Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ кредитним институцијама (банкама) за достављање понуда за прибављање финансијских средстава како би се финансирале капиталне инвестиције путем дугорочног кредитног задужења Општине Фоча

На основу Одлуке Скупштине Општине Фоча o прихватању кредитног задужења општине Фоча број 01-022-23/24 од 28.03.2024. године и сагласности Министарства финансија Владе Републике Српске на кредитно задужење број: 06.04/400-353-1/24 од 18.03.2024. године и Одлуке Начелника о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине број: 02-014-151/24 од 08.04.2024. године, а све у складу са одредбом члана 10a., тачка ф) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ”, број 39/14 и 59/22), Начелник општине Фоча објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ кредитним институцијама (банкама) за достављање понуда за прибављање
финансијских средстава како би се финансирале капиталне инвестиције путем
дугорочног кредитног задужења Општине Фоча

 

 1. Општина Фоча (у даљем тексту: Општина) има намјеру провести поступак дугорочног кредитног задужења у износу од 5.000.000,00 КМ, за потребе финансирања дијела капиталних инвестиција планираних према Плану Капиталних инвестиција Општине Фоча (број 02-022-89/23) за 2024. годину.
 2. Општи услове које Понуђач – банка мора испунити из овог јавног позива, су:
 • да Понуђач у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
 • да Понуђач није под стечајем или да није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или да није предмет поступка ликвидације, односно у поступку обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
 • да је Понуђач испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован;
 • да је Понуђач испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
 • Понуђачи морају бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет Јавног позива.
 1. Опис предмета јавног позива:

Предмет овог јавног позива је дугорочно кредитно задужење Општине код кредитне институције (банке), за потребе реализације финансирања дијела капиталних пројеката у усвојеном Буџету Општине за 2024. годину, у износу од 5.000.000,00 КМ са промјењивом каматном стопом (везано за Еурибор) максимално до 6,00%, начин отплате су једнаки мјесечни ануитети, уз максимални рок отплате од 144 мјесеца (12 година), грејс период 24 мјесеца и инструментима обазбјеђења кредита су мјенице и бјанко вирмански налози Општине, у складу са важећом процедуром одабране банке.

 1. Квалификованост банака за дугорочно кредитно задужење из тачке 1. овог Јавног позива извршиће се на основу сљедећих критеријума:
 • висина каматне стопе, до 6,00%;
 • висина накнаде за обраду кредита, до 1,00% износа одобреног кредита;
 • валута плаћања: КМ (конвертибилна марка);
 • врста каматне стопе – промјењива, везана за Еурибор, максимално до 6,00%;
 • рок отплате кредита, максимално до 12 година (144 мјесеца);

ђ) грејс период: 24 мјесеца;

 • плаћање главнице и камате: у мјесечним ануитетима.

Ранг листа ће бити састављена према растућем редосљеду ефективне каматне стопе, при чему ће банка са најнижом ефективном каматном стопом бити рангирана на првом мјесту.

 1. Додјела уговора

Уговор ће се додијелити квалификованом Понуђачу који је испунио услове из тачке 2. и критерије из тачке 4., а у складу са ранг листом из тачке 4. овог јавног позива.

Кредитно задужење ће се користити за финансирање капиталних инвестиција које су планиране у Буџету Општине за 2024. годину.

 1. Заинтересоване банке, требају доставити сљедећу документацију:
 • Образац понуде (Прилог бр. 1)
 • Изјава (Прилог бр. 2)

Понуђач може уз своју понуду и Изјаву, (Прилог образац бр. 1 и образац бр. 2), одмах доставити и тражене доказе из тачке 2. од а) до д). Овим путем се Понуђач ослобађа накнадног достављања доказа ако буде изабран. Достављени докази морају бити оригинали или овјерене копије и не могу бити старији од три мејсеца, рачунајући од дана предаје понуде, а доставља их изабрани Понуђач у року не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о избору понуђача. Докази морају бити физички достављени на протокол Општине Фоча, најкасније пети дан по пријему Одлуке о избору, а најкасније до 15:00 часова.

Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави сљедеће документе којима ће потврдити вјеродостојност дате изјаве из тачке 6.:

 • увјерење надлежног суда (према сједишту правног лица) којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца;
 • потврду од Суда Босне и Херцеговине којом доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца;
 • увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач, којим се потврђује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности;
 • увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање;
 • увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.
 • Као доказ о испуњавању услова из тачке 2. д), Понуђач треба доставити:
 • доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у

којој су регистровани или да обезбиједе посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези са предметом јавног позива. Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати.

 • дозвола за рад издата од стране Агенције за банкарство
 • ЈИБ и ПДВ број.

Образац понуде из тачке 6. а) овог јавног позива, Образац – Изјава из тачке 6. б) су саставни дио документације коју банка преузима на интернет страници Општине (https://www.opstinafoca.rs.ba/) ради пријаве за учешће на овај Јавни позив.

 • Прелиминарни отплатни план у складу са достављеном понудом.
 1. Датум повлачења средстава кредита: 23.05.2024. године.

Рок кориштења средстава кредита: наредна 24 мјесеца.

 1. Рок и начин достављања пријаве за учешће

Пријава за учешће, заједно са пратећом документацијом, доставља се најкасније до 07.05.2024. године, до 10.00 часова, на Протокол Општине Фоча. Јавно отварање понуда ће се одржати 07.05.2024. године у 12.00 часова, у сали 31 Општине Фоча, ул. Краља Петра Првог Карађорђевића. Понуђачи или њихови овлаштени представници, као и сва друга заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Обавјештење о резултатима избора доставиће се свим банкама које су доставиле пријаву за учешће (понуду).

Понуде важе 60 дана од дана отварања понуда.

Пријава за учешће доставља се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу:

Протокол Општине Фоча

Краља Петра Првог Карађорђевића

73 300 Фоча

На коверти обавезно назначити: „За Општину Фоча – Пријава на Јавни позив кредитним институцијама (банкама) за достављање понуда за прибављање финансијских средстава како би се финансирале капиталне инвестиције путем дугорочног кредитног задужења Општине Фоча ” – НЕ ОТВАРАТИ -.

Пријаве за учешће које буду достављене након наведеног рока неће бити разматране.

Документацију за пријаву банке могу преузети на интернет страници Општине Фоча: https://www.opstinafoca.rs.ba/.

Јавни позив ће бити објављен на интернет страници Општине Фоча 08.04.2024. године.

Особе овлаштене за давање информација у вези са овим Јавним позивом:

Раденка Срндовић: finansije@opstinafoca.rs.ba

Зорица Перишић: zorica.perisic1@gmail.com.

Број: 02-014-151/24

Датум: 08.04.2024. године

Начелник Општине Фоча

с.р. Милан Вукадиновић, дипл. инг. ел.

Поделите: