Search
Close this search box.

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2017-2019. година

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2017-2019. година је документ средњорочног планирања у који су укључене анализе и пројекције за општи државни сектор за ниво Републике Српске. Подаци исказани у ДОБ-у РС 2017-2019 су прикупљени и представљени у складу са стандардима фискалне статистике, и као такви су основа фискалних анализа и имају улогу у развијању и надгледању економских и фискалних програма, али и у пословима праћења мјера економске политике.

Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) у члану 16. дефинисана је израда Документа оквирног буџета Републике Српске као основе за припрему и израду буџета. Намјена ДОБ-а РС 2017-2019 је да постави стратешки оквир и горње границе ресурса, унутар којих би се требао припремати годишњи буџет. У том контексту, припрема и израда буџета засниваће се на ДОБ-у. ДОБ РС 2017-2019 даје пројекције прихода, расхода и финансирања за период 2017-2019. година. Кључни циљ овог Документа је да осигура бољу повезаност између приоритетних политика Владе и начина на које она алоцира јавне ресурсе.

У складу са ДОБ-ом, наша општина ће да врши припрему и усвајање буџета поштујући Закон о буџетском систему Републике Српске и придржаваући се буџетског календара прописаног у члану 28. овог закона.

[wpdm_package id=5945 template=”link-template-default-ext.php”]

Поделите: