Search
Close this search box.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Фоча

На основу члана 78. и 160. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 7. став (2) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17), Начелник Општине Фоча р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста у

Општинској управи Фоча

 

I – Расписује се Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи  Фоча на неодређено вријеме за радна мјеста:

 

 1. Ветеринарски инспектор, радно мјесто четврте категорије …………………….1 (један) извршилац,

 

 1. Технички секретар начелника општине …………………………………………………………. 1 (један) извршилац,

 

II   – Опис послова и статус

 1. Ветеринарски инспектор, обавља послове: послови надзора у вези са придржавањем прописа који се односе на здравствену заштиту животиња, заштиту и добробит животиња, послови надзора у вези са придржавањем прописа који се односе на ветеринарску дјелатност, ветеринарске лијекове и додатке и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом, откривање и спречавање појаве сузбијања и искорјењивања заразних болести животиња, спречавање појаве, и ширења болести које су заједничке за људе и животиње (зоонозе), ветеринарско – санитарна контрола узгоја, држања и промета животиња, производа, сировина и отпадака животињског поријекла, обављање и других послова надзора у области ветеринарства у складу са Законом о инспекцијама у Републици Српској, доноси решење о отклањању уочених недостатака, подноси захтјев за покретање прекршајног поступка, привредних преступа и кривичних дјела, информише Начелника општине и надлежни републички орган о значајним појавама у вршењу инспекцијског надзора и преузетим мјерама, обавља послове административног извршења управних аката које доноси,

води евиденцију о извршеним инспекцијским прегледима и предузетим мјерама, непосредно припрема Програм рада и Извјештај о раду, из дјелокруга свога рада, одговоран је за примјену интерних контролних поступака и процедура, прописаних за дјелокруг његовог рада, прати прописе из дјелокруга послова радног мјеста, учествује у раду комисија, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења, за свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

 

 1. Технички секретар начелника општине, обавља послове: обавља позиве и прима поруке упућене начелнику, преузима телефонске позиве, посредује у телефонским комуникацијама и води одговарајућу евиденцију, организује пријем странака код Начелника општине и замјеника Начелника општине, у складу са њиховим одлукама и о томе води одговарајуће евиденције, учествује у организовању радних састанка, пријема делегација, гостију и званица за потребе Начелника општине, води календар обавеза Начелника општине, води евиденције о примљеној пошти адресираној на Начелника општине и даје обавјештења странкама о кретању предмета, врши овјеру и води евиденције путних налога за возила и возаче, стара се о набавци канцеларијског материјала за потребе Начелника општине, обавља комуникацију Начелника општине преко е-маила, води евиденцију о присуству на послу Начелника општине и замјеника Начелника општине, одговоран је за чување и правилно кориштење печата Начелника општине и других средстава рада, обавља и друге послове по налогу Начелника општине, за свој рад одговоран је Начелнику општине.

 

Запослени на радном мјесту под редним бр. 1 има статус службеника, запослени на радном мјесту под редним бр. 2 има статус намјештеника.

 

III – Општи услови:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Конкурса,
 6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом-члан IX став 1 Устава БиХ и
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

IV – Посебни услови

За радно мјесто под бројем 1:

– висока стручна спрема, завршен четверогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, звање: доктор ветеринарске медицине или дипломирани ветеринар, 3 годинe радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару.

 

За радно мјесто под бројем 2:

– средња стручна спрема у четверогодишњем трајању, друштвени смјер, гимназија, 3 године радног искуства од чега 2 године на истим или сличним пословима, познавање рада на рачунару и посједовање комуникационе вјештине и вјештине у опхођењу.

 

Кандидат који је у другим органима и организацијама радио, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положи стручни испит у року од шест мјесеци престаје му радни однос.

 

V – Потребна документа

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – „Пријава на јавни конкурс“, која је доступна на интернет страници Општине Фоча, а може се преузети и у Општинској управи Фоча, Шалтер сала.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на Јавни конкурс кандидат потврђује својим потписом.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручан потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односи се на испуњење дијела општих услова Јавног конкурса.

 

Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидат прилаже и доказ о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

 

–     Као доказ о испуњавању општих услова кандидат је дужан приложити:

1)  фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) потписану изјаву која је саставни дио Пријаве за јавни конкурс о испуњавању општих услова из т. 4, 5, 6 и 7 Јавног конкурса.

 

–  Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат приложе фото-копије:

1) диплому о завршеној стручној спреми  (за радно мјесто под редним бр. 1 и 2),

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаву којом се кандидат, уколико буде примљен у радни однос, обавезује да ће у року од шест мјесеци од дана запослења положити стручни испит (за радно мјесто под редним бр. 1),

3) исправу којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство, (за радна мјеста под редним бр. 1 и 2),

4) исправе о познавању рада на рачунару (увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, положен испит из информатике или другу исправу факултета, фото- копија индекса, диплома или друга исправа која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике (за радна мјеста под редним бр. 1 и 2).

 

Кандидат који је стекао високо образовање по болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала кандидат је дужан да достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

 

Релевантност  доказа цијениће се у складу са чланом од 16. до  19. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17).

 

VI – Усмени интервју и избор кандидата

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса, Конкурсна комисија ће обавити интервју. Усмени интервју подразумијева појединачни разговор са кандидатима на основу ког се утврђује способност кандидата да ради на радном мјесту за које је конкурисао, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на радном мјесту за које је конкурисао. О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити појединачно обавјештени. Кандидати који не приступе на заказани интервју и који свој изостанак не оправдају сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам (7) дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, увјерење о општој здравственој способности и овјерену изјаву о испуњености општих услова из тачке III подт. 4,5,6 и 7.

 

Ако прворангирани кандидат  не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју  освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VII -Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс биће објављен и на званичној интернет страници Општине Фоча, али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање на Конкурс.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу: Општина Фоча, Краља Петра Карађорђевића бр. 1, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи  Фоча.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Документа предата уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

За давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу задужен је службеник Општинске управе Фоча Радмила Чајевић, контакт телефон: 058 210 558.

 

Број: 02-014-377/22

Фоча, 24.11.2022. године                                                                                                  Начелник општине

Милан Вукадиновић

Поделите: