Search
Close this search box.

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп објекта – школе са двориштем у мјесту Заваит код Фоче

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

 

Број:02-014  396 /22

Датум: 09.11.2022.године

 

На основу члана тачке X и тачке XI Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини Општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.06/22 и 10/22) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12), Начелник општине Фоча, објављује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за издавање у закуп објекта – школе са двориштем  у мјесту Заваит код Фоче

 

 

I

 

1) Расписује се јавно надметање – лицитација за издавање у закуп објекта – школе са двориштем  у мјесту Заваит код Фоче,у површини од 367 м2 који је изграђен на к.ч. број:467 са припадајућем двориштем у површини од 3686 м2, к.о. Заваит,

2)  Издавање у закуп пословног простора из подтачке 1) ове тачке извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом.

 

 

II

1)  Објекат се издаје у закуп на период од најдуже 30 (тридесет) година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу, којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

2)  У објекту који се издаје у закуп могуће је обављати канцеларијске послове  и друге компатибилне послове, у складу са важећим законским прописима.

3)  Почетна цијена закупа објекта износи 1,00 КМ/m2

4) Обавеза плаћања закупнине, ће бити компензована кроз улагања у објекат кроз радове и опрему од стране закупца, а према предмјеру и предрачуну радова  из идејног пројекта на који је дата сагласност од стране Општине Фоча.

5) По истеку рока о закупу, у зависности од услова и законских рјешења, постоје услови за продужење уговора.

 

III

 

Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

 

IV

 

          Јавно надметање ће се одржати дана 25.11.2022.године  (петак) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11 часова.

Оглас о јавном надметању – лицитацији за издавање у закуп  непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

 

 

V

          Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 50,00  КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

 

VI

          На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене закупа износи 0,10 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

 

 

VII

          Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се  уговор о закупу.

Објекат –школа предаће се на коришћење закупцу након потписивања уговора о закупу.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења  уговора о закупу, губи право на враћање положене кауције.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел

 

 

 

 

Поделите: