Search
Close this search box.

РЕГИСТАР АКАТА ОРГАНА ОПШТИНЕ ФОЧА ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ФОЧА“ У 2023. ГОДИНИ

 

 

I   СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА          

 

1)   ПЛАНОВИ,  ПРОГРАМИ  И  ПРАВИЛНИЦИ

 

Ред.

број

НАЗИВ  АКТА Број

Сл.

глас.

Број

стра-

нице

3.1. Акциони план за јачање кохезије заједнице у општини Фоча 3 2
3.2. Акциони план за јачање кохезије заједнице у општини Фоча 2023 – 2024. године

 

3 7
       
1. Програм уређења грађевинског земљишта за 2023. годину 6 1
2. Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње

за 2023. годину

6 2
3. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2023. годину 6 4
4. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2023. годину 6 5
5. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2023. годину

 

6 6
       
1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасно – спасилачкој јединици Фоча

 

12 1
       
2. Програм зона санитарне заштите изворишта „Чесме“, општина Фоча 13 1
4. Програм зона санитарне заштите изворишта „Лучка врела“, општина Фоча

 

13 4
       
4. План капиталних инвестиција Општине Фоча за период 2024 – 2026. године 15 2
       
2. Ребаланс буџета Општине Фоча за 2023. годину 16 1
5. Буџет Општине Фоча за 2024. годину 16 17
       
1. Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2024. годину

 

17 1

 

2)   ОДЛУКЕ

 

Ред.

број

НАЗИВ  АКТА Број

Сл.

глас.

Број

стра-

нице

1. Одлука о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2023. години 3 1
2. Одлука о висини стопе пореза на непокретности на територији општине Фоча за 2023. годину 3 2
3. Одлука о усвајању Акционог плана за јачање кохезије заједнице у општини Фоча 3 2
       
6. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2022. години за подрује општине Фоча 6 7
7. Одлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина на подручју опшштине Фоча у 2022. години 6 9
8. Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2023. годину 6 11
9. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Бараковац“ Фоча

(друга  одлука  о  измјени  од  усвајања  Плана)

6 12
10. Одлука о комуналним таксама 6 13
11. Одлука о покретању поступка статусне промјене Центра за културу и информисање са п.о. Фоча 6 14
12. Одлука о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Фоча 6 15
       
1. Одлука о продаји непокретности означене као к.ч. бр. 1250 и 1271, уписане у П.л. број: 51/2, к.о. Љубина 8 1
2. Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча (осма измјена) 8 1
3. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча

(девета одлука о приступању изради измјена и допуна Плана)

8 2
4. Одлука о одобравању средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада за 2023. Годину 8 3
5. Одлука о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса за Општину Фоча 8 3
       
1. Одлука о додјели награда и признања Општине Фоча за 2023. годину 9 1
2. Одлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. бр. 46/2, 47 и 48, уписане у Лист непокретности број: 327, к.о. Фоча, путем непосредне погодбе 9 2
       
1. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину 10 1
2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину 10 2
1. Одлука о давању гаранције Општине Фоча за кредитно задужење Предузећа водовод и канализација „Извор“ а.д. Фоча 11 1
2. Одлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. број: 2996/9, уписано у Лист непокретности број: 327, к.о. Фоча, путем непосредне погодбе 11 1
3. Одлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. бр. 2996/10 и 2996/11, уписане у Лист непокретности број: 327, к.о. Фоча, путем непосредне погодбе 11 2
4. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (десета одлука о приступању изради измјена и допуна Плана) 11 2
5. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча 11 3
6. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча 11 3
7. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча 11 4
       
2. Одлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. број: 521/51, уписано у Лист непокретности број: 327 к.о. Фоча, путем непосредне погодбе 12 4
3. Одлука о диоби непокретности у к.о. Јелеч, у Фочи, означене као к.ч. бр. 2654/1 и 2654/2, уписане у Посједовни лист број: 230 к.о. Јелеч 12 4
4. Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Центар за културу и информисање Фоча 12 5
       
1. Одлука о усвајању Програма зона санитарне заштите изворишта „Чесме“, општина Фоча, за период 2023 – 2027. године 13 1
3. Одлука о усвајању Програма зона санитарне заштите изворишта „Лучка врела“, општина Фоча, за период 2023 – 2027. године 13 4
5. Одлука о санитарној заштити изворишта „Чесме“, водоснабдијевање општине Фоча 13 7
6. Одлука о санитарној заштити изворишта „Лучка врела“, водоснабдијевање општине Фоча 13 9
       
1. Резолуција о заштити и неповредивости права Републике Српске и јединица локалне самоуправе у Републици Српској 14 1
2. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта означеног као к.ч. бр. 555/1 и 556, уписано у Посједовни лист број: 100 к.о. Козја Лука, путем непосредне погодбе 14 1
3. Одлука о куповини непокретности у ул. Николе Пашића и Теслина, у Фочи, означене као к.ч. бр. 1357/2, 1358/2 и 1359/2, уписане у Лист непокретности број: 1113 к.о. Фоча 14 1
4. Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијелова Регулационог плана „Чоходор Махала“ који се односи на подручје садашњег насеља „Лазарево“ (прва измјена од усвајања Плана 2017. године)

 

14 2
5. Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана „Горње Поље“ (трећа измјена од усвајања Плана 2007. године) 14 3
6. Одлука о изградњи Дома за стара лица у насељу Миљевина, општина Фоча 14 3
7. Одлука о измјенама Одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Центар за културу и информисање Фоча 14 3
8. Одлука о утрошку неутрошених намјенских средстава из 2022. године у 2023. години и расподјели максималног износа коригованог нераспоређеног суфицита из 2022. године расположивог за потрошњу у 2023. години 14 4
       
1. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Центар 1“ – седма одлука о измјени од усвајања ревизије Плана 15 1
2. Одлука о прихватању кредитног задужења Општине Фоча 15 1
       
1. Одлука о усвајању Ребаланса буџета Општине Фоча за 2023. годину 16 1
3. Одлука о извршењу Ребаланса буџета Општине Фоча за 2023. годину 16 14
4. Одлука о усвајању Буџета Општине Фоча за 2024. годину 16 16
6. Одлука о извршењу Буџета Општине Фоча за 2024. годину 16 30
       
2. Одлука о куповини непокретности означене као к.ч. број: 2452/6, уписане у Лист непокретности број: 2204, к.о. Фоча 17 4
3. Одлука о куповини непокретности означене као к.ч. број: 2286/2, уписане у Посједовни лист број: 180, к.о. Козја Лука 17 4
4. Одлука о приступању изради регулационог плана за локацију која се налази између објекта Полицијске станице у Фочи, Улице Краља Петра Првог Карађорђевића и Соколске улице 17 5
5. Одлука о одређивању локације за изградњу привремене санитарне депоније на подручју општине Фоча 17 5
       

 

 

3)   ЗАКЉУЧЦИ

 

Ред.

број

НАЗИВ  АКТА Број

Сл.

глас.

Број

стра-

нице

4. Закључак, број: 01-022-4/23 од 30.1.2023. године

(Годишњи план рада Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину)

3 10
5. Закључак, број: 01-022-5/23 од 30.1.2023. године

(Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину)

3 10
6. Закључак, број: 01-022-6/23 од 30.1.2023. године

(Записник са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 15. децембра 2022. године)

 

3 11
13. Закључак, број: 01-022-19/23 од 16. 3. 2023. године

(Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2022. годину)

6 16
14. Закључак, број: 01-022-20/23 од 16. 3. 2023. године

(Програм рада Начелника Општине Фоча за 2023. годину)

6 16
15. Закључак, број: 01-022-21/23 од 16. 3. 2023. године

(Записник са Деветнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31. јануара 2023. године)

6 16
       
6. Закључак, број: 01-022-27/23 од 6. 4. 2023. године

(Извјештај о раду и пословању Центра за културу и информисање Фоча за 2022. годину)

8 4
7. Закључак, број: 01-022-28/23 од 6. 4. 2023. године

(Програм рада Центра за културу и информисање Фоча за 2023. годину)

8 4
8. Закључак, број: 01-022-29/23 од 6. 4. 2023. године

(Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2022. годину)

8 4
9. Закључак, број: 01-022-30/23 од 6. 4. 2023. године

(Програм рада Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2023. годину)

8 4
10. Закључак, број: 01-022-31/23 од 6. 4. 2023. године

(Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2022. годину)

8 5
11. Закључак, број: 01-022-32/23 од 6. 4. 2023. године

(Програм рада Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2023. годину)

8 5
12. Закључак, број: 01-022-33/23 од 6. 4. 2023. године

(Извјештај о раду и пословању Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2022. годину)

8 5
13. Закључак, број: 01-022-34/23 од 6. 4. 2023. године

(Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2023. годину)

8 5
14. Закључак, број: 01-022-35/23 од 6. 4. 2023. године

(Извјештај о раду и пословању Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2022. годину)

8 5
15. Закључак, број: 01-022-36/23 од 6. 4. 2023. године

(Програм рада Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2023. годину)

8 6
16. Закључак, број: 01-022-37/23 од 6. 4. 2023. године

(Извјештај о раду и пословању Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2022. годину)

8 6
17. Закључак, број: 01-022-38/23 од 6. 4. 2023. године

(Програм рада Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2023. годину)

8 6
18. Закључак, број: 01-022-39/23 од 6. 4. 2023. године

(Извјештај Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију  –  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције за 2022. годину)

8 6
19. Закључак, број: 01-022-40/23 од 6. 4. 2023. године

(Извјештај Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију – Урбанистичко-грађевинске инспекције за 2022. годину)

8 6
20. Закључак, број: 01-022-41/23 од 6. 4. 2023. године

(Извјештај Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију – Водне инспекције за 2022. годину)

8 6
21. Закључак, број: 01-022-42/23 од 6. 4. 2023. године

(Извјештај Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију – Комуналне полиције за 2022. годину)

8 6
       
3. Закључак, број: 01-022-46/23 од 26. 4. 2023. године

(Извјештај о трошењу буџетске резерве из Буџета Општине Фоча у 2022. години)

9 2
4. Закључак, број: 01-022-47/23 од 26. 4. 2023. године

(Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину)

9 2
5. Закључак, број: 01-022-48/23 од 26. 4. 2023. године

(Извјештај о утрошку средстава заједничке комуналне потрошње за 2022. годину)

9 2
6. Закључак, број: 01-022-49/23 од 26. 4. 2023. године

(Извјештај о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских сортимената у 2022. години)

9 3
7. Закључак, број: 01-022-50/23 од 26. 4. 2023. године

(Извјештај о утрошку средстава од концесионих накнада за 2022. годину)

9 3
8. Закључак, број: 01-022-51/23 од 26. 4. 2023. године

(Извјештај о утрошку средстава водних накнада за 2022. годину)

9 3
9. Закључак, број: 01-022-52/23 од 26. 4. 2023. године

(Записник са Двадесете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 16. марта 2023. године)

9 3
       
8. Закључак, број: 01-022-60/23 од 1. 6. 2023. године

(Извјештај Начелника Општине Фоча о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2022. годину)

11 5
9. Закључак, број: 01-022-61/23 од 1. 6. 2023. године

(Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједишта замјеника правобраниоца Фоча за 2022. годину)

11 5
10. Закључак, број: 01-022-62/23 од 1. 6. 2023. године

(Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједишта замјеника правобраниоца Требиње за 2022. годину)

11 5
11. Закључак, број: 01-022-63/23 од 1. 6. 2023. године

(Записник са Двадесет прве редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 6. априла 2023. године)

11 6
12. Закључак, број: 01-022-64/23 од 1. 6. 2023. године

(Записник са Двадесет друге редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26. априла 2023. године)

11 6
       
5. Закључак, број: 01-022-69/23 од 19. 7. 2023. године

(Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе Општине Фоча, у складу са Стратегијом развоја општине Фоча за 2022. годину)

12 7
6. Закључак, број: 01-022-70/23 од 19. 7. 2023. године

(Записник са Двадесет треће редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 1. јуна 2023. године)

12 7
       
9. Закључак, број: 01-022-83/23 од 3. 10. 2023. године

(Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период

01. 01 – 30. 06. 2023. године)

14 4
10. Закључак, број: 01-022-84/23 од 3. 10. 2023. године

(Извјештај о реализацији Годишњег програма рада ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за радну 2022/2023. годину)

14 4
11. Закључак, број: 01-022-85/23 од 3. 10. 2023. године

(Годишњи програм рада предшколске установе ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за радну 2023/2024. годину)

14 4
12. Закључак, број: 01-022-86/23 од 3. 10. 2023. године

(Записник са Двадесет четврте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 19. јула 2023. године)

14 5
       
3. Закључак, број: 01-022-89/23 од 9. 11. 2023. године

(План капиталних инвестиција Општине Фоча за период 2024 – 2026. године)

15 2
5. Закључак, број: 01-022-90/23 од 9. 11. 2023. године

(Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2023. годину)

15 8
6. Закључак, број: 01-022-91/23 од 9. 11. 2023. године

(Нацрт буџета Општине Фоча за 2024. годину)

15 8
7. Закључак, број: 01-022-92/23 од 9. 11. 2023. године

(Записник са Двадесет пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 3. октобра 2023. године)

15 8
       
6. Закључак, број: 01-022-102/23 од 11. 12. 2023. године (Покретање поступка заштите комплекса Пјешчаних пирамида и других природних знаменитости 17 5
7. Закључак, број: 01-022-103/23 од 11. 12. 2023. године

(Записник са Двадесет шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 9. новембра 2023. године)

17 6

 

 

4)   РЈЕШЕЊА

 

Ред.

број

НАЗИВ  АКТА Број

Сл.

глас.

Број

стра-

нице

7. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за статутарна питања и прописе 3 11
8. Рјешење о избору члана Комисије за статутарна питања и прописе 3 11
9. Рјешење о разрјешењу члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу 3 12
10. Рјешење о избору члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу 3 12
       
7. Рјешење о разрјешењу директора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча 12 8
8. Рјешење о именовању директора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча

 

12 8
9. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча 12 9
10. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча 12 9
11. Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча 12 10
12. Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча 12 11
13. Рјешење о избору једног члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Свети Сава“ Фоча 12 12
       
8. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије Општинске управе Општине Фоча 15 8
9. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије Општинске управе Општине Фоча 15 8

 

 

 

II   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

Ред.

број

НАЗИВ  АКТА Број

Сл.

глас.

Број

стра-

нице

1. Правилник о критеријумима и начину додјеле грант средстава за подршку економски угроженим категоријама на тржишту рада 1 1
       
1. Колективни уговор о измјенама и допунама Колективног уговора за запослене у Општинској управи Фоча 2 1
       
1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча – Пречишћени текст 4 1
2. Организациона шема Општинске управе Општине Фоча 4 30
3. Табеларни преглед Општинске управе Општине Фоча 4 31
4. Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама и другим накнадама запослених у Јавној установи Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча 4 50
       
1. Правилник о информационој безбједности 5 1
2. Повеља интерне ревизије Општине Фоча 5 5
3. План запошљавања у Општинску управу Општине Фоча за 2023. годину 5 6
4. Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама и другим накнадама запослених у Центру за културу и информисање Фоча 5 7
       
16. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2023. годину 6 17
       
1. Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја пољопривредне производње у 2023. години на подручју општине Фоча 7 1
       
10. Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама и другим накнадама запослених у Јавној установи Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча 9 3
11. Рјешење о давању сагласности на Правилник о платама и другим накнадама запослених у Јавној установи Туристичкој организацији Општине Фоча 9 3
12. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Првостепене стручне комисије за утврђивање способности и функционалног стања лица у поступку остваривања права и услуга из социјалне заштите

 

9 3
       
13. Рјешење о давању сагласности на Правилник о платама и другим накнадама запослених у Центру за културу и информисање Фоча 11 6
14. Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјени Правилника о унутрашњој организацији, опису и систематизацији послова и радних задатака у Центру за културу и информисање Фоча

 

11 6
       
14. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања

 

12 12
       
13. Колективни уговор о измјенама и допунама Колективног уговора за запослене у Општинској управи Фоча 14 5
14. Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча 14 5
15. Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дом здравља Фоча

 

14 6
       
10. Рјешење о давању сагласности на Статут Јавне установе Центар за културу и информисање Фоча 15 9
11. Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о платама и другим накнадама запослених у Јавној установи Центар за социјални рад Фоча

 

15 9
       
8. Колективни уговор о измјенама и допунама Колективног уговора за запослене у Општинској управи Фоча 17 6
9. Рјешење, број: 02-014-372-1/23 од 30. 11. 2023. године (Утврђивање репрезентативности Синдикалне организације Општинске управе и јавних служби Општине Фоча, из састава Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске)

 

17 6

 

           

                       

IV   ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРОСТОРНО  УРЕЂЕЊЕ  И   

        СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ

 

Ред.

број

НАЗИВ  АКТА Број

Сл.

глас.

Број

стра-

нице

22. Листа правних и физичких лица за учешће у раду комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Фоча 8 7
       

 

 

 

 

 

Поделите: