Search
Close this search box.

Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривредницима за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата

БТП-22: Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривредницима за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата

 

Идентификатор тендера: БТП-22Предмет јавног позива

Фондација за одрживи развој Републике Српске „Прогрессус” додјељује бесповратна средства физичким и правним лицима која се баве примарном пољопривредном производњом за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата.

 1. Циљ јавног позива 

Циљ Фондације за одрживи развој Републике Српске „Прогрессус” и Владе Мађарске је јачање привредних односа између двије земље кроз повећање ефикасности и конкурентности подржаних пољопривредних произвођача, развој технологије производње, боље кориштење капацитета, унапређење одрживости- пословања.

 1. Финансијски услови

Укупни прихватљиви трошкови набавке састоје се из бесповратних средстава и сопственог учешћа.

Најмање 30% укупних прихватљивих трошкова набавке треба да буду сопствена новчана средства која мора да обезбиједи корисник. Подносилац пријаве ће приликом подношења пријаве на Јавни позив доставити изјаву којом гарантује да располаже сопственим средставима у мјери која је довољна за финансирање најмање 30% планиране набавке. Сопствено учешће може се у потпуности или дјелимично обезбиједити и из кредита, при чему се услов сопственог учешћа неће сматрати испуњеним уколико је кредит одобрен по другом основу или за друге намјене. Сопственим учешћем у смислу овог Јавног позива такође се неће сматрати државна помоћ или друга врста државних средстава.

 

Максимални износ бесповратних средстава по кориснику је 70% Укупних прихватљивих трошкова набавке.

Максимални износ подршке по кориснику је 25 000 ЕУР.

Укупни прихватљиви трошкови набавке могу бити трошкови набавке пољопривредне механизације, опреме и алата без пореза на додату вриједност (ПДВ) у случају да подносилац пријаве/корисник има законски регулисано право на поврат ПДВ-а, или трошкови набавке с ПДВ-ом, у случају да подносилац пријаве/корисник нема право и могућност поврата ПДВ-а.

 1. Подобност подносиоца захтјева

Право на Пријаву на јавни позив имају физичка и правна лица (ММС) која имају пребивалиште или сједиште у Републици Српској или у Брчко дистрикту и баве се примарном пољопривредном производњом, а која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава Републике Српске или Брчко дистрикта (РПГ), или су регистрована за примарну пољопривредну дјелатност код надлежног привредног суда, те која у оквиру овог Јавног позива набављају механизацију, опрему и алате за пољопривредну производњу на земљишту које је на територији Републике Српске или Брчко дистрикта.

Подносилац пријаве може поднијети укупно 1 пријаву на Јавни позив, која може да садржи неограничен број јединица набавке.

Подносилац пријаве на јавни позив као физичко лице и његово/а повезано/а правно/а лице/а сматрају се једним подносиоцем пријаве у смислу овог Јавног позива. Физичко лице које је већински власник или лице овлаштено за заступање правног лица не може да поднесе пријаву на јавни позив по више од једног основа (и у име правног лица и као физичко лице), него само по једном основу.

Дозвољена је само једна пријава на јавни позив за једно мјесто реализације пољопривредне производње. 

 1. Услови подобности
 1. Подносилац захтјева је физичко лице са сталном пољопривредном дјелатношћу у Прихватљивом подручју (Републици Српској или Брчко дистрикту )
 2. Подносилац захтјева је правно лице регистровано за пољопривредну дјелатност, са сједиштем или пословном јединицом у Прихватљивом подручју, а које је микромало или средње предузеће
 3. ц) Подносилац захтјева уписан је у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) Републике Српске или Брчко дистрикта д) Подносилац захтјева као мјесто релизације пољопривредне активности у вези с набавком према овом Јавном позиву пријављује земљиште на територији Републике Српске или Брчко дистрикта

 

 1. Разлози за искључење

Подносиоцу захтјева се не могу додијелити бесповратна средства уколико:

 1. Подносилац пријаве има доспјелу а неизмирену обавезу према трећем лицу, која би могла да угрози реализацију набавке за коју је поднесена Пријава на Јавни позив
 2. је Подносилац пријаве дао материјално неистиниту изјаву или лажне и погрешне податке и/или информације, при чему је одлука о Пријави на Јавни позив донесена на основу те изјаве
 3. је у току поступак ликвидације или стечаја правног лица, или је у току поступак брисања корисника из РПГ
 4. у вријеме подношења пријаве подносилац пријаве има доспјели дуг према банци дужи од 90 дана
 5. је суд као коначну казну против подносиоца пријаве одредио ограничење или забрану дјелатности
 6. Подносилац пријаве нема земљиште уписано у РПГ, или рјешење о регистрацији правног лица које је Подносилац пријаве не обухвата примарну пољопривредну дјелатност
 7. носилац пољопривредног газдинства за које се подноси Пријава на Јавни позив није измирио доспјеле обавезе по основу пореза, доприноса и такси у складу с прописима о порезима, доприносама и таксама
 8. Подносилац пријаве није измирио обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2021. годину у складу с прописима о противградној заштити
 9. је Подносилац пријаве донио одлуку о додјели Бесповратних средстава или учествовао у одлуци о додјели Бесповратних средстава као доносилац одлука, евалуатор или супервизор, или је лице које живи у истом домаћинству с лицем наведеним у овој тачки
 10. је Подносилац пријаве или власник правног лица које је Подносилац пријаве у вријеме доношења одлуке о додјели Бесповратних средстава високи функционер Републике Српске, члан Владе, градоначелник, начелник општине, високи функционер развојних агенција у власништву државе, или лице које живи у истом домаћинству с лицем наведеним у овој тачки1
 11. о) је подносилац пријаве правно лице у директном или индиректном власништву државе, локалне самоуправе или јавне управе или јавне управне организације најмање 50%, или је регистровано као спортско удружење или спортски савез, или као фондација, удружење, црквено правно лице или синдикат, односно пословна јединица, у којој је особа из тачке ј) функционер, члан органа управљања, одговорно лице, члан управног одбора, односно представничко тијело удружења, црквеног правног лица или синдиката.

 

 1. Прихватљиве активности

Прихватљива набавка у складу с овим Јавним позивом подразумијева набавку одговарајуће нове механизације, опреме и алата за примарну пољопривредну производњу2, која је произведена у Мађарској.

Подносилац пријаве се може пријавити само за набавку механизације, опреме и алата у вези с дјелатношћу за коју је регистрован.

Механизација, опрема и алати који су предмет набавке у складу с овим Јавним позивом мора да буде регистрована у складу с важећим законским прописима и да на видном мјесту буде обиљежена серијским бројем, бројем шасије (уколико постоји), те другим релевантним информацијама за механизацију, опрему и/или алате који се набављају

Прихватљиво је набавка само нове опреме.

 1. Набавке
 1. Могу се набавити нове машине, алати и опрема појединачне нето вриједности за једну јединицу набавке од минимално 500 ЕВРА.
 2. износ Бесповратних средстава по кориснику може бити од 2.500,00 евра до 25.000,00 евра изражен у новчаној противвриједности конвертибилне марке према курсу Централне банке БиХ на дан објаве овог Јавног позива. 
 3. Трошкови набавке укључују набавну цијену, трошкове транспорта и доставе, царинске трошкове, трошкове пуштања у рад механизације, опреме и алата који се набављају, те трошкове обуке у директној вези с механизацијом, опремом и алатима који се набављају.
 4. Трошкови исказани у Пријави на јавни позив морају да буду у складу с тржишним цијенама одређеним на реалан и економичан начин према тренутним Тржишним условима, водећи рачуна о принципу доброг финансијског управљања и усклађености с реалном тржишном цијеном
 5. Механизација, опрема и алати који су предмет набавке морају бити произведени у Мађарској3. Корисник је дужан доказати мјесто поријекла механизације, опреме и алата увјерењем произвођача или дистрибутера исказаним у понуди, а по потреби и на захтјев Фондације, Сертификатом о поријеклу који је издала Мађарска комора за привреду и индустрију, а коју му обезбјеђује Добављач;
 6. Корисник треба да набави механизацију, опрему и алате по реалној тржишној цијени од добављача који је овлаштени дистрибутер с ексклузивним правима на подручју БиХ или произвођач предметне механизације, опреме и алата у Мађарској, а који има регистровану дјелатност трговине пољопривредном механизацијом .
 7. Фондација задржава право да умањи прихватљиви трошак набавке узевши у обзир нормалну тржишну цијену, уколико је трошак исказан у Пријави на јавни позив произашао из понуде или уговора закљученог по цијени вишој од уобичајене тржишне цијене.
 8. Понуда за набавку механизације, опреме и алата који су дио пријаве на овај Јавни позив мора да буде издата од правног лица које је независно од подносиоца пријаве на јавни позив. Независни Подносилац пријаве је онај чији власник, члан или овлаштено лице или рођак те особе није у сродству, другим породичним или партнерским односима с особом која је власник, члан или овлаштена особа у организацији која је Понуђач у смислу овог Јавног позива.

 

Забрањене активности

Подршка се не може искористити за:

 • инвестицију која се квалификује као грађевинарство;
 • за куповину половних опрема;
 • за отплату дуга,
 • за царинске трошкове који нису у вези с набавком према овом Јавном позиву,
 • за трошкове поврата пореза на додату вредност (ако је Подносилац захтева обвезник пореза на додату вредност) и других пореза,
 • за залихе за покривање обртних средстава,
 • за куповину било којег превозног средства (теретно возило и путнички аутомобил)
 • за покривање трошкова насталих прије датума подношења захтјева,

 

Пријава на јавни позив биће одбијена уколико реализација набавке предложене у Пријави на Јавни позив представља значајан ризик с еколошке или социјалне тачке гледишта, или у случају да предложена набавка није у складу с циљевима позива или с прихватљивим активностима. Значајни ризици, међу осталим, могу бити:

 • постојање договора између Подносиоца пријаве и власника, одговорног лица, руководиоца, управника централе, пословне јединице и сл. у правном лицу које је Понуђач
 • мјесто реализације није погодно за обављање послова наведених у Пријави на Јавни позив,
 • механизација, опрема или алати који су предмет набавке нису погодни за обављање исказане и/или регистроване дјелатности
 • Пријава на Јавни позив не постигне наведену минималну оцјену према Евалуацији прописаној тачком 17. Јавног позива)
 1. Мјесто и вријеме реализације

Набавка због које је поднесена Пријава на Јавни позив мора бити реализована с циљем реализације пољопривредне активности на подручју Републике Српске и Брчко дистрикта.

Реализација набавке предложене у Пријави може почети најраније наредног дана од подношења Пријаве. Прихватљивим трошковима сматраће се само трошкови који су настали након датума подношења Пријаве и то само у случају успјешности пријаве у складу с условима и у односу на критеријуме наведене у Јавном позиву.

Рок за реализацију набавке механизације, опреме и алата је 30. септембар 2023.

Реализација набавке може се сматрати завршеном уколико је пројекат и фактички и финасијски завршен. Набавка је фактички завршена у тренутку када су механизација, опрема и алати набављени у оквиру Програма подршке испоручени и стављени у функцију, а финансијски је завршена када су у потпуности плаћени сви Укупни прихватљиви трошкови (Сопствено учешће и Бесповратна средства).

 1. Исплата и обрачун подршке

Износ Бесповратних средстава додиљељен према Уговору о финансијској подршци који ће бити потписан између Корисника и Фондације, те трошкови повезани с набавком механизације, опреме и алата која је подржана Програмом подршке биће исплаћени на основу Захтјева за исплату. Корисници морају да поднесу најмање један Захтјев за исплату у току реализације набавке, а у Захтјеву за исплату морају бити приказани трошкови настали у оквиру набавке. Захтјев за исплату може се поднијети само уз или након потписаног Уговора о финансијској подршци.

Захтјевом за исплату Корисник може затражити износ Бесповратних средстава додијељен у Уговору о финансијској подршци у облику финансирања добављача или накнадног финансирања Корисника.

Захтјев за исплату треба да буде попуњен и електронски приложен у електронски систем за пријаве на Јавни позив на интернет страници Фондације, заједно с релевантном документацијом. Фондација ће списак докумената који доказују реализацију набавке објавити у посебном Водичу на својој интернет страници.

 

 1. Финансирање добављача 

 

 1. Финансирање добављача подразумијева један од начина исплате Бесповратних средстава, приликом којег Корисник плаćа добављачу најмање износ Сопственог учешћа одређеног у Уговору о финансијској подршци. Захтјев за исплату подноси се с износом који одговара износу Бесповратних средстава и директно се исплаћује на рачун Добављача након што Фондација проведе контролу Захтјева за исплату. Завршни извештај се доставља након што су механизација, опрема и алати испоручени и пуштени у рад.
 2. Корисник у Захтјеву за исплату за финансирање добављача мора да докаже да је потрошио најмање онолико новчаних средстава колико је предвиђено као Сопствено учешће, које је је одређено у Уговору о финансијској подршци. Корисник мора да достави авансни рачун и доказ из банке о преносу Сопственог учешћа (банковни извод).
 3. Рок за подношење Захтјева за исплату у случају финансирања добављача је 31. март 2023. Рок за подношење Завршног извештаја у овом случају је 30. септембар 2023. године.

 

 1. Постфинансирање 

 

 1. Корисници који самостално реализују набавку у потпуности имаćе могуćност за исплату Бесповратних средстава у виду постфинансирања, а након финансијске и фактичке реализације набавке. Захтјев за исплату се подноси с износом који одговара износу Бесповратних средстава и исплаћује се на рачун Корисника (на број рачуна Корисника који је одредио у Уговору о финансијској подршци) након што Фондација проведе контролу Захтјева за исплату. .
 2. Корисник у Захтјеву за исплату за постфинансирање мора да докаже да је потрошио онолико новчаних средстава колико износе Укупни прихватљиви трошкови, који су дефинисани у Уговору о финансијској подршци. Корисник мора да достави рачун и доказ из банке о преносу износа Укупних прихватљивих трошкова (банковни извод).
 3. Захтјев за исплату и Завршни извештај морају се поднијети заједно у случају постфинансирања. У случају да је Корисник у цјелини исплатио и набавио предмет набавке, треба да изабере могућност постфинансирања (опрема је пуштена у рад у сједишту подносиоца пријаве).
 4. Рок за подношење Захтјева за исплату и Завршног извештаја у овом случају је 30. септембар 2023. године.

 

 1. Одредбе које се односе на Захтјев за исплату и Завршни извештај

 

 1. Датум наруџбенице/уговора с Добављачем, издате фактуре и авансне фактуре који се односе на предмет набавке у оквиру Програма подршке не може бити ранији од дана подношења Пријаве.
 2. Потврда о уплати Сопственог учешћа (извод из банке) мора садржавати референцу на идентификациони документ релевантан за набавку исказану у Пријави на Јавни позив (број уговора између Корисника и Добављача, или број предрачуна, или једниствени идентификациони број Добављача, или име Добављача). Идентификациони број Пријаве на јавни позив мора се унијети на све рачуноводствене документе.
 3. У случају документа о поравнању који је издат у валути која није евро, вриједност на којој се заснива поравнање претвара се по курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан објављивања позива.
 4. Комплетна скенирана документација мора се поднијети уз Захтјев за исплату у случају постфинансирања (фактура, извозни папири, увозни папири, сертификат о квалитету робе, пацкинг листа, ЕУР1 образац, фактура превоза, банковни извод, фотодокументација, понуда, уговори, мјеница, вјерење о поријеклу механизације, опреме и алата од стране Мађарске трговачке коморе , документ о потврди пријема робе, доказ о пуштању у рад механизације, опреме или алата, саобраћајна дозвола – уколико је предвиђена за набављену механизацију). Електронски издати и овјерени документи с електронским потписом (уколико постоји) морају бити приложени уз Захтјев за исплату у оригиналном пдф формату. Фондација је овлаштена да провјери да ли постоје оригинални документи приликом теренске контроле. Та документација мора бити доступна на лицу мјеста.
 5. Уколико се вриједност опреме умањи у односу на вриједност одређену у Пријави на Јавни позив, Фондација ће исплатити Бесповратна средства према умањеном износу.
 6. Корисник у оквиру Завршног извјештаја мора да достави извештај о фактичкој и финансијској реализацији набавке. Корисник мора да приложи документе који доказују да је предмет набавке испоручен (извозни папири, увозни папири, сертификат о квалитету робе, ЕУР1 образац, пацкинг листа, фактура превоза, извјештај о примопредаји) и пуштен у рад (фотографије и наративни извјештај), документе и дозволе у ​​вези с било којом државном регистрацијом, финансијске документе који доказују да је корисник измирио све обавезе које се односе на Сопствено учешће (банковни изводи, фактура), те наративни извештај о фактичкој и финансијској реализацији пројекта.
 7. Фондација може провести теренску контролу прије одобравања Захтјева за исплату и исплате финансијске подршке.
 8. Није могуćе приложити додатни финансијски документ и на основу тог документа тражити исплату финансијске подршке у оквиру пројекта након што се прихвати Захтјев за исплату.
 9. Подносилац Захтјева је дужан да заједно са Захтјевом за исплату достави и оригиналну мјеницу која ће бити средство обезбјеђења дефинисано Уговором о финансијској подршци.

 

 1. Период одржавања 
 1. Резултате набавке треба одржавати у периоду од 3 године након завршетка набавке, а након одобрења Захтјева за исплату. Корисник треба да задржи и користи механизацију, опрему и алате који су набављени у оквиру Програма подршке до краја Периода одржавања и у том периоду нема право да их прода или уништи, те изнајми без сагласности Фондације. Корисник је обавезан да набављену механизацију, опрему и алате користи на мјесту реализације пројекта до краја периода одржавања.
 2. Током периода одржавања постоји могућност замјене покварене, неисправне механизације, опреме и алата, с тим да Корисник мора претходно писаним путем да обавијести Фондацију о замјени предметне механизације, опреме и алата, те има право да изврши замјену само на основу писане сагласности Фондације. Нова механизација, опрема и алати морају бити у стању да обављају исту функцију као замијењено средство, да има исти или већи капацитет, а њихов датум производње не смије бити ранији од датума производње замијењене механизације, опреме и алата (одступања од одређених параметара који не утичу на укупан капацитет уредаја не представљају разлог за замјену).
 3. Набављена механизација, опрема и алати се могу дати у закуп, дати на кориштење или на било који начин оптеретити током Периода одржавања само уз претходно писано одобрење Фондације и под условом да закупац или нови корисник механизације, опреме и алата преузме обавезу одржавања.
 4. Корисник треба да врати пуни износ подршке увећан законски одређеном затезном каматом, Општим условима уговора Фондације и Уговором о финансијској подршци, уколико се у периоду до три године након завршетка набавке (осим у случајевима вис мајор) догоди једно од сљедећих:
 • Корисник отуђи (прода) механизацију, опрему или алате набављене у оквиру Програма подршке, односно даје у закуп или на кориштење, или је на било који начин правно оптерети без претходног писменог одобрења Фондације;
 • Корисник укине производну дјелатност коју обавља користећи механизацију, опрему и алате набављене у оквиру Програма подршке или своју производну дјелатност премјести у област која није обухваћена овим програмом;
 • Дође до битних измјена у природи, циљевима или условима реализације активности у оквиру којих се користи механизација, опрема и алати на начин да угрожавају првобитне циљеве Програма подршке и исказане циљеве набавке;
 • Фондација током теренске контроле констатује да Корисник није пустио у рад набављену механизацију, опрему и алате у оправданом року или је користио на ненамјенски начин.

Уколико Фондација због кршења Уговора о финансијској подршци од Корисника затражи поврат финансијске подршке, обавеза за поврат средстава ће теретити Корисника и у случају кад су Бесповратна средства исплаћена Добављачу.

 1. Средства обезбеђења 

Уколико Пријава на Јавни позив буде позитивно оцијењена, Корисник је дужан да Фондацији достави потписану бјанко мјеницу с мјеничном изјавом у висини вриједности Бесповратних средстава у Корист Фондације, овјерену код нотара, уновчиву у било којем тренутку након датума издавања. Мјеница се доставља истовремено са Захтјевом за исплату и мора да важи до краја Периода одржавања +60 дана.

 1. Рок и начин подношења Пријаве на Јавни позив

Заинтересовано лице мора прво да се региструје електронским путем на интернет страници Фондације како би био у могућности да припреми и поднесе Пријаву.

Подносилац пријаве након регистрације на интернет страници прво попуњава електронски формулар Пријаве у онлине апликацији на интернет страници Фондације. Подносилац пријаве након финализирања електронског формулара треба да одштампа формулар и повезане изјаве које ће бити дио апликације на интернет страници, те да све наведене документе потпише и скенира, а затим их приложи у онлине апликацију.

Корисници такође треба да скенирају документе наведене у члану 16 овог Јавног позива и да их приложе својој пријави путем онлине апликације. Фондација задржава право да захтијева оригинал или овјерену копију било којег документа који је Подносилац пријаве приложио у електронску апликацију.

Пријаву на Јавни позив може поднијети само лице које је уписано као носилац газдинства у РПГ или лице овлаштено за заступање правног лица које се пријављује на Јавни позив. Пријаву на Јавни позив у случају немогућности ових лица могу поднијети и друга лица уз законски овјерену пуномоћ. Пријава се може поднијети од 1. септембра 0:00:00 2022. године, а рок за пријаву је 14. октобар 2022. године у 23:59:59 сати. 

Пријаве поднесене након наведеног рока неćе бити разматране. Није могуćе урадити било какве суштинске измјене у садржају Пријаве након подношења Пријаве у електронској апликацији (евентуалне административне грешке могу бити исправљене).

 1. Допуна докумената

Фондација има право да Подносиоцу пријаве пошаље захтјев за допуну докумената у случају недостатка прилога или информација у односу на обавезне документе и/или податке и информације у електронском формулару, те да постави питања за појашњење током евалуације. Фондација ćе захтјев за допуну и појашњење послати путем електронске поште на електронску адресу Подносиоца пријаве наведену приликом регистрације на интернет страницу Фондације. Такође, Фондација ће на страници Подносиоца пријаве у апликацији на интернет страници Фондације навести захтјев за документацију или појашњење.

Подносилац пријаве има рок од осам (8) календарских дана да електронским путем отклони недостатке наведене у захтјеву за допуну, односно да допуни обавезне документе или да одговори на постављена питања.

Уколико Подносилац пријаве не поступи у складу са захтјевом за допуну, или не поступи у потпуности, или поступи након наведеног рока, пријава ćе бити оцијењена на основу њеног оригиналног садржаја и расположиве документације.

Пријава ćе бити одбијена без могућности за допуну ако поднесена Пријава на Јавни позив садржи недостатке који не могу да се отклоне.

 1. Документи који треба да се доставе

Потребно је доставити попуњен, одштампан, потписан (у случају правног лица печатиран и потписан од стране лица овлаштеног за заступање) формулар из онлине апликације, изјаве и сљедеће документе:

 1. основни идентификациони документи
 • у случају правних лица:
 • важеће рјешење о регистрацији код надлежног суда
 • рјешење о упису у Регистар пољопривредних газдинстава – уколико правно лице нема регистровану пољопривредну дјелатност
 • копија личне карте свих власника правног лица
 • копија личне карте овлаштеног лица у правном лицу
 • Увјерење о ЈИБ (Пореска управа Републике Српске)ПДВ увјерење (Управа за индиректно опорезивање БиХ) – уколико је правно лице ПДВ обвезник
 • У случају физичких лица
 • копија личне карте
 • рјешење о упису у Регистар пољопривредних газдинстава

б) потврда банке о броју текућег/транскакционог рачуна4 Подносиоца пријаве, не старија од тридесет (30) дана од дана подношења Пријаве

ц) најмање једна важећа понуда за механизацију, опрему или алат који се набавља у оквиру Програма подршкекоја садржи:

 • податке неопходне за прецизну идентификацију Понуђача, али најмање тачан назив, сједиште/адреса и порески број Понуђача;
 • презентација предмета набавке у оквиру јавног позива: назив произвођача, земља поријекла производа, тачан назив марке, назив и специфична врста производа наведених у понуди, технички параметри и стручне карактеристике које је навео произвођач, технички услови у случају куповине по наруџби и детаљна назнака појединачне процјене трошкова, при куповини додатног прибора, те назнака уређаја којем припада;
 • број артикала који се набављају, јединична цијена, јединица мјере, нето цијена, ПДВ и/или бруто цијена, валута понуде.
 • Потпис овлаштеног лица и печат понуђачаПотврда Понуђача да су сви производи наведени у понуди произведени у Мађарској

Уколико износ понуде није у еврима, износ се мора конвертовати по курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан објављивања Јавног позива.

д) Потврда Пореске управе Републике Српске да не постоје доспјеле неизмирене обавезе по основу пореза, доприноса и такси

 1. Потврда Управе за индиректно опорезивање БиХ да не постоје доспјеле неизмирене обавезе по основу индиректних пореза
 1. Евалуација Пријава на јавни позив 

Оцјењивање Пријава на Јавни позив састоји се од формалног испита прихватљивости и оцјене критеријума прихватљивости садржаја.

Паралелно с валидацијом може да се проведе и теренска контрола пољопривредног газдинства.

Пријаве ће се рангирати додјељивањем сљедећих бодова:

1. Представљање кандидата, прикладност за реализацију набавке Кандидат наративно описује своје досадашње активности, те елеборира да је на основу тих прикладан за реализацију набавке. 0-10
2. Усклађеност Пријаве на Јавни позив с циљевима Јавног позива и привредне дјелатности коју обавља Подносилац пријаве Набавка ће значајно допринијети постизању циљева Фондације и Јавног позива, посебно:

– повећањем запослености;

– повећањем пословне ефикасности привредних субјеката;

 

0-10
3. Могућност реализације набавке и одрживости пољопривредне активности Производ који произлази из планираног проширења капацитета или проширења палете производа/услуга може се продавати на тржишту, а циљано тржиште је одрживо.
Корисник узима у обзир тренутне тржишне услове и њихове очекиване промјене.
0-15

 

4.

 

Сопствено учешће веће 30%
 • 30 % – 0 бодова
 • 30,01 – 34,99 % – 3 бодова
 • 35 – 39,99 % – 6 бодова
 • 40 – 44,99 % – 9 бодова
 • 45 – 49,99 % – 12 бодова
 • изнад 50 % – 15 бодова
0-15

 

Независно тијело Програма подршке предложиће даваоцу финансијске подршке списак пријава предложених за додјелу бесповратних средстава. Фондација има право предложити смањење траженог износа финансијске подршке. Пријаве испод 25 стручних бодова биће одбијене.

Корисник ćе добити електронско обавештење о одлуци на електронску адресу наведену приликом регистрације, а одлука ćе истовремено бити објављена на интернет страници Фондације.

 1. Доношење одлука и потписивање уговора

Уколико Корисник прими одлуку Фондације о додјели бесповратних средстава, али својом кривицом не достави документе које је захтијевала Фондација у року од осам (8) дана од пријема одлуке, Фондација има право да преиспита одлуку и у крајњем случају да обавијести Корисника да је повучена одлука о финансијској подршци. Уговор о финансијској подршци у овом случају неће бити потписан.

Корисник сноси ризик у вези с временским ефектом одржавања цијена усљед повећања цијена производње, повећања продајне цијене, инфлације и сл, те одржавања других обавеза и услова укључених у сваку понуду од стране Понуђача/Добављача.

 1. Подношење приговора

Корисник може да поднесе приговор на одлуку ако је поступком одабира Пријава и одлуком о додјели бесповратних средстава прекршен било који закон или било која од одредби овог Јавног позива за подношење Пријава. Приговор се може изјавити једном у року од осам (8) дана од електронске доставе одлуке (рок од 8 дана је рок за слање приговора поштом, у случају сумње датум слања може се потврдити поштанском признаницом), наводеćи тачне разлоге. Приговор се мора предати на папиру, поштом, у регистровану канцеларију Фондације.

Електронско обавјештење о одлуци о финансијској подршци сматра се достављеним 3. (треćег) дана од дана слања, чак и ако је Корисник не отвори.

Приговор мора садржавати разлоге (прекршена одредба закона или Јавног позива) због којих Корисник захтјева преиспитивање одлуке. Приговор ćе бити одбијен без икаквог суштинског испитивања уколико не постоји образложење. Приликом испитивања приговора испитује се само оно што је у приговору оспорено.

Приговор ће бити размотрен у року од тридесет (30) дана од пријема. Рок за процјену може се продужити једном, највише за 30 дана. Против одлуке донесене о предмету приговора не може се уложити даљи приговор.

 1. Остале информације

Сматраćе се да Јавни позив за подношење Пријава, Општи услови и одредбе Фондације и одредбе и услови Уговора о финансијској подршци заједно регулишу детаљна правила за провођење пројекта. Одредбе Уговора о финансијској подршци имаће предност у случају било какве недоследности с горе наведеним прописима. (Јавни позив, формулар за пријаву и прилози уз пријаву заједно садрже све услове неопходне за припрему пријаве.)

Фондација задржава право да измијени Јавни позив и формулар за пријаву, па се Подносиоци пријава моле да прате саопштења објављена на интернет страници Фондације.

Фондација задражава право да током периода за Пријаве на Јавни позив користи податке достављене у складу с изјавом потписаном на листи података Подносиоца пријаве. Фондација може објавити чињеницу о додијељеној подршци на електронској апликацији Јавног позива.

Корисник је дужан да води посебну и ажурну евиденцију о кориштењу финаснијске подршке, да на захтјев органа надлежних за провођење контроле пружи информације неопходне за провођење ревизије и да сарађује с надлежним органима у току контроле.

 1. Контакт

Додатне информације о Јавном позиву позиву доступне су телефоном, електронском поштом, на интернет страници Фондације и лично у канцеларији Фондације у току пријема странака од 9.00 до 15.00 сваког радног дана.

Емаил: инфо@форсрпска.орг

хттпс://форсрпска.орг

 1. Дефиниције појмова

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ је пројекат Фондације „Прогрессус” и Владе Мађарске за додјелу бесповратних средстава пољопривредницима за набавку механизације, опреме и алата на основу овог Јавног позива.

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА у смислу овог Јавног позива односи се на примарну пољопривредну производњу из земље или сточарства, односно на процес стављања на тржиште првог пољопривредног производа, без обављања додатних радњи којим би се промијенила природа производа. Примарна пољопривредна производња укључује радње припреме производа попут брања, прања, чишћења, резања, обрезивања, љуштења, уситњавања, сјецкања, расхлађивања, замрзавања и сушења, без претварања у прерађевине.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОД у смислу овог Јавног позива је било који производ биљног и животињског поријекла произведен без додатних радњи којим би се промијенила природа производа, а наведен у класификацији Анекса 1 Уговора о функционисању Европске Уније.

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ може бити свако заинтересовано физичко или правно лице (категоризовано као ММС) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава Републике Српске (РПГ) или регистровано као правно лице за обављање дјелатности примарне пољопривредне производње, а које испуњава све опште и посебне услове наведене у овом Јавном позиву.

ММС је категоризација предузећа према величини и промету на микро (мање од 5 запослених и годишњи промет испод 500 000 КМ), мала (мање од 50 запослених и годишњи промет испод 2 милиона КМ) и средња предузећа (мање од 250 запослених и годишњи промет мањи од 8 милиона КМ).

ПРИХВАТЉИВО ПОДРУЧЈЕ у смислу овог Јавног позива је земљиште уписано за пољопривредну дјелатност на територији Републике Српске и Брчко дистрикта.

ПРИЈАВА је апликација/захтјев за додјелу бесповратних средстава/пријава на овај Јавни позив која се електронски попуњава на интернет страници Фондације и подразумијева електронски формулар који садржи опште податке, те опис планиране набавке механизације, опреме и алата и документе у складу с општим и посебним условима из овог Јавног позива.

КОРИСНИК у смислу овог Програма подршке може бити сваки Подносилац пријаве на Јавни позив који оствари право на финансијску подршку за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата на основу успјешности на овом Јавном позиву, а у случају да испуњава све опште и посебне услове дефинисане овим јавним позивом.

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА су финансијска подршка у оквиру овог Програма подршке која ће Корисницима програма подршке бити додијељена на основу успјешности на овом Јавном позиву, у омјеру укупних трошкова набавке прописаном овим Јавним позивом, а у случају да испуњавају све опште и посебне услове дефинисане овим јавним позивом.

СОПСТВЕНО УЧЕШЋЕ је дио финансијских средстава за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата који се односе на властита средства Корисника која ће обезбиједити сами Корисници, а према омјеру трошкова набавке и условима прописаним овим јавним позивом.

УКУПНИ ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ су укупни реални, оправдани и прихватљиви трошкови набавке пољопривредне механизације, опреме и алата у смислу овог Јавног позива и чине их бесповратна средства и сопствено учешће у омјерима прописаним овим Јавним позивом.

ТРЖИШНИ УСЛОВИ су услови правног посла између уговорних странака (приоритетно у односу на овај Јавни позив између Подносиоца пријаве и Понуђача, односно између Корисника и Добављача) који се не разликују од услова који би били утврђени међу неповезаним субјектима и не садржавају елементе тајног договора. Сваки правни посао који произлази из отвореног, транспарентног и безусловног поступка сматра се да задовољава начело правног посла према тржишним условима.

ПРОИЗВОЂАЧ у смислу овог Јавног позива је произвођач пољопривредне механизације, опреме и алата произведене у Мађарској.

ДИСТРИБУТЕР у смислу овог Јавног позива је дистрибутер, продавац или овлаштени заступник за продају пољопривредне механизације, опреме и алата произведених у Мађарској, који је носилац ексклузивних права дистрибуције на територији БиХ, добијених директно од мађарског произвођача пољопривредне механизације, опреме и алата.

ПОНУЂАЧ у смислу овог Јавног позива је независно правно лице у односу на Подносиоца пријаве на Јавни позив које Подносиоцу пријаве на Јавни позив доставља понуду за механизацију, опрему и алате која је дио обавезне документације за Пријаву на јавни позив. Понуђач у смислу овог јавног позива може бити званични дистрибутер или произвођач предметне механизације, опреме и алата.

ДОБАВЉАЧ у смислу овог Јавног позива је правно лице које је Подносиоцу пријаве првобитно доставило понуду за механизацију, опрему и алате („Понуђач”), а у случају да Пријава на Јавни позив буде успјешна, обавезује се да ће с Корисником реализовати правни посао из понуде Добављач је независно правно лице у односу на Корисника, што значи да његов власник, члан или овлаштено лице или рођак те особе није у сродству, другим породичним или партнерским односима с особом која је власник, члан или овлаштена особа у организацији која је Добављач у смислу овог Јавног позива. 

 

БРУТО трошкови у смислу овог Јавног позива су трошкови набавке пољопривредне механизације, опреме или алата с обрачунатим порезом на додату вриједност (ПДВ), а који се кроз Програм подршке могу измирити само у случају да Подносилац пријаве/Корисник нема законско право или могућност поврата ПДВ-а.

 

НЕТО трошкови у смислу овог јавног позива су трошкови набавке пољопривредне механизације, опреме и алата без обрачунатог пореза на додату вриједност (ПДВ) и исплаћују се уколико Подносилац пријаве/Корисник има законско право и могућност поврата ПДВ-а.

 

ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА у смислу овог Јавног позива су правна лица која су повезана у смислу власништва, управљања пословањем или због других блиских зависности. Физичко лице и повезано/а правно/а лице/а сматрају се једним подносиоцем према овом Јавном позиву. Већински власник или његово/а повезано/а правно лице не може се пријавити по више основа (у име правног лица и као физичка особа), него само по једној основи.

 

МАЂАРСКО ПОРИЈЕКЛО у смислу овог Јавног позива односи се на поријекло производа који су произведени у Мађарској и који су прошли последњу, битну, економски оправдану прераду у Мађарској, у просторијама предузеćа опремљених за ову намјену, и гдје је настала производња новог производа или важна фаза производње. Подносилац захтјева мора да докаже мјесто порекла уређаја Сертификатом о поријеклу Мађарске коморе за привреду и индустрију

 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИСПЛАТУ је документ којим Корисници од Фондације захтијевају плаћање бесповратних средстава добављачима, при чему Подносилац Захтјева (Корисник) мора доказати и документовати да је набавка, односно куповина пољопривредне механизације, опреме или алата започета, односно да је потрошио/ла најмање износ сопствених средстава који је наведену Уговору о финансијског подршци између Корисника и Фондације, а у вези с предметом набавке.

 

ЗАВРШНИ ИЗВЈЕШТАЈ је документ који Корисници подносе Фондацији након фактичке и финансијске реализације набавке, а подразумијева описни извјештај о фактичкој и финансијској реализацији набавке, те документе који потврђују испоруку и пуштање у рад уређаја, документе и дозволе у ​​вези с евентуалном регистрацијом механизације, као и уређене финансијске документе, како је наведено у члану 11, одјељак ИИИ, тачка ф) овог Јавног позива.

 

НОВИ УРЕЂАЈ у смислу овог Јавног позива је механизације, опрема или алат који је произведен у претходне двије године.

 

ФАКТИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА је завршетак набавке у вези с овим Јавним позивом која подразумијева пуштање у рад механизације, опреме или алата купљеног у оквиру Програма подршке, односно путем овог Јавног позива. (.

 

ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА у смислу овог Јавног позива подразумијева комплетну финансијску подмиреност набавке у оквиру овог Јавног позива уз помоћ бесповратних средстава.

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКЕ

подразумијева комплетну фактичку и финансијску реализацију набавке. Рок за реализацију набавке је 30. септембар 2023, године.

 

ПОЧЕТАК ПЕРИОДА ОДРЖАВАЊА је тренутак од датума одобрења Завршног извјештаја.

1
2 Примарна пољопривредна производња у смислу овог позива дефинисана је у складу с Анексом 1 Уговора о функционисању Европске уније и подразумијева процес првог стављања производа на тржиште, који не мијења у значајној мјери природу и карактеристике основног производа.

3 Они производи се сматрају произведеним у Мађарској који су подвргнути задњој, значајној, економски оправданој машинској обради или преради у Мађарској, при чему се производња дешавала у просторијама предузећа или се тамо дешавала важна фаза производње новог производа.

4 Број рачуна за који се приложи доказ у онлине апликацији биће једини број рачуна који ће се сматрати релевантним и валидним приликом уплате Сопственог учешћа, те у случају постфинансирања Корисника.

Трајање Јавног позива

од 01.Септембар 2022 у 00:00:00 до 14.Октобар 2022 у 23:59:59

 

Поделите: