Search
Close this search box.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча

На основу одредби из члана 68. и члана 78.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17), Начелник Општине Фоча расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну упражњених радних мјеста у
Општинској управи Општине Фоча
I  – Упражњена радна мјеста:
  1. Одјељење за финансије:
1.1.  Начелник Одјељења за финансије ——————————————————— 1 извршилац.
  1. Одјељење за општу управу:
2.1.  Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту ратних војних инвалида —————————————————————————————————————–1 извршилац,
2.2.   Самостални стручни сарадник за послове СО ——————————————-1 извршилац,
2.3. Самостални стручни сарадник за повратнике и расељена лица за област занатско предузетничке и пољопривредне дјелатности —————————————- —–  1 извршилац.
II – Опис послова и статус
1.1. Начелник Одјељења за финансије, одговара за законитост, благовременост и економичност извршавања послова и задатака и ефикасно функционисање Одјељења као цјелине, припрема прописе и друге акте из надлежности Одјељења, обавјештава Скупштину општине, Начелника општине, као и друге органе, организације и заједнице и јавност о раду Одјељења и о другим питањима из надлежности Одјељења по овлаштењу Начелника општине, учествује у процесима израде, имплементације, праћења и вредновања учинка у имплементацији Стратегије развоја општине, учествује у изради плана имплементације Стратегије са детаљном разрадом приоритетних пројеката, осигурава да се постојеће евиденције, подаци и анализе повезане са пословима управљања развојем и сваким појединачним пројектом који имплементирају, достављају службенику за стратешко планирање и локални развој ради уношења у Централизовану базу података, прати могуће изворе финансирања за пројекте из свог дјелокруга рада, учествује у припреми техничке документације за припрему апликација за екстерно финансирање, извјештава о имплементацији Стратегије у оквиру свог Одјељења, анализира проведене активности за претходну годину, сачињава образложења за активности које нису проведене, а приказане су у плану имплементације важеће стратегије, те на основу наведеног, а у складу са планом имплементације Стратегије развоја предлаже годишњи план рада Одјељења, предузима и предлаже педузимање мјера за рјешавање питања из надлежности Одељења, обезбјеђује сарадњу Одјељења са другим одјељењима, органима, организацијама и заједницама, по овлаштењу Начелника, прати и проучава прописе из области финансијског материјалног и рачуноводственог пословања и брине се за њихово спровођење, врши буџетирање и подношење извјештаја у складу са рачуноводственим класификацијама, омогућава приступ екстерном финансирању у изналажењу могућности партиципаторних пројеката капиталном кредитирању и осталим облицима екстерног финансирања у циљу обезбјеђења реализације локалне стратегије развоја, прати и обезбјеђује правилан пренос средстава буџетским корисницима уз идентификацију  расхода које буџетски корисник може сносити са дознаком средстава, доставља упутства буџетским корисницима са потребним елементима за припрему годишњег буџета, припрема извјештаје о економским и фискалним политикама, врши распоређивање послова унутар појединих реферата и одређује начин пружања међусобне помоћи и замјењивања радника, уз обезбјеђивање ефикасности и економичности кориштења људских ресурса Одјељења, врши контролу писаних процедура интерних контролних поступака унутар Одјељења за финансије у области рачуноводства и финасијског извјештавања и о томе доставља извјештај са препорукама отклањања недостатака, врши функционалну комуникацију са Начелником општине, Скупштином општине, те Bуџетском комисијом ради упознавања истих на њихову законску улогу и обавезе у буџетском процесу, непосредно припрема Програм рада и Извјештај о раду Одјељења, одговоран је за примјену интерних контролних поступака и процедура, прописаних за дјелокруг његовог рада, предлаже Начелнику општине распоред запослених у Одјељењу, учествује у изради општих и појединачних аката, из надлежности Одјељења, обавља и друге послове по налогу Начелника општине, за свој рад одговоран је Начелнику општине.
2.1.   Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту ратних војних инвалида, сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама за борачко-инвалидску заштиту, води управни поступак у првом степену и припрема рјешења у предметима личне инвалиднине РВИ, води управни поступак у првом степену и припрема рјешења у предметима личне инвалиднине у предметима цивилних  жртава рата, прати поступак о извршеној ревизији, по жалбеном поступку и припрема рјешење у поновном поступку у предметима РВИ, корекција и слање података везаних за обрачун и уредну исплату инвалиднине, пријем података од Министарства и достављање података, извјештаја и сл. Министарству, проводи управни поступак у првом степену, и припрема рјешења у предметима здравствене заштите  РВИ, прима странке, даје упутства и правне савјете, из дјелокруга свог рада, пружа стручну подршку остваривању програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, извршава административне и друге послове и учествује у раду првостепене стамбене комисије за стамбено збрињавање, води евиденцију о стамбеном збрињавању и уноси податаке у информациони систем, прати и примјењује законе и прописе из области остваривања права бораца и РВИ, непосредно припрема Програм рада и Извјештај о раду, из дјелокруга свога рада, одговоран је за примјену интерних контролних поступака и процедура, прописаних за дјелокруг његовог рада, учествује у припреми и изради општих аката, извјештаја, анализа и информација из дјелокруга рада, учествује у раду комисија, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења, за свој рад одговоран је начелнику Одјељења.
2.2.   Самостални стручни сарадник за послове СО, припрема сједнице Скупштине општине Фоча, води записник са сједница Скупштине, учествује у припреми и изради анализа, информација и других материјала из области скупштинског система, води секретарске послове комисија, савјета и одбора Скупштине и састанака који се одржавају код Предсједника скупштине, врши правну обраду постављених питања одборника и упућивање истих надлежним општинским органима управе и другим органима ради давања одговора,  врши припремање за израду програма рада Скупштине и праћење извршења тог програма,  врши послове протокола Скупштине, припрема прописе и друге акте за Начелника општине и Скупштину, прикупља, повезује и чува скупштинске материјале, прати извршење закључака Скупштине, непосредно припрема Програм рада и Извјештај о раду, из дјелокруга свога рада, одговоран је за примјену интерних контролних поступака и процедура, прописаних за дјелокруг његовог рада,  прати прописе из дјелокруга послова радног мјеста, учествује у раду комисија, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења, за свој рад одговоран је начелнику Одјељења.
2.3. Самостални стручни сарадник за повратнике и расељена лица за област занатско предузетничке и пољопривредне дјелатности, прикупља податке и води евиденције о повратницима и расељеним лицима на подручју општине, проучава стање у овим областима, и предлаже мјере за њихово унапређење,  прати и прикупља податке о реализацији Анекса 7 Дејтонског споразума, и припрема одговарајуће анализе, информације и извјештаје, пружа стручну помоћ, и упућује повратнике и расељене, на остваривање права из здравствене и социјалне заштите,            сарађује са удружењима повратника и расељених лица и пружа стручну помоћ у реализацији пројеката – који се односе на запошљавање и побољшање квалитета живота расељених лица и повратника, прати и прикупља податке од значаја за подстицање свих облика запошљавања, самозапошљавања, а посебно повратника који се баве пољопривредом и сточарством,                прати и промовише програме запошљавања повратника и расељених лица с циљем обезбјеђења донаторских средстава за финансирање пројеката микрокредитирања, различитих облика бесповратне помоћи за започињање радних дјелатности у области занатско-предузетничке дјелатности, у оквиру овлашћења, остварује сарадњу са владиним организацијама, међународним организацијама и удружењима расељених лица и повратника у оквиру овлаштења, учествује у изради анализа, информација и извјештаја из области расељених лица и повратника, израђује увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију, прати и примјењује прописе и друга акта из области за коју је надлежан, сарађује са другим одјељењима општинске управе, надлежним државним органима, организацијама  и удружрњима у оквиру законских овлаштења и надлежности, одговоран је за примјену интерних контролних поступака и процедура, прописаних за дјелокруг његовог рада, учествује у раду комисија, обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека и начелника Одјељења и за свој рад одговоран је начелнику Одјељења.
III – Мандат и радноправни статус
Запослени на радном мјесту под редним бројем 1.1. има статус службеника на руководећем мјесту и мандат начелника одјељења траје до краја мандата сазива Скупштине који га је именовао, запослени на радном мјесту под редним бројем 2.1., 2.2. и 2.3. има статус службеника пете категорије и радни однос се заснива на неодређено вријеме.
IV – Општи услови:
–        да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
–        да је лице старије од 18 година,
–        да има општу здравствену способност,
–        да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест  мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
–        да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Конкурса,
–  да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и
–   да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом-члан IX став 1 Устава БиХ.
V –    Посебни услови:
За радно мјесто означено редним бројем 1.1.
Висока стручна спрема завршен четверогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, дипломирани економиста, пет година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи, посједовање лиценце за звање овлашћени рачуновођа и познавање рада на рачунару.
За радно мјесто означено редним бројем 2.1.
Висока стручна спрема завршен четверогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, дипломирани правник, једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару.
За радно мјесто означено редним бројем 2.2.
Висока стручна спрема завршен четверогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, друштвени смјер, три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару.
За радно мјесто означено редним бројем 2.3.
Висока стручна спрема завршен четверогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару.
VI – Потребна документа
Уз пријаву за учешће на Јавном конкурсу, кандидат прилаже доказе о испуњавању општих и посебних услова наведених у поглављу IV и V Конкурса.
–       Као доказ о испуњавању општих услова кандидат је дужан приложити:
1)   фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2)   извод из матичне књиге рођених,
3) потписану изјаву која је саставни дио обрасца/пријаве за јавни конкурс о испуњавању општих услова из алинеје 4, 5, 6 и 7 Конкурса.
–        Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат је дужан приложити фото-копије сљедећих докумената:
1)     диплому о траженој стручној спреми,
2)     увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјаву којом се кандидат, уколико буде примљен у радни однос, обавезује да ће у року од шест мјесеци од дана запослења положити стручни испит,
3)     исправа којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања (увјерење, потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
4)   лиценцу за звање овлашћени рачуновођа (за радно мјесто редни бр. 1.1.)
5)     исправа о познавању рада на рачунару (увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, положен испит из информатике или другу исправу факултета, фото- копија индекса, диплома или друга исправа која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике).
–    Кандидат за радно мјесто под редним бројем 1.1. дужан je приложити и биографију са подацима о кретању у служби.
Кандидат који је стекао високо образовање по болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала кандидат је дужан да достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.
Релевантност  доказа цијениће се у складу са чланом од 16. до 19. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17).
VII – Поступак избора
Са кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса, Комисија за спровођење поступка обавиће интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији и овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља VI тачка 3) општих услова, као и увјерење о општој здравственој способности и увјерење о некажњавању.
Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.
VIII – Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.
Пријава за учешће на Јавном конкурсу је обавезна, подноси се на прописаном обрасцу „Пријава на јавни конкурс”, а може се преузети на интернет страници Општине Фоча и у Центру за услуге грађанима-шалтер сала Општине Фоча.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Документација приложена уз пријаву на Конкурс неће бити враћена кандидатима.
Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу: Општинска управа Фоча, Краља Петра Карађорђевића бр. 1. 73300 Фоча, са назнаком: „Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча”.
Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘Тлас Српске”, a биће објављен на званичној интернет страници Општине Фоча, али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање на Конкурс.
Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.
За додатна обавјештења о Јавном конкурсу задужена је контакт особа Радмила Чајевић, службеник Општинске управе Фоча, телефон број: 058 210 558.
Број: 02-014-423/23
Фоча, 07.12.2023. године
 Начелник општине
Милан Вукадиновић
Поделите: