Search
Close this search box.

Објашњења уз Јавни позив младим брачним паровима за подношење захтјева за куповину стана у вишепородичном стамбеном објекту за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи

Обзиром да је и овај пут стигло доста питања за појашњење појединости из Јавног позива младим брачним паровима за подношење захтјева за куповину стана у вишепородичном стамбеном објекту за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи, у наставку текста су одговори на најчешће постављања питања:

Општи услови:

 1. Потврда о брачној заједници – доказује се изводом из матичне књиге вјенчаних (Довољно је доставити један извод из матичне књиге вјенчаних.),
 2. Да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине – доказује изводом из књиге држављана (Односи се на “подносиоца” а то су, како пише у јавном позиву, оба брачна друга (млади брачни пар). Дакле, оба брачна друга морају доставити извод из књиге држављана.),
 3. Да је један брачни друг у току последњих 5 (пет) година има пребивалиште на подручју Општине Фоче – доказује обрасцом ПБ-4А издатим од стране ЦИПС-а (Довољно је доставити документ за једног брачног друга који испуњава услов.),
 4. Да је један брачни друг старосне доби од пунољетства до навршених 38 године старости – доказује копијом личне карте или другог идентификационог документа (Довољно је доставити документ за једног брачног друга који испуњава услов.),
 5. Да подносилац захтјева нема у свом власништву / сувласништву стамбену јединицу – доказује увјерењем издатим од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске односно нема некретнине у зони градског грађевииског земљишта и да у последње три године није вршио промет стамбене јединице (увјерење Пореске управе.) (Потребно је доставити оба тражена увјерења за оба брачна друга.),
 6. Увјерење о запослењу издато од стране послодавца као доказ постојања радног односа (које ће бити неопходно банци за одобрење кредита); Право на аплицирање по овом Јавном позиву имају млади брачни парови са укупним нето личним примањима и то најмање у износу од 650,00 КМ, а највише у износу до 3.000,00 КМ мјесечно; (Потребно је доставити увјерење о запослењу за оба брачна друга (уколико су оба брачна друга запослена). На увјерењу је потребно да је приказан и износ мјесечних личних примања запосленог (ако у увјерењу не стоји износ примања, уз увјерење је потребно приложити овјерену платну листу за последњу исплаћену плату). Уколико је један брачни друг незапослен, неопходно  је приложити увјерење о висини прихода за последњих шест мјесеци (издаје Пореска управа) или други документ којим доказује да нема примања из радног односа.)
 7. Овјерена изјава послодавца о уплати доприноса (Овај документ издаје послодавац и њиме изјављује да измирује порезе и доприносе за брачног друга који је запослен (изјава је потребна за сваког запосленог брачног друга). На увјерењу је потребно да је уписано име и презиме запосленог на кога се изјава односи. Уколико послодавац није у могућности да изда овакав документ, потребно је доставити овјерену платну листу за 3 последње исплаћене плате),
 8. Потврда пословне банке да је кредитно способан за отплату кредита у минималном износу од 50.000,00 КМ, а која је заснована на предвиђеној цијени квадрата од 1.350,00 КМ (Довољан је документ пословне банке из кога се види је бар један брачни друг кредитно способан за отплату кредита у минималном износу од 50.000,00 КМ. У случају да пословна банка не може да изда овај документ, потребно је доставити овјерену платну листу за 3 последње исплаћене плате и изјаву да је кредитно способан за отплату кредита у минималном износу од 50.000,00 КМ. Изјава је потребно да је овјерена од стране надлежног органа (могуће је овјерити и на шалтеру Општине.).

 

Посебни услови:

 • Старосна доб брачних другова (Старосна доб се доказује изводом из матичне књиге рођених за оба брачна друга и рачуна се до момента истека рока за подношење захтјева за куповину стана. Бодују се оба брачна друга.),
 • Број чланова породичног домаћинства (Број чланова породичног домаћинства доказује се овјереном кућном листом, као и изводом из матичне књиге рођених за све чланове породичног домаћинства. Чланови породичног домаћинства обухватају брачни пар и њихову дјецу. Подносилац може да у кућној листи наведе и друге чланове домаћинства али се исти неће бодовати.),
 • Припадност борачкој популацији (Припадност борачкој популацији доказује се рјешењем надлежног органа о признатом статусу. Сваки брачни друг се бодује само по једном и то повољнијем критерију. Бодују се оба брачна друга.)
 • Укупна нето лична примања (Потребно је доставити увјерење о запослењу за оба брачна друга (уколико су оба брачна друга запослена). На увјерењу је потребно да стоји и износ мјесечних личних примања запосленог или се уз увјерење прилаже овјерена платна листа за последњу исплаћену плату. Уколико је један брачни друг незапослен потребно је приложити увјерење о висини прихода за последњих шест мјесеци (издаје Пореска управа).Дакле, потребно је да оба брачна друга доставе одговарајуће документе али није потребно да их достављају два пута (за опште и посебне услове.).

 

Поделите: