Search
Close this search box.

Јавни оглас о продаји непокретности

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

 

Број:02-014-248/19

Датум:05.07.2019.године

 

 

На основу члана II Одлуке Скупштине општине Фоча о продаји непокретности означене као к.ч. број:549 КО Брод број: 01-022-72/19 од 27.06.2019. године и у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12), Начелник општине Фоча, објављује

 

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

о продаји непокретности означене као к.ч. број:549 КО Брод

                                                                                                I

 

Заинтересованим правним и физичким лицима продаје се непокретност означена као к.ч. број: 549, зв. „Брод“ по култури кућа изграда у површини од 168 м² и припадајуће земљиште означено као к.ч.549 зв „Брод“ по култури двориште у површини од 448 м², посједовни лист број:46/3, КО Брод,  која се налази на Трновачама.

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем.

Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење,стамбено-комуналне послове.

 

     

                                                                                                II

Почетна продајна цијена некретнине која је предмет продаје је 15.829,80КМ.

 

 

                                                                                               III

 

Лицитација ће се одржати дана 22.07.2019. године у сали број 31 у Општини Фоча, са почетком у 11 часова.

Оглас о јавном конкурсу – лицитацији за продају земљишта  из тачке I јавног огласа  биће објављен путем Радија Фоче, на огласној табли и интернет страници Општине Фоча, најкасније 15 дана прије лицитације.

 

 

                                                                                                IV

 

Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању у износу од 10 %  од почетне продајне цијене земљишта  односно 1.582,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

 

 

                                                                                                V

На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене износи 100,00 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

 

                                                                                                 VI

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, уз прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се купопродајни уговор.

Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 15 дана од дана одржавања лицитације.

Непокретност ће се предати купцу у посјед након потписивања уговора о купопродаји код нотара и уплате укупно излицитиране цијене на жиро рачун Општине Фоча.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције. Ако излицитари износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Радисав Машић

 

Поделите: