Search
Close this search box.

Ј А В Н И КОНКУРС за додјелу једнократне новчане помоћи за финансирање једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње)

На основу члана  члана  42. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/14), члана 2. Oдлуке о утврђивању критеријума за расподјелу средстава за подршку пронаталитетној политици општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/13),  Oдлуке о усвајању буџета Општине Фоча за 2015. годину (Службени гласник Општине Фоча“,  број 14/14),  Начелник Општине Фоча расписује

Ј А В Н И   КОНКУРС
за додјелу једнократне новчане помоћи за финансирање једне процедуре
асистиране репродукције (вантјелесне оплодње)

I  Начелник општине Фоча расписује јавни конкурс за додјелу једнократне новчане помоћи за финасирање једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње).

II  Право на додјелу једнократне новчане помоћи могу остварити породице које, у вези са планирањем породице, немају право на процедуру асистиране репродукције  на терет средстава обавезног здравственог осигурања (до 40 година финансира се трећи покушај у износу до 5000,00 КМ, а преко 41 године финансирање се врши према репродуктивној могућности жена у износу до 3000,00 КМ), а испуњавају сљедеће услове:
–           да имају пријављено пребивалиште на подручју општине Фоча,
–         да су имали неуспјеле процедуре асистиране репродукције (вантјелесне      оплодње) признате од Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

 III  Уз захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи подносилац је дужан доставити сљедећу  документацију:

–          фотокопију личне карте,
–          медицинску документацију којом доказује претходне покушаје асистиране    репродукције,
–          предрачун трошкова асистиране репродукције,
–          фотокопија жиро – рачуна клинике.

Предност при добијању једнократне помоћи имаће жене старије животне доби.

IV   Рок за подношење захтјева је 30 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Фоча.

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узети у разматрање.

Захтјеви са потребном документацијом могу се доставити непосредно на писарницу Општинске управе  Општине Фоча или поштом на адресу: Општина Фоча, Ул. краља Петра бб, са назнаком за ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу једнократне новчане помоћи за финасирање једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње).

Овај конкурс ће бити објављен у Службеном гласнику Општине Фоча, сајту Општине Фоча, Радио Фочи и на огласној табли Општине Фоча.

Број: 02-014-290/15                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.11.2015. год.                                                               Радисав Машић  

Поделите: