Search
Close this search box.

Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2024. годину

На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/17) и члана 92. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 14/17), Скупштина Општине Фоча, на Двадесет седмој редовној сједници, дана 11. 12. 2023. године,  д о н о с и

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М   

РАДА  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

ЗА  2024.  ГОДИНУ

 

 

 

 

 

I  УВОДНИ  ДИО

 

Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2024. годину (у даљем тексту: Програм рада) садржи питања из дјелокруга утврђене законске и статутарне надлежности Скупштине Општине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) и планске активности рада Скупштине за 2024. годину које се односе на реализацију послова и задатака из утврђене пословне политике и економског развоја Општине Фоча, питања из свих области привредног и друштвеног живота која су од значаја за организацију рада и функционисање јавних установа, јавних предузећа и организација чији је оснивач Општина Фоча, као и других установа, предузећа и пословних субјеката, организација, удружења, савеза и других облика организовања правних субјеката који послују и дјелују на територији општине Фоча, као и друге  послове, задатке и активности који су од значаја и интереса за грађане и локалну самоуправу Општине Фоча, који су стављени у надлежност Скупштине, у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом Општине Фоча и другим законским и подзаконским актима који предвиђају надлежност и поступање Скупштине у вези са одређеним питањима из локалне самоуправе.

Програм рада утврђује конкретна питања из дјелокруга послова, задатака и активности Скупштине, њихов садржај, носиоце послова и задатака у припреми, обради и изради приједлога одговарајућих општих аката и других радних материјала, који се достављају Скупштини на разматрање и усвајање, као и рокове за реализацију предметних активности Скупштине.

Осим питања која су предвиђена Програмом рада, Скупштина може у току 2024. године разматрати и друга питања која нису предвиђена Програмом рада, а која произилазе из актуелног привредног, друштвеног и политичког живота и локалне самоуправе Општине Фоча.

Оваква питања номинују се на иницијативу и приједлог Начелника Општине Фоча, одборника и политичких субјеката који су заступљени у Скупштини, заинтересованих субјеката, као и других овлашћених предлагача, у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом Општине Фоча и Пословником Скупштине Општине Фоча.

II  САДРЖАЈ  ПРОГРАМА  РАДА

 

Програмски послови и активности Скупштине у 2024. години подијељени су на Тематски дио и Нормативни дио, а разврстани су по мјесецима.

Изузетак представља мјесец:

–  август, када је одређена љетња пауза у раду Скупштине,

–  октобар, када је одређена пауза у раду Скупштине због одржавања Локалних избора у Босни и Херцеговини 2024. године и истека мандата одборника Скупштине,

–  новембар, када је одређена пауза у раду Скупштине због верификације резултата Локалних избора за нови сазив Скупштине у периоду 2024 – 2028. године и препрема за одржавање конститутивне сједнице Скупштине у новом сазиву и мандату, у складу са актима Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

У Тематском дијелу Програма рада наведени су планови, програми, извјештаји, информације и други плански документи из области рада Скупштине, Начелника Општине Фоча, Општинске управе Општине Фоча, јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач Општина Фоча, предузећа, установа и организација које су према природи својих дјелатности од значаја за Општину Фоча, као и других значајних области привредног и друштвеног живота од важности за локалну самоуправу.

У Нормативном дијелу Програма рада наведени су приједлози одлука и других аката који ће у току 2024. године бити достављени Скупштини на разматрање и усвајање, а који произилазе из одговарајућих законских, подзаконских или других прописа више правне снаге, за чије доношење је утврђена надлежност скупштине јединице локалне самоуправе.

 

 

А.  ТЕМАТСКИ  ДИО

 

 

Јануар:

 

 1. План рада Општинске управе Општине Фоча за 2024. годину,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину,

Обрађивач: Одбор за жалбе Општинске управе Општине Фоча,

Предлагач: Одбор за жалбе Општинске управе Општине Фоча,

 

 1. Информација о раду Скупштине Општине Фоча у 2023. години, са реализацијом закључака и одборничких иницијатива,

Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча,

Предлагач: Колегијум Скупштине Општине Фоча,

 

 1. Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у 2023. години,

Обрађивач: Стална радна тијела Скупштине Општине Фоча,

Предлагач: Колегијум Скупштине Општине Фоча.

Фебруар:

 

 1. Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2023. годину,

Обрађивач: Начелник Општине Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2024. годину,

Обрађивач: Начелник Општине Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2024. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2024. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Приједлог програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2024. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Приједлог програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2024. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 1 Приједлог програма утрошка средстава од водних накнада за 2024. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стању рјешавања управних предмета у 2023. години,

Обрађивач: Одјељење за општу управу, у сарадњи са осталим одјељењима,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о положају расељених лица, повратника и корисника алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за општу управу,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Март:

 

 1. Извјештаји о стању у области инспекција Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину:

1)  Инспекција за храну,

2)  Ветеринарска инспекција,

3)  Тржишна инспекција,

 

4)  Урбанистичко-грађевинска инспекција,

5)  Водна инспекција,

6)  Комунална полиција,

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Извјештаји о раду и пословању јавних установа чији је оснивач Општина Фоча за 2023. годину:

1)  Јавна установа Центар за културу и информисање Фоча,

2)  Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча,

3)  Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча,

4)  Јавна установа Центар за социјални рад Фоча,

5)  Јавна установа Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,

6)  Јавна установа Туристичка организација Општине Фоча,

Обрађивач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча,

Предлагач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча,

 

 1. Програми рада јавних установа чији је оснивач Општина Фоча за 2024. годину:

1)  Јавна установа Центар за културу и информисање Фоча,

2)  Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча,

3)  Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча,

4)  Јавна установа Центар за социјални рад Фоча,

5)  Јавна установа Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,

6)  Јавна установа Туристичка организација Општине Фоча,

Обрађивач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча,

Предлагач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча,

 

 1. 17. Информација о реализацији иницијатива одборника,

Обрађивач: Одјељења из Општинске управе Општине Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Април:

 

 1. 18. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2023. годину,

Обрађивач: Одјељење за финансије,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 19. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2023. годину,

Обрађивач: Одјељење за финансије,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 

 1. 21. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 22. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2023. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 23. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2023. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 24. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2023. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 25. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за финансије,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 26. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за финансије, у сарадњи са Пореском управом Републике Српске,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Мај:

 

 1. 27. Свечана сједница Скупштине Општине Фоча поводом Дана Општине Фоча,

Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча,

Предлагач: Колегијум Скупштине Општине Фоча,

 

 1. 28. Извјештај о реализацији годишњег плана рада Општинске управе Општине Фоча, у складу са реализацијом Стратегије развоја општине Фоча за 2023. годину,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Извјештај Начелника Општине Фоча о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2023. годину,

Обрађивач: Начелник Општине Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 

 

 1. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за 2023. годину:

1)  Сједиште замјеника правобраниоца Фоча,

2)  Сједиште замјеника правобраниоца Требиње,

Обрађивач: Правобранилаштво Републике Српске – Сједиште замјеника правобраниоца у Фочи и Требињу,

Предлагач: Правобранилаштво Републике Српске – Сједиште замјеника правобраниоца у Фочи и Требињу,

 

 1. 31. Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 2023. годину,

Обрађивач: Полицијска управа Фоча,

Предлагач: Полицијска управа Фоча,

 

 1. 32. Информација о стању и пословању предузећа у области водоснабдијевања,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са ПВиК „Извор“ а. д. Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 33. Информација о стању и пословању у области комуналних дјелатности из надлежности Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са КП „Комуналац“ а. д. Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 34. Информација о стању у области привреде на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 35. Информација о стању запослености на подручју општине Фоча, са посебним освртом на уплату доприноса и друге показатеље,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са Пореском управом Републике Српске,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Јун:

 

 1. 36. Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2023. годину,

Обрађивач: Општинска организација Црвени крст Фоча,

Предлагач: Општинска организација Црвени крст Фоча,

 

 1. 37. Информација о активностима удружења грађана и невладиних организација са подручја општине Фоча у 2023. години,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 

 1. Информација о материјалном, здравственом и стамбеном положају пензионера општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са Комисијом за праћење статуса пензионера и Удружењем пензионера општине Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стању у области шумарства, лова и риболова на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са Шумским газдинством „Маглић“ Фоча, Јавном установом Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште и удружењима грађана из области лова и риболова са подручја општине Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са Савјетом за културу, Јавном установом Центар за културу и информисање Фоча и Јавном установом Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о мјесним заједницама на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за општу управу,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Јул:

 

 1. Информација о стању у области пољопривреде и руралног развоја на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. 43. Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са Савјетом за спорт и Спортским савезом општине Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са Комисијом за вјерска питања,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стању у области насиља у породици на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Јавна установа Центар за социјални рад Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стању у области борачко-инвалидске заштите на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за општу управу,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стању у области цивилне заштите и заштите од пожара на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за општу управу,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стању у области заштите животне средине на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стању у области здравствене заштите на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са Јавном здравственом установом Дом здравља Фоча и Фондом здравственог осигурања Републике Српске,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стању у области социјалне и дјечје заштите на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са Јавном установом Центар за социјални рад Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о реализацији иницијатива одборника,

Обрађивач: Одјељења из Општинске управе Општине Фоча,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Август:

 

Љетња пауза у раду Скупштине Општине Фоча.

 

 

Септембар:

 

 1. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2024. године,

Обрађивач: Одјељење за финансије,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2023/2024. годину,

Обрађивач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча,

Предлагач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча,

 

 1. Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2024/2025. годину,

Обрађивач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча,

Предлагач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча,

 

 1. Информација о стању у области образовања, са освртом на упис ученика у први разред основне и средње школе у школској 2024/2025. године на подручју општине Фоча,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Информација о стипендирању студената у школској 2023/2024. години,

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Октобар:

 

Пауза у раду Скупштине Општине Фоча због одржавања Локалних избора у Босни и Херцеговини 2024. године и истека мандата одборника Скупштине Општине Фоча у актуелном сазиву.

 

 

Новембар:

 

Активности за конституисање Скупштине Општине Фоча у новом сазиву и мандату 2024 – 2028. године, у складу са актима Централне изборне комисије Босне и Херцеговине:

–  Верификација резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2024. године,

–  Додјела мандата за нови сазив Скупштине Општине Фоча за период 2024 – 2028. године,

–  Препрема за одржавање конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча у новом сазиву и мандату,

–  Заказивање и одржавање конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча у новом сазиву и мандату.

 

 

Децембар:

 

 1. Приједлог програма рада Скупштине Општине Фоча за 2025. годину,

Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча,

Предлагач: Колегијум Скупштине Општине Фоча,

 

 1. Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за 2024. годину,

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Б.  НОРМАТИВНИ  ДИО

 

 

Јануар:

 

 1. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча по зонама за утврђивање пореза на непокретности за 2024. годину,

Обрађивач: Одјељење за финансије,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на територији општине Фоча за 2024. годину,

Обрађивач: Одјељење за финансије,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Фебруар:

 

 1. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча у 2023. години,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Приједлог одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2024. годину,

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Април:

 

 1. Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Фоча за 2024. годину,

Предлагач: Комисија за награде и признања,

Обрађивач: Комисија за награде и признања.

 

 

Новембар:

 

 1. Нацрт буџета Општине Фоча за 2025. годину,

Обрађивач: Одјељење за финансије,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

Децембар:

 

 1. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Општине Фоча за 2025. годину,

Обрађивач: Одјељење за финансије,

Предлагач: Начелник Општине Фоча,

 

 1. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Општине Фоча за 2025. годину,

Обрађивач: Одјељење за финансије,

Предлагач: Начелник Општине Фоча.

 

 

В.  ПОСЕБНЕ  ОДРЕДБЕ

 

Ради  успјешног  остваривања  програмских  задатака,  обрађивачи материјала су дужни да радне материјале за сједнице Скупштине доставе секретару Скупштине, у довољном броју примјерака, са одговарајућим прилозима, након претходног утврђивања приједлога аката од стране Начелника Општине Фоча, односно овлашћеног предлагача.

О реализацији Програма рада старају се предсједник Скупштине и Начелник Општине Фоча.

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

 

 

 

 

 

Број:  01-022-95/23

Фоча, 11. 12. 2023. године

ПРЕДСЈЕДНИK СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

 

 

 

 

 

 

Поделите: