Search
Close this search box.

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу једнократне новчане помоћи за финансирање једне процедуре асистиране репродукције

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
              Ф О Ч А

Број: 02-014-318 /22
Датум: 08.09.2022. год.

 

На основу   члана  63 . Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), члана 2. Правилника о утврђивању критеријума за расподјелу средстава за подршку пронаталитетној политици општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број: 04/17, 11/19), Oдлуке о усвајању буџета Општине Фоча за 2022. годину (Службени гласник Општине Фоча“,  број 5/21 ),  Начелник Општине Фоча расписује

 

Ј А В Н И   КОНКУРС
за додјелу једнократне новчане помоћи за финансирање једне процедуре
асистиране репродукције (вантјелесне оплодње)

 

I  Начелник општине Фоча расписује јавни конкурс за додјелу једнократне новчане помоћи за финасирање једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње).

II (1.) Право на додјелу једнократне новчане помоћи могу остварити породице које, у вези са планирањем породице, немају право на процедуру асистиране репродукције на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у износу до 5000,00 КМ, а испуњавају следеће услове:

  1. да имају пријављено пребивалиште на подручју општине Фоча,
  2. да су имали три неуспјеле процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње) признате од Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

 

III  Уз захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи подносилац је дужан доставити сљедећу  документацију:

  • фотокопију личне карте,
  • медицинску документацију којом доказује претходне покушаје асистиране репродукције,
  • предрачун трошкова асистиране репродукције,
  • фотокопија жиро – рачуна клинике.

 

Предност при добијању једнократне помоћи имаће жене старије животне доби и жене које се први пут јављају на Конкурс, а испуњавају услове.

 

IV   Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања.

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узети у разматрање.

 

Захтјеви са потребном документацијом могу се доставити непосредно на писарницу Општинске управе, Општине Фоча или поштом на адресу: Општина Фоча, Ул. Kраља Петра 1, са назнаком за ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу једнократне новчане помоћи за финасирање једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње).

 

Овај конкурс ће бити објављен у Службеном гласнику Општине Фоча, сајту Општине Фоча, Радио Фочи и на огласној табли Општине Фоча.

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић

Поделите: