Search
Close this search box.

ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

 

На основу члана  члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 63. Статута општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17),  Начелник општине Фоча, доноси

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

 

Члан 1.

          Овим Правилником прописују се услови које морају да испуњавају правна лица – послодавци за остваривање права на субвенцију,  висина субвенције и начин исплате, поступак јавног оглашавања и обавезе послодавца корисника субвенције за запошљавање приправника на подручју општине Фоча.

 

Члан 2.

          Субвенцију за запошљавање може остварити послодавац под сљедећим условима:

– да има регистровано сједиште на подручју Републике Српске ;

– да прими на обављање приправничког рада лица која су пријављена на евиденцију

незапослених;

– да је регистрован у складу са законским прописима;

– да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

– да је  економски способан да реализује уговор;

– да према послодавцу није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;

– да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица.

 

 

Члан 3.

          (1) Општина Фоча из средстава Буџета, планираних за запошљавање, субвенционише  трошкова нето плата за обављање приправничког стажа од годину дана код послодаваца за лица са високом стручном спремом  са минимално 240 ЕТЦ , која се воде на евиденцији Бироа за запошљавање.

(2)  Општина Фоча ће финансирати трошкове  плате после опорезивања (стари назив:нето плата) у  износу најниже загарантоване плате у Републици Српској, а послодавац припадајуће порезе и доприносе.

(3)  Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава се врши у складу са потписаним уговором.

 

 

Члан 4.

          (1) Јавни позив послодавцима за коришћење средстава за запошљавање приправника расписује Начелник општине зависно од расположивих средстава планираних за запошљавање.

(2)  Јавни позив послодавцима се објављује на интернет страници  и огласној табли Општинске управе Фоча и отворен је тридесет дана од дана објављивања.

 

 

Члан 5.

           (1) Документација прописана јавним позивом се подноси у шалтер сали Општинске управе. Копије приложене документације требају бити овјерене.

(2) Одлуку о додјели субвенције доноси Начелник општине, на основу приједлога комисије коју именује Начелник општине.

(3)  Начелник општине ће са изабраним послодавцима потписати уговор, којим се детаљно регулишу права и обавезе потписника.

 

Члан 6.

          (1)  Послодавац је обавезан да у року од 10 дана од закључења уговора са Општином Фоча прими приправника на обављање приправничког стажа и са њим закључи уговор о обављању приправничког рада у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на период од најмање 12 мјесеци.

(2)  Послодавац је дужан да омогући даваоцу субвенције да прати и контролише извршење уговорних обавеза и да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести даваоца субвенције.

 

Члан 7.

            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“

 

Број: 02-014-337 /21

Датум: 28.09. 2021.године

 

                                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                               Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел

 

 

 

                                                                                                         

Поделите: