјера.

 Члан 28.

(1) У стамбеним објектима са више стамбених јединица – станова, потрошња воде мјери се главним (заједничким) водомјером за сваку ламелу или улаз, који чини самосталну грађевинску или функционалну цјелину и индивидуалним водомјером за сваку стамбену јединицу-стан.

(2) Главни водомјери се уграђују у прикључни шахт објекта, a индивидуални водомјери се уграђују у стубишту објекта, на мјесту приступачном за одржавање и контролу водомјера.

Члан  29.

(1) У стамбено-пословним објектима уградња водомјера врши се у шахту испред објекта  или у објекту, али за  сваки пословни простор посебно.

(2) Уградња водомјера за стамбене јединице, станове у стамбено-пословним објектима вршиће се на начин како je то прописано чланом 28. ове одлуке.

Члан 30.

(1) За пословно-индустријске субјекте водомјер се уграђује у шахт непосредно на парцели власника објекта.

(2) Ако из било којих разлога дође до статусних промјена у организацији предузећа изстава 1. овог члана, односнодо настанка више правних лица диобом једног предузећа, сви трошкови реконструкције мреже у смислу настанка нових потрошача падају на терет новонасталих правних лица.

Члан 31.

(1) Власници, односно корисници водоводног прикључка дужни су се бринути да водомјерни шахт буде чист и водомјер добро заштићен од мраза, механичког оштећења и да му прилаз увијек буде могућ.

(2) Власник, односно корисник водомјерног шахта сноси одговорност за штету насталу због неисправности шахта и његовог отуђења.

(3) Трошкови поправке водомјерне гарнитуре (пуцање стакла, повреде пломбе и сл.), због неисправности и неодржавања водомјерног шахта падају на терет власника прикључка.

(4) Предузеће „Извор“ дужно je најмање два пута годишње извршити контролу одржавања водомјера и водомјерног шахта и о томе водити евиденцију.

Члан 32.

(1) Предузеће „Извор“ врши очитање и контролу исправности, те обезбјеђује испитивање исправности водомјера, у складу са законом.

(2) Ha писмени захтјев власника, односно корисника водоводног прикључка, испитивање водомјера врши се и прије законом утврђеног рока.

(3)  Предузеће „Извор“ обавезно je да води евиденцију о контроли исправности и времену испитивања исправности водомјера и да исту покаже на захтјев надлежних лица.

(4) Предузеће „Извор“ je дужно писмено упозорити власника, односно корисника водоводног прикључка о уоченим неправилностима у водомјерном шахту и друго, који je дужан отклонити их у најкраћем року,а не дужем од седам дана од дана пријема писменог упозорења.

Члан 33.

(1) Предузеће „Извор“ у случају квара(оштећења) водомјера утрошену количину воде утврђује процјеном на бази просјечне потрошње воде у претходна три мјесеца.

(2) У случају да се не може утврдити тачан или приближан датум оштећења водомјера, процјена се врши на бази просјечне потрошње из три протекла мјесеца.

IV – КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНОГ  ВОДОВОДА  И  ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 34.

У току контроле коришћења јавног водовода и јавне канализације у објектима, овлашћеним радницима предузећа „Извор“ мора бити омогућен приступ у све дијелове објекта у којима се налазе инсталације и постројења, која су директно или индиректно прикључена на водовод и канализацију.

Члан 35.

Корисник може одјавити коришћење воде и канализације писменим захтјевом и то:

1) привремено, на рок не краћи од три мјесеца, уз демонтажу водомјера и посебан споразум са предузећем „Извор“, којим се утврђује рок на који се привремено одјављује коришћење воде, уз мјесечне трошкове одржавања прикључка, пo цјеновнику који доноси Надзорни одбор у предузећу „Извор“, а уз сагласност Општине Фоча,

2) трајно, уз претходно измирење дуговања и трошкова искључења по цјеновнику.

Члан 36.

(1)  Протеком рока на који je коришћење воде одјављено испорука воде се не обнавља, већ je потребно да привремено одјављени корисник предузећу „Извор“ достави писмени захтјев за испоруку воде.

(2)  Трошкове демонтаже и монтаже водомјера сноси корисник.

(3) Уколико у року од 60 дана од дана истека рока на који je потрошња воде привремено одјављена према споразуму о привременој одјави корисник воде не поднесе захтјев за обнову испоруке воде, сваки поднијети захтјев за обнову испоруке воде сматраће се захтјевом за постављање новог водоводног прикључка.

Члан 37.

(1) Ha подручју водоснабдијевања предузеће „Извор“ може одобрити привремено прикључење чесми за снабдијевање домаћинстава водом.

(2)  Одобрење постављања чесми за домаћинства врши се на основу писменог захтјева мјесне заједнице или групе грађана.

(3) Уз захтјев, прилаже се копија катастарског плана парцеле на којој се поставља чесма, писмена сагласност власника земљишта и писмени споразум свих корисника о плаћању воде.

Члан 38.

(1) Воду из хидранта могу користити ватрогасне јединице само пo добијеној сагласности од предузећа „Извор“, изузев за хитно гашење пожара, о чему накнадно подноси писмени извјештај, у року од три дана и то: о мјесту, узроку и времену настанка и трајања пожара, те о мјесту узимања и количини потрошене воде.

(2)  Утрошак воде за јавне потребе се мјери, изузев утрошка за гашење пожара, а плаћање утрошене воде се плаћа у складу са чланом 87. ове одлуке.

Члан 39.

(1) Затварање и отварање главног прикључног вентила водомјерне гарнитуре може вршити искључиво предузеће „Извор“.

(2) Изузетно, у случају квара на водомјеру и инсталацији потрошача, a ради спречавања настанка штете, корисник воде може затворити и вентил испред водомјера и о томе je дужан одмах обавијестити предузеће „Извор“.

Члан 40.

Aко корисник канализације намјерно или непрописним поступком проузрокује зачепљење канализације, дужан je сносити трошкове настале штете и рада.

Члан 41.

(1) Забрањено je вршити прикључење на јавни водовод и јавну канализацију директно или преко унутрашњих инсталација другог корисника.

(2) Забрањено je уграђивање одвојака на водоводном прикључку између његовог споја са водоводном мрежом и мјеста предвиђеног за водомјер.

(3)  Објекат, односно простор који je прикључен на начин из става 2. овог члана, као и објекат преко чијег прикључка je извршено прикључење другог корисника без одобрења предузећа „Извор“, биће искључен са мреже водовода и канализације.

(4) По престанку разлога за искључење и измирење свих трошкова проузрокованих недозвољеним прикључком, кориснику прикључка ће се, најкасније у року од три дана од подношења захтјева и измирења трошкова, наставити са испоруком воде.

Члан 42.

Забрањено je на траси јавног водовода и јавне канализације, градити објекте, депоновати материјал, паркирати возила и вршити друге радње, које могу угрозити функционисање и одржавање водовода и канализације.

 

Члан 43.

Отпадне воде пo саставу и квалитету могу се испуштати у јавну канализацију само у складу са прописима.

 

V – ИЗГРАДЊА  И  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДНИХ И  КАНАЛИЗАЦИОНИХ OBJEKATA

Члан 44.

(1) Власник, односно корисник земљишта дужан je да на свом земљишту дозволи предузећу „Извор“ поправке водоводне и канализационе мреже, објеката и уређаја.

(2)  Предузеће „Извор“ je обавезно да власнику, односно кориснику земљишта из става 1. овог члана надокнади штету и да у року од пет дана приведе коришћење земљишта ранијој намјени.

Члан 45.

(1) Радове на изградњи објеката и уређаја јавног водовода и јавне канализације изводи предузеће „Извор“ или друго предузеће регистровано за ту врсту радова, a финансирање врше: Општина Фоча,предузеће „Извор“, друга предузећа и правна лица, мјесне заједнице и грађани.Прикључак на водоводну и калазизациону мрежу (кућне прикључке) изводи искључиво предузеће „Извор“.

(2) Aко радове из става 1. овог члана изводи друго предузеће, извођач и инвеститор су дужни предузећу „Извор“ омогућити контролни стручни надзор и благовремено га обавијестити о почетку радова.

(3)  У случају да се финансирање разводне мреже водовода и канализације врши заједнички од стране Општине Фоча, односно предузећа „Извор“ и грађана, тако изграђени објекти дају се на управљање, коришћење и одржавање предузећу „Извор“даном пуштања тих објеката у употребу.

(4)  Предузеће „Извор“ наплаћује накнаду за прикључак на изграђене објекте од грађана који нису учествовали у финансирању мреже водовода и канализације, у висини валоризоване вриједности учешћа грађана који су учествовали у изградњи прије пуштања објекта у употребу.

Члан 46.

Представник предузећа „Извор“ може присуствовати техничком прегледу објекта јавног водовода и јавне канализације, без обзира ко je био инвеститор и извођач радова.

Члан 47.

(1) Сви новоизграђени објекти и инсталације јавног водовода и јавне канализације обавезно се, као инфраструктурни објекти, преносе у власништво Општине Фоча, без накнаде.

(2)  Примопредаја и преузимање техничке документације објеката из става 1. овог члана између инвеститора и предузеће „Извор“ мора се обавити у року од 30 дана од добијања употребне дозволе.

Члан 48.

Сви новоизграђени објекти и инсталације јавног водовода морају се прије пуштања у употребу дезинфиковати и од предузећа„Извор“ добити сагласност за спајање на јавни водовод.

Члан 49.

(1) Предузеће „Извор“ врши све поправке на водоводним и канализационим објектима, инсталацијама и уређајима, као и на прикључцима од уличног споја до водомјера, укључујући и водомјер.

(2) Aко je квар на прикључку објекта на јавни водовод и јавну канализацију настао кривицом корисника, трошкови поправке падају у цјелости на терет корисника.

Члан 50.

(1)  Корисници јавног водовода и јавне канализације дужни су, у најкраћем року, да предузећу „Извор“ пријаве уочени квар на јавном водоводу и јавној канализацији и то непосредно, телефоном, е-маилом, писаним путем или на други начин. Обавеза je предузећа „Извор“ да све пријављене кварове евидентира у књизи кварова.

(2)  Предузеће „Извор“ обавезно je да, одмах пo пријему обавјештења, предузме потребне мјере на отклањању квара, a потом покрене поступак утврђивања евентуалне одговорности и висину накнаде за насталу штету.

(3)  Уколико има више пријављених кварова у исто вријеме, отклањање кварова се врши пo приоритету, које одреди предузеће „Извор“.

Члан 51.

Објекат који се снабдијева водом из јавног водовода и има могућност снабдијевања водом путем хидрофора из сопственог бунара или другог извора, мора имати потпуно одвојене инсталације тј. онемогућено мијешање воде.

Члан 52.

Атмосферску канализацију, односно уличне сливнике одржава предузеће „Извор“, на основу посебног уговopa са Општином Фоча, а сагласност на цијену даје Скупштина општине Фоча.

 

VI – ОГРАНИЧЕЊЕ  ПОТРОШЊЕ  ВОДЕ  И ПРЕКИД  СНАБДИЈЕВАЊА  ВОДОМ

Члан 53.

Уколико се укаже потреба да се због радова на јавном водоводу или јавној канализацији прикључени објекти привремено искључе, предузеће „Извор“ je обавезно да о томе обавијести кориснике путем средстава јавног информисања или на други погодан начин, a здравствене установе и произвођаче прехрамбених производа и непосредно, најмање три дана прије искључења, као и надлежни орган Општине Фоча.

Члан 54.

(1)  Предузеће „Извор“ je дужно да предузме мјере за привремено ограничење потрошње воде у случају дуготрајних суша, техничких кварова и других узрока, усљед којих дође до неуредног снабдијевања корисника водом.

(2) Предузеће „Извор“je дужно обавијестити кориснике и издати упутства, којег су се корисници дужни придржавати, најмање 24 сата прије увођења мјера ограниченог снабдијевања водом, као и надлежни орган Општине Фоча.

(3) У случају потребе увођења ограничења потрошње воде дуже од пет дана, начелник Општине Фоча дужан je издати наредбу о штедњи и ограничењу потрошње воде, којом ће се прописати начин трошења, у виду ограничења или забране трошења воде појединим корисницима за одређену намјену, као и начин контроле прописаних ограничења и забрана.

(4)  Уколико прекид водоснабдијевања водом, из разних разлога, траје дуже од 24 сата, предузеће “Извор” је дужно обезбиједити снабдијевање грађана водом из цистерни.

Члан 55.

Забрањено je неовлашћеним лицима отварање и затварање инсталација, хидраната и осталих уређаја на водоводној и канализационој мрежи, осим у случајевима када je то неопходно ради спречавања већих штета (пуцања цијеви, пожара и слично).

 

Члан 56.

У вријеме ограничења потрошње воде забрањено je из водоводне мреже ненамјенски трошити воду (прање аутомобила, дворишта и залијевање башта).

Члан 57.

(1) Предузеће  „Извор“ обуставиће испоруку воде корисницима у сљедећим случајевима:

1) трајно, када корисник воде у писаној форми одјави коришћење воде,

2) привремено, у сљедећим случајевима:

1. ако наступи већи квар на водоводним уређајима, за вријеме док се квар не

отклони,

2. ако изврши прикључење на водоводну и канализациону мрежу без одобрења

предузећа „Извор“,

  1. ако ненамјенски користи воду за пиће,
  2. ако поред опомене не плати утрошену воду за пиће и канализацију два

мјесеца узастопно, под условом да то техничке могућности дозвољавају и да се искључењем тог корисника не угрожавају други корисници,

  1. ако преко своје унутрашње инсталације без одобрења дозволи другом

потрошачу спајање на водоводну мрежу,

  1. ако на опомену  предузећа“Извор“ и надлежног инспектора не отклони

недостатке и не доведе у исправно стање загађено, затрпано или неприступачно мјесто на коме je инсталиран водомјер,

  1. ако одбије да закључи уговор о коришћењу комуналне услуге,
  2. ако се не придржава мјера штедње у вријеме ограничења потрошње,

9. код недомаћинског и незаконитог односа према водоинсталацијама и неовлашћенепотрошње из градског водовода.

(2) Предузеће „Извор“ je дужно одмах писмено обавијестити кориснике комуналних услуга о разлозима обуставе испоруке воде.

(3) По престанку разлога због којих je обустављена испорука воде, предузеће „Извор“ je дужно да, на захтјев корисника, најкасније у року од три дана од дана подношења захтјева, настави са даљом испоруком воде.

(4) Трошкове искључења и поновног прикључења на водоводну мрежу сноси корисник, ако је до искључења дошло кривицом корисника, пo цјеновнику који доноси  предузеће „Извор“.

Члан 58.

(1) Предузеће „Извор“ дужно je да прибави од надлежног општинског органа управе одобрење за прекопавање улица и других јавних површина ради извођења радова на водоводним и канализационим инсталацијама.

(2) Aко се поправак водоводне инсталације мора хитно вршити (због великог расипања воде или у дане када општински орган не ради), предузеће „Извор“ ће накнадно, у року од три дана, обавијестити општински орган управе о извршеном прекопавању и извршеним радовима.

(3) Предузеће „Извор“ je дужно да јавне површине доведе у првобитно стање у року од пет дана од дана завршетка извођења радова.

(4) Рок из става 3. овог члана продужава се из објективних разлога (временске неприлике и сл.) за онолико дана колико су ти разлози трајали.

Члан 59.

Забрањено je у јавну канализацију упуштати и убацивати материјал и предмете који би могли да штете канализацији и угрозираднике који раде на пословима одржавања канализационе мреже у предузећу „Извор“, отпадне воде које садрже: киселине, алкалије, разне соли, уља, масноће, мазива, течна горива, крв и све друге течности које утичу на канализацију и угрожавају здравље радника  овог предузећа, те пепео, смеће, отпад из башта, остатке од обраде дрвета, запаљиве и експлозивне материје, стакло, пластичне предмете, крпе, перје, месо и месне прерађевине, длаке, изнутрице, воће и поврће, грађевински материјал, који може довести до оштећења и зачепљења канализације.

Члан 60.

(1) Посебна заштита се мора посветити извориштима, која служе становништву за снабдијевање водом или која могу да представљају резерве за будуће снабдијевање.

(2) Вода са изворишта може се користити за пиће или за производњу и прераду животних намирница, ако не садржи материје које су штетне за здравље људи изнад прописаних граница у погледу физичких, хемијских, бактериолошких и других својстава, у складу са прописаним условима.

Члан 61.

Ради заштите изворишта воде из члана 60. ове одлуке, од свих врста загађења и ненамјенског коришћења на нивоу Општине Фоча, доноси се програм – елаборат санитарне заштите, са циљем утврђивања зона и појасева санитарне заштите, као и обезбјеђења спровођења мјера хигијенске исправности воде која je намијењена људској употреби.

Члан 62.

(1) Коришћење бунара (осим артешких) и других сличних објеката може се вршити без водопривредне сагласности и дозволе, ако се тимене угрожава режим или се не ограничава вода другим лицима којима je издата водопривредна дозвола.

(2) Искоришћавање и употреба воде према одредбама стаба 1. овог члана може се вршити под условима да се користе једноставни уређаји (мале снаге) за сопствене потребе и уз примјену посебних санитарно – техничких мјера.

Члан 63.

(1)  Сеоским водоводом у смислу Закона о водама подразумијевају се објекти за снабдијевање водом сеоског насеља, који имају уређено извориште, резервоар и разводну мрежу.

(2)  Изградња сеоског водовода врши се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, Законом о водамаи овом одлуком.

Члан 64.

Предузећима, другим правним лицима и појединцима који нису учествовали у изградњи сеоског водовода, прикључење може одобрити инвеститор.

Члан 65.

(1) По завршеној изградњи сеоског водовода и пo добијању водопривредне дозволе за употребу воде, инвеститор склапа писмени уговор са будућим корисницима.

(2)  Одржавање сеоског водовода врши се у складу са законским прописима иодредбама ове одлуке.

(3) Сеоски водовод може се пренијети на коришћење и управљање предузећу „Извор“ под условима из ове одлуке.

(4)  О одржавању сеоског водовода који није предат  предузећу „Извор“ стара се инвеститор.

Члан 66.

Радови на изградњи, реконструкцији и поправкама водоводних и канализационих објеката, уређаја и инсталација, као и на извођењу прикључака објеката, који се изводе на јавним површинама, морају се вршити у складу са важећим техничким нормативима и прописима заштите на раду.

Члан 67.

Запослена лица која раде на непосредној производњи воде и у интерној лабораторији испитивања исправности и квалитета воде, као и свих других који долазе у непосредни додир са водом, обавезни су обављати систематски преглед, у складу са законом.

VII – НАКНАДЕ  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНОГ  ВОДОВОДА   И  ЈАВНЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 68.

Корисник je дужан да плаћа накнаду за испоручену воду и одвођење употријебљених вода на основу утврђене јединичне цијене, у зависности од обима пружене комуналне услуге.

Члан 69.

(1) За коришћење воде из водоводне мреже, као и за коришћење канализационе мреже, корисници плаћају накнаду пo цјеновника предузећа „Извор“ који утврђује надлежни орган  предузећа „Извор“, a на коју сагласност даје Скупштина општине Фоча.

(2) Цијене за остале додатне услуге предузеће „Извор“ доноси уз сагласност Надзорног одбора.

Члан 70.

(1) У циљу стимулисања корисника јавног водовода на рационалну потрошњу воде и правичне расподјеле трошкова на потрошаче сразмјерно трошковима одржавања јавног водовода, овом одлуком утврђују се сљедеће категорије потрошача и то:

1)  домаћинства (грађани) и

2)      правна лица.

(2) Припадност корисника појединој категорији одређује се приликом издавања одобрења за прикључак, односно приликом прве регистрације.

Члан 71.

(1)  Предузеће „Извор“ je дужно да води евиденцију свих корисника.

(2) Корисник je дужан да пријави сваку насталу промјену у погледу времена коришћења, као и промјену категорије корисника, у року од 10 дана од дана настале промјене.

(3) Уколико корисник не пријави промјену категорије, предузеће „Извор“ има право да изврши промјену на основу извјештаја овлашћених лица предузећа „Извор“ (контролора на терену), уз прикупљање потребне документације којом се потврђује да je дошло до промјене.

Члан 72.

(1)  Предузеће „Извор“ je дужно да за сваког корисника води посебну евиденцију о потрошњи воде, у коју се уписују датум читања водомјера, нумеричко стање на водомјеру приликом читања и количина утрошене воде.

(2) Предузеће „Извор“ je дужно да корисницима омогући увид и преглед уписаних података.

Члан 73.

Ha индивидуалним стамбеним објектима (куће) који су прикључени на мрежу јавног водовода и јавне канализације, обвезник плаћања je власник објекта или закупац.

Члан 74.

У стамбеним објектима колективног становања обвезник плаћања je власник стана, односно лице коме je стан додијељен на коришћење или закупац.

Члан 75.

(1) Утрошак воде утврђује се на основу разлике стања на мјерним инструментима (водомјеру) очитаног на почетку и на крају временског периода.

(2)  Очитани период, пo правилу, износи мјесец дана.

Члан 76.

Накнада за воду обрачунава се пo јединици мјере м3 утрошене воде или паушално 5 м3 пo члану домаћинства, a за коришћење канализационе мреже накнада се утврђује на бази утрошених количина воде.

Члан 77.

Количину испоручене воде утврђује предузеће „Извор“, очитавањем главног и индивидуалног водомјера, на основу норматива потрошње воде, у случајевима утврђених овом одлуком.

Члан 78.

(1)  Индивидуални водомјер служи за мјерење потрошње воде једног корисника.

(2)  У стамбеним и пословним зградама власник, носилац права располагања или закупац стана, односно пословног простора може о свом трошку на унутрашњим водоводним инсталацијама стана, односно пословног простора уградити индивидуални водомјер за мјерење потрошње воде.

(3)  Предузеће „Извор“ ће одобрити уградњу индивидуалног водомјера уколико оцијени да постоје технички услови за његову уградњу и то о трошку подносиоца захтјева.

Члан 79.

(1)  Обрачун и плаћање испоручене воде у стамбеним објектима са више станова врши се тако што се од очитаног стања пa главном водомјеру одбије сума очитања станова са индивидуалним водомјерима. Остатак, односно разлика између главног водомјера и индивидуалних водомјера распоређује се на станове који немају уграђене водомјере, сразмјерно броју чланова домаћинства.

(2)  У случају да се утврди прекомјерна потрошња која je настала нa заједничким унутрашњим инсталацијама објекта, тај износ испоручене воде се расподјељује на једнаке дијелове свим корисницима.

(3) У објектима у којима су у све станове и пословне просторе уграђени индивидуални водомјери, сви корисници дужни су да плаћају и разлику између збирапотрошене количине воде преко свих индивидуалних водомјера и очитаног стања са главног водомјера нa једнаке дијелове.

Члан 80.

Заступник заједнице етажних власника зграде je дужан, да на захтјев  предузећа „Извор“ у року од 15 дана од дана поднесеног захтјева, достави евиденције о етажним власницима, податке о етажној својини у згради којом заједница управља, податке о броју чланова корисника комуналних услуга и друге податке од значаја за рад  предузећа,као и да редовно доставља настале промјене.

Члан 81.

(1) Корисник je обавезан омогућити очитавање водомјера и има право да присуствује очитавању главног и индивидуалног водомјера.

(2) Aко очитање водомјера није омогућено, радник предузећа „Извор“, који je овлашћен за очитавање, дужан je да остави писмено обавјештење о дану и часу накнадног очитавања водомјера.

(3) У случају да ни накнадно очитавање не буде могуће, количина испоручене воде обрачунаће се на основу просјека потрошње у задња три мјесеца.

Члан 82.

(1) Имаоци индивидуалног водомјера у зградама колективног становања обавезни су омогућити очитавање стања на свом водомјеру у вријеме очитавања на главном водомјеру.

(2) Уколико се очитавање водомјера из става 1. овог члана не може извршити кривицом корисника, исти ће бити обавијештен о дану и часу накнадног очитавања.

(3) Уколико наведеног дана корисник индивидуалног водомјера не омогући очитавање, истом ће се потрошња воде утврдити на начин као и осталим корисницима стамбене зграде који немају уграђен индивидуални водомјер.

Члан 83.

(1) Корисник je дужан да све промјене власништва или закупа пријави предузећу „Извор“ доношењем вјеродостојних докумената (уговор, оставинско рјешење и др.) у року од 10 дана од настанка промјене, као и све промјене од значаја за пружање, утврђивање обима и наплату комуналних услуга.

(2) Уколико ранији корисник не поступи у складу са ставом 1. овог члана, сноси обавезу измирења утрошене воде, као и све друге трошкове и евентуалну штету до пријаве новог корисника.

Члан 84.

Корисник je дужан да све обавезе измири у року назначеном на рачуну.

Члан 85.

(1) Ha обрачун за испоручену количину воде корисник може поднијети приговор у писменој форми, најкасније у року од седам дана од дана пријема обрачуна, комисији за рјешевање приговора, коју формира директор предузећа „Извор“.

(2) Комисија из става 1. овог члана je дужна да, у року од 30 дана од дана пријема приговора, одговори кориснику у писаној форми.

 

Члан 86.

(1)  Корисник у случају сумње у исправност свог водомјера има право писменим путем затражити испитивање свог водомјера, a ако се испитивањем утврди да не постоје одступања водомјера, трошкови испитивања и монтаже водомјера падају на терет корисника.

(2)  Код одступања тачности водомјера, зависно од класе и тачности водомјера, у складу са техничким карактеристикама водомјера, врши се исправка обрачуна утрошене воде у корист или на штету корисника, a трошкове испитивања у укупном износу сноси предузеће „Извор“.

 

Члан 87.

За воду која je утрошена за гашење пожара, јавне чесме и фонтане не плаћа се накнада, под условом да се овакав утрошак воде у року од три дана пријави предузећу „Извор“.

 

Члан 88.

(1) Предузеће „Извор“ може корисника дјелимично ослободити од плаћања накнаде за количине истекле воде, односно за комуналне услуге у случајевима:

1)  квара на вези водомјера или на самом водомјеру (због прскања стакла усљед

великог притиска у мрежи),

2)      квара на водоводним инсталацијама, које корисник није могао благовремено

уочити или из оправданих разлога није могао спријечити истицање воде,

3)      пo одлуци комисије за рјешавање приговора у оправданим случајевима,

4)      пo захтјевима корисника воде.

(2) Корисник ће бити ослобођен плаћања воде ако о уоченим кваровима одмах, a најкасније за 24 часа, обавијести предузеће „Извор“.

 

Члан 89.

(1) Правна лица, грађанско-правна лица, самосталне трговачке радње, угоститељске и услужне радње обавезни су да прибаве комуналну сагласност у поступку прибављања одобрења за рад, као и при промјени њихове дјелатности, a пo престанку рада да изврше одјаву.

(2) Настале промјене из става 1. овог члана се пријављују у року од 30 дана, рачунајући од дана њиховог настанка.

VIII – ИСПОРУКА ВОДЕ  ДРУГИМ  ОПШТИНАМА

 

Члан 90.

(1) Испорука воде из градског водовода другим општинама врши се на основу посебног међуопштинског споразума, којим су дефинисане количинске потребе и учешће појединих општина у финансирању потребних капацитета за њихово обезбјеђивање.

(2) Одлуку о испоруци воде другим општинама доноси Надзорни одбор предузећа „Извор“, уз сагласност Скупштине општине Фоча, водећи рачуна о квалитету обављања комуналне дјелатности и перспективној снабдјевености корисника водом у Општини Фоча.

 

Члан 91.

(1) Испорука воде из градског водовода другим општинама регулише се уговором, кога закључује предузеће „Извор“и комунално предузеће друге општине којој се испоручује вода.

(2) Уговор из става 1. овог члана садржи одредбе којима се регулише рок испоруке воде, количина испоручене воде, мјеста мјерења и предаје, квалитет испоручене воде, цијена и начин плаћања, као и случајеви и услови под којима се може смањити или ускратити испорука воде.

IX  –  НАДЗОР

 

Члан 92.

Инспекцијски надзор над извршењем ове одлуке врши комунална полиција и надлежна инспекција.

 

X – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 93.

(1) Новчаном казном од 500,00 KM до 5.000,00 KM казниће се за прекршај  предузеће „Извор“:

1) ако не одржава јавни водовод и јавну канализацију (члан 4. став 3.),

2)      ако не врши контролу квалитета воде (члан 6.),

3)      ако не врши контролу исправности водоводних и канализационих објеката и

уређаја (члан 7. став 1.),

4)      ако поступа супротно одредбама члана 14. став 2. ове одлуке,

5)      ако не приступи поправци квара на прикључку објекта (члан 49. став 1.),

6)      ако одмах не предузме мјере отклањања квара (члан 50. став 2.),

7) ако у одређеном року не обавијести кориснике о почетку радова на реконструкцији или поправци водоводних и канализационих објеката и уређаја, чији радови изискују привремено искључење (члан 53.),

8)      ако не предузме мјере за привремено ограничење потрошње воде или о томе

не обавијести потрошаче (члан 54.),

9)      ако поступа супротно одредбама члана 57. став 1. тачка 1. ове одлуке,

10)   ако поступа супротно одредбама члана 58. ове одлуке,

11) ако не изводи радове на изградњи, реконструкцији и оправкама водоводних и канализационих објеката и уређаја, у важећим техничким нормативима и прописима заштите на раду (члан 66.),

12)   ако не омогући свим запосленима који долазе у непосредни додир са водом,

обављање систематског прегледа, под условом датим у члану 67. ове одлуке.

(2) Новчаном казном од 100,00 KM до 500,00 KM казниће се за учињени прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у предузећу „Извор“.

 

Члан 94.

(1) Новчаном казном од 1.000,00 KM до 10.000,00 KM казниће се за учињени прекршај правно лице као корисник комуналне услуге:

1) ако радницима предузећа „Извор“ не омогуће несметан приступ инсталацијама и уређајима од прикључка (члан 5.),

2) ако  предузећу „Извор“ не омогући несметан приступ унутрашњим водоводним инсталацијама и уређајима, (члан 5. став 2.),

3)  ако изврши прикључење на јавну водоводну и јавну канализациону мрежу без одобрења  предузећа „Извор“ (члан 10. став 1. и члан 17.),

4) ако не прикључи објекат на јавни водовод и јавну канализацију како je прописано чланом 19. став 2. ове одлуке,

5)      ако раскопане површине не доведе у првобитно стање (члан 19. став 3.),

6) ако не омогући приступ шахту за интервенцију и одржавање, као и очитавање водомјера (члан 20. став 5.),

7)      ако у одређеном року не отклони одређене недостатке (члан 21.),

8)      ако не поступи пo одредбама члана 23. ст. 3. и 4. ове одлуке,

9)      ако не поступи пo одредбама члана 24. ст. 1. и 4. ове одлуке,

10)   ако не набави водомјер (члан 27. став 1.),

11)   ако водомјерни шахт не одржава под условом из члана 31. став 1.),

12)   ако не омогући радницима предузећа „Извор“ приступ прикљчцима на јавни

водовод и јавну канализацију (члан 34. и члан81.),

13)   ако не поступа по одредбама члана 38. ове одлуке,

14)   ако не поступа по одредбама члана 39. ове одлуке,

15)   ако не поступа по одредбама члана 40. ове одлуке,

16) ако врши прикључак на јавни водовод и јавну канализацију директно или преко унутрашњих инсталација другог корисника и ако угради одвојак на водоводном прикључку између његовог споја са водоводном мрежом и мјеста предвиђеног за водомјер (члан 41. ст. 1. и 2.),

17) ако на траси јавног водовода и јавне канализације поступа супротно одредбама члана 42. ове одлуке,

18)   ако поступа супротно одредби члана 44. став 1. ове одлуке,

19) ако кућни прикључак изведе супротно одредбама члана 45. став 1. ове одлуке,

20)   ако не поступи пo одредби члана 46. став 2. ове одлуке,

21)   ако у предвиђеном року не изврши примопредају новоизграђених објеката и

документације предузећу „Извор“ (члан 47.),

22)   ако прикључи објекат без дезинфекције (члан 48.),

23) ако у најкраћем року не пријави  предузећу „Извор“ уочени квар на водоводу и канализацији (члан 50. став 1.),

 

24) ако се власник објекта који има локални извор снабдијевања водом, истовремено прикључи на водовод (члан 51.),

25)   ако се не придржава упуства о штедњи и ограничењу потрошње воде (члан

54. став 3.),

26)   ако поступи супротно одредбама члана 55. ове одлуке,

27)   ако поступи супротно одредбама члана 56. ове одлуке,

28)   ако поступи супротно одредбама члана 57. ове одлуке,

29)   ако поступа супротно одредбама члана 59. ове одлуке,

30)   ако се прикључи на сеоски водовод, без одобрења надлежног органа (члан

64.),

(2)  За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 100,00 KM до 1.500,00 KM и одговорно лице у правном лицу.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, као корисник комуналне услуге, новчаном казном од200,00 KM до 3.000,00 KM.

(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице, као корисник комуналне услуге, новчаном казном од 100,00 KM до 2.000,00 KM.

 

Члан 95.

(1) Новчаном казном од 200,00 KM до 2.000,00 KM казниће се за прекршај заједница етажних власника, ако нa захтјев  предузећа „Извор“ пe достави евиденције о етажним власницима и податке о њиховој етажној својини у згради којом заједница управља.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у заједници етажних власника новчаном казном од 150,00 KM до 1.000,00 KM.

XI  –  ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

 

Члан  96.

Ступањем пa снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о водоводу и канализацији („Службени гласник Општине Фоча“, бр. 9/67 и 8/77).

 

Члан 97.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

 

 

Број: 01-022-76/15                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Фоча, 30.11.2015. године                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Радојица Млађеновић,с.р.

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 23. и 66. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/14) и члана 128. Пословника Скупштине општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 5/09, Пречишћени текст), након разматрања Приједлога одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији, у оквиру 8. тачке дневног реда, Скупштина општине Фоча на 31. редовној сједници дана 30.11.2015. године   д о н о с и

 

З  А  К  Љ  У  Ч  К  Е

 

  1. Извршна власт Општине Фоча ће, преко свог представника у Предузећу водовод и канализација „Извор“ а.д. Фоча, код надлежних органа овог предузећа покренути иницијативу и утицати да се донесе одлука о пружању помоћи и субвенцијама вишечланим породицама које су у стању социјалне помоћи.

 

  1. Задужују се начелник Општине Фоча да организује послове и активности тако што ће надлежно одјељење из Општинске управе Општине Фоча, а у сарадњи са Јавном установом Центар за социјални рад Фоча, сачинити списак породица које су у стању социјалне помоћи.

 

  1. Закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Oпштине Фоча“.

 

 

 

Број:   01-022-77/15                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК                               Фоча,  30.11.2015. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
Радојица  Млађеновић,с.р.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделите: