Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗАПОШЉАВАЊE ПРИПРАВНИКА У 2021./2022. ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА

На основу члана  члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 63. Статута општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17), члана 4. Правилника о додјели субвенције за запошљавање приправника број:02-014-337/21 од 28.09.2021.године,  Начелник општине Фоча, дана 08.10. 2021.године, расписује

Ј А В Н И   П О З И В

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗАПОШЉАВАЊE ПРИПРАВНИКА У 2021./2022. ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА

 

  1. Предмет позива

 

Предмет  Јавног позива је субвенционисање  трошкова нето плата за обављање приправничког стажа од годину дана код послодаваца за лица са високом стручном спремом  са минимално 240 ЕТЦ , која се воде на евиденцији Бироа за запошљавање, до дана затварања овог Јавног позива.

Општина Фоча ће финансирати трошкове  плате после опорезивања (стари назив:нето плата) у износу најниже загарантоване плате у Републици Српској, а послодавац припадајуће порезе и доприносе.

Укупна вриједност средстава по овом позиву износе 211.200,00КМ , а која се финансирају из средстава Буџета Општине Фоча.

Реализација и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Јавним позивом,  док ће се обавезе послодаваца прецизирати уговором.

Општина  ће вршити праћење и контролу запошљавања и испуњености услова из Закона о раду и овог позива .

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава се врши на сљедећи начин:

– 33% средстава биће исплаћено по потписивању уговора са Општином  и пријему приправника,

– 43% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 6 мјесеци уколико послодавац испуњава обавезе из уговора.

– 24% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико послодавац испуњава обавезе из уговора.

 

  1. Права и услови учешћа

 

Право учешћа имају послодавци  који имају регистровано сједиште на подручју Републике Српске и који испуњавају услове јавног позива.

Субвенцију за запошљавање може остварити послодавац под сљедећим условима:

– да прими на обављање приправничког рада лица која су пријављена на евиденцију незапослених;

– да је регистрован у складу са законским прописима;

– да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

– да је корисник економски способан да реализује уговор;

– да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема лица за обављање приправничког стажа;

– да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;

– да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица.

Послодавац не може остварити право на субвенцију ако запосли приправника прије потписивања уговора о субвенцији запошљавања.

 

  1. Начин подношења захтјева и потребна документација

 

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности , као и на интернет страници Општине Фоча.

Уз захтјев, послодавац  подноси:

-врсту занимања и стручну спрему лица које намјерава запослити;

-рјешење о оснивању правног лица или предузетника;

-рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);

-копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);

-пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев;

-копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих потписа;

-доказ о броју запослених за посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања (предња и посљедња страна обрасца 1002 – мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе мјесецу подношења захтјева).

 

  1. Обавезе послодавца корисника субвенције

 

-да у року од 10 дана од закључења уговора са Општином Фоча прими приправника на обављање приправничког стажа и са њим закључи уговор о обављању приправничког рада у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на период од најмање 12 мјесеци;

-да омогући даваоцу субвенције да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца;

-да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести даваоца субвенције.

 

  1. Рок за подношење захтјева

 

Јавни позив је отворен 30 дана од дана обајављивања.

Детаљније информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Фоча.

 

 

Број: 02-014-337 /21

Датум: 08.10. 2021.године

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић, дипл. инг.ел

 

 

Прилог:

Упитник за послодавце

 

Поделите: