Search
Close this search box.

Најава за: 38. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

ОПШТИНА ФОЧА38. редовна сједница

Скупштина Општине Фоча

На основу члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м

ТРИДЕСЕТ  ОСМУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

Тридесет осма редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 4.  јуна  2020.  године, у сали Градског народног позоришта Фоча, у Фочи, са почетком у 9,00  часова.

За Тридесет осму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је, на својој Тридесет деветој сједници, одржаној 27. маја 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 1. Записник са Тридесет седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 5.3.2020. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Тридесет седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 5.3.2020. године,
 3. Информација о спроведеним мјерама и активностима у вријеме ванредног стања изазваног епидемијом вируса корона,
 4. Приједлог одлуке о ослобађању плаћања закупнине, комуналне накнаде, накнаде за коришћење јавне површине у пословне сврхе и таксе за ватрогаство и субвенцији комуналне таксе за истицање пословног имена за 2020. годину,
 5. Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2019. годину,
 6. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2019. годину,
 7. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча,
 8. Приједлог одлуке о утрошку неутрошених намјенских средстава из 2019. године у 2020. години и расподјели максималног износа коригованог нераспоређеног суфицита из 2019. године расположивог за потрошњу у 2020. години,
 9. Приједлог одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина,
 10. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину,
 11. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о приступању изради Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2019 – 2028. године,
 12. Нацрт стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020 – 2029. године,
 13. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о заштити изворишта „Лучка врела“, изворишта „Чесме“ и водовода,
 14. Приједлог одлуке о усвајању приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (Пета измјена),
 15. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама,
 16. Приједлог одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за продају непокретности – стана у улици Трг ЗАВНО БиХ-а број 33. у Сарајеву,
 17. Приједлог одлуке о таксама за ватрогаство,
 18. Извјештаји за период јануар – децембар 2019. године о стању у области:

                  1)  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције,

                  2)  Тржишне инспекције,

                  3)  Урбанистичко – грађевинске инспекције,

                  4)  Водне инспекције,

                  5)  Комуналне полиције,

 1. Извјештај о раду и пословању Центра за културу и информисање Фоча за 2019. годину,
 2. Програм рада Центра за културу и информисање Фоча за 2020. годину,
 3. Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2019. годину,
 4. Програм рада Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2020. годину,
 5. Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2019. годину,
 6. Програм рада Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину,
 7. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2019. годину,
 8. Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2020. годину,
 9. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2019. годину,
 10. Програм рада Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2020. годину,
 11. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2019. годину,
 12. Програм рада Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2020. годину,
 13. Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 2019. годину,
 14. Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Фоча,
 15. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча,
 16. Информација о истраживачким радовима налазишта руда олова и цинка на подручју Мјесне заједнице Челебићи и припремама за експлоатацију руде,
 17. Информација о стању у области шумарства, са акцентом на пошумљавање,
 18. Информација о стању у области заштите од пожара на подручју општине Фоча,
 19. Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча,
 20. Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2019. годину,
 21. Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча,
 22. Информација о стању у области заштите животне средине на подручју општине Фоча,
 23. Одговори на одборничка питања,
 24. Одборничка питања,
 25. Иницијативе одборника,
 26. Текућа питања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Изет  Спахић


Позив за 38. редовну сједницу – преузети

Поделите: