Search
Close this search box.

Јавни позив за подношење захтјева за куповину стана у вишепородичном стамбеном објекту за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. Статута Општине Фоче („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17), Начелник Општине Фоча, објављује

ТРЕЋИ  ЈАВНИ  ПОЗИВ

за подношење захтјева за куповину стана у вишепородичном стамбеном објекту за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи

I

 

За подношење захтјева за куповину стана у вишепородичном стамбеном објекту за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи

Општина Фоча објављује Јавни позив младим брачним паровима за подношење захтјева за купивину стана у вишепородичном стамбеном објекту за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи.

Циљ овог јавног позива је рјешавање стамбеног питања младих брачних парова под повољнијих условима од тржишних.

 

 II

 

Општи услови које подносилац захтјева (млади брачни пар) мора испуњавати за куповину стана из тачке I јавног позива за рјешавање стамбеног питања су:

  • Потврда о брачној заједници – доказује се изводом из матичне књиге вјенчаних;
  • Да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине – доказује изводом из књиге држављана;
  • Да је један брачни друг у току последњих 5 (пет) година има пребивалиште на подручју Општине Фоче – доказује обрасцом ПБ-4A издатим од стране ЦИПС-а;
  • Да је један брачни друг старосне доби од пунољетства до навршених 38 године старости – доказује копијом личне карте или другог идентификационог документа;
  • Да подносилац захтјева нема у свом власништву/сувласништву стамбену јединицу на подручју Општине Фоча– у к.о Фоча  доказује увјерењем издатим од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске односно нема некретнине у зони градског  грађевинског земљишта у к.о Фоча и да у последње три године није вршио промет стамбене јединице (увјерење пореске управе ) у к.о Фоча

 

  • Увјерење о запослењу издато од стране послодавца као доказ постојања радног односа (које ће бити неопходно банци за одобрење кредита); Право на аплицирање по овом Јавном позиву имају млади брачни парови са укупним нето личним примањима и то најмање у износу од 700,00 КМ, а највише у износу до 3.000,00 КМ мјесечно;
  • Овјерена изјава послодавца о уплати доприноса;
  • Потврда пословне банке да је кредитно способан за отплату кредита у минималном износу од 50.000,00 КМ, а која је заснована на предвидљивој цијени од 1.350,00 КМ

 

III

Посебни услови и критерији за одређивање броја бодова и утврђивање реда првенства – ранг листе подносилаца захтјева за куповину стана су:

-Старосна доб;

-Број чланова породичног домаћинства;

-Припадност борачкој популацији;

-Укупна нето лична примања

 

IV

 

Старосна доб брачних другова

а) до навршених 24 године…………………….10 бодова;

б) до навршених 28 година……………………7,5 бодова;

в) до навршене 32 године……………………..5 бодова;

г) до навршених 38 година…………………….2,5 бода

д) преко навршених 38 година …………… 0 бодова

 

Старосна доб се доказује изводом из матичне књиге рођених и рачуна се до момента истека рока за подношење захтјева за куповину стана.Врши се бодовање оба брачна друга.

 

V

Број чланова породичног домаћинства доказује се овјереном кућном листом, као и изводом из матичне књиге рођених за све чланове породичног домаћинства. Чланови породичног домаћинства обухватају брачни пар и њихову дјецу.

За сваког члана породичног домаћинства додјељује се 5 бодова.

 

VI

Припадност борачкој популацији

а) дјеца погинулих и несталих бораца – пет бодова;

б) дјеца РВИ од прве до десете   категорије – четири бода;

в) дјеца бораца прве и друге категорије  категорије – три  бода;

 

Припадност борачкој популацији доказује се рјешењем надлежног органа о признатом статусу. Сваки апликант се бодује само по једном и то повољнијем критерију и бодују се оба брачна друга.

VII

Укупна нето лична примања оба брачна друга:

а) укупна нето лична примања од 650,00 КМ до 950,00 КМ…………………..6 бодова

б) укупна нето лична примања од 951,00 КМ до 1.300,00 КМ………………..5 бода

в) укупна нето лична примања од 1301,00 КМ до 1.650,00 КМ………………4 бода

г) укупна нето лична примања од 1651,00 КМ до 2.000,00 КМ………………3 бода

д) укупна нето лична примања од 2001,00 КМ до 2.350,00 КМ………………2 бода

е) укупна нето лична примања од 2351,00 КМ до 2.700,00 КМ………………1 бод

ђ) укупна нето лична примања преко  2700,00 КМ ……………………………….0  бодова

 

VIII

У случају једнаког броја бодова предност на ранг листи се даје подносиоцу захтјева који је добио више бодова према редослиједу критерија из тачке V јавног позива, а ако и у том случају подносиоци захтјева имају исти број бодова, предност има подносилац који је добио више бодова према редослиједу критерија из тачке VI јавног позива.

Уколико и даље два подносиоца имaју исти број бодова, предност се даље брачним супружницима који су млађе старосне доби, односно према критерију из тачке IV јавног позива.

 

IX

Захтјеви за учешће на овом Јавном позиву подносе се у писаној форми, на адресу Општина Фоча – Ул.Краља Петра Првог Карађорђевића  број 1, Комисији, са назнаком „Пријава на Јавни позив за подношење захтјева за куповину стана у стамбеном објекту „зграде за младе брачне парове“ у Фочи“.

 

Комисија из претходног става провјерава испуњеност услова на основу приложене документације и исправа приложених уз захтјев.

 

Захтјеви за које се у поступку утврди да не испуњавају услове из овог јавног позива одбацују се као неуредни.

Подносиоци захтјева који испуњавају услове комисија вреднује се  у складу са овим јавном позивом, те на основу тог бодовања утврђује прелиминарну ранг листу. Прелиминарна ранг листа објављује се на огласној табли Општине Фоче, на коју подносиоци захтјева имају право жалбе. О поднесеној жалби рјешењем одлучује Начелник.

Уколико подносилац захтјева са коначне ранг листе, на основу овјерене изјаве одустане од куповине стамбене јединице, или не буде у могућности осигурати финансијска средства за куповину истог посредством банке у року од 60 дана комисија доноси закључак о брисању кандидата са коначне ранг листе и доноси рјешење за наредног кандидата.

 

X

Право на избор стамбене јединице и етаже на којој се она налази има боље рангирани подносилац захтјева са коначне ранг листе.

 

Подносилац захтјева који по окончању поступка изврши куповину стана, нема право поклона, продаје или отуђења истог у року од 10 година од дана укњижбе права власништва, што ће се уредити одредбама купопродајног уговора.

 

XI

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања на сајту Општине Фоче.

 

Датум:  12.09.2023

                                                                       

Поделите: