Search
Close this search box.

УГОВОР – О извођењу радова на партерном уређењу стамбеног комплекса БОРС-а у МЗ Лазарево у општини Фоча


УГОВОР о 
 извођењу радова на партерном уређењу стамбеног комплекса БОРС-а у МЗ Лазарево у општини Фоча     

  Овај Уговор је закључен између:

ОПШТИНЕ ФОЧА са сједиштем у улици Краља Петра у Фочи, коју заступа Начелник општине Радисав Машић, као наручилац, с једне стране (у даљем тексту наручилац),

 „КОНСТРУКТОР” ДОО Фоча, са сједиштем у улици Светосавској у Фочи, коју заступа директор Ивановић Новица, као извођач, с друге стране (у даљем тексту извођач),

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  Извођење радова на партерном уређењу стамбеног комплекса БОРС-а у МЗ Лазарево у општини Фоча.

ВЕЗА УГОВОРА

Члан 1.

 1.1. Извођач и наручилац радова се слажу да су одредбе доле наведених докумената обавезујуће и који ће  од њих, у случају спор, имати превласт један над другим одредиће се према следећем редослиједу:

1.2- .Уговор о извођењу радова

– Понуда извођача радова

–  Техничка документација

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

                                                                                           Члан 2.

2.1. Предмет уговора је извођење радова на партерном уређењу стамбеног комплекса БОРС-а у МЗ Лазарево у општини Фочау скалду са понудом бр. 31/15 од 30.04.2015 године.

 

2.2. Врста и обим радова одређени су прихваћеном понудом извођача радова, која је саставни дио овог уговора.

 

ЦИЈЕНА УСЛУГЕ

Члан 3.

3.1. Укупна цијена за извођење радова из члана 2. став 1. је фиксна и износи:

51.035,28 без ПДВ-а  (словима: педесетједнахиљадатридесетпет и28/100 )

3.2. Цијену за извођење радова из предходног става платиће општина Фоча.

3.3. Укупна цијена из предходног става обухвата све активности и радове до успјешно обављеног техничког пријема. Укупна цијена такође обухвата вриједност свих непредвиђених радова, вишкова или мањкова радова, ако би исти услиједили због видљивих или скривених недостатака уочених током реализације Уговора.

3.4. Укупна цијена из става 3.1. обухвата и евентуална повећања цијена елемената на основу којих је иста одређена.

3.5. Цијена извођења радова из члана 2.1. Уговора мора бити исказана као збир цијена изведених радова према Предмјеру и предрачуну радова, који је саставни дио понуде извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

4.1.Цијену за извођење радова, наручилац општина Фоча ће Извођачу радова платити по завршетку радова, окончаној ситуацији и окончаном техничком пријему у законском року. Испостављена окончана ситуација извођача радова мора бити потписана и овјерена од стране Надзора над извођењем радова. Укупна вриједност радова по окончаној ситуацији не смије прећи укупно уговорену вриједност за извођење рдаова по овом Уговору.

4.2. Износ за плаћање, овјерен од стране надзора може бити оспорен у цјелости или само његов дио. Оспоравање се темељи на Извјештају Комисије за технички пријем радова. У

том случају наручилац исплаћује неспорни дио износа, а спорни дио ће бити плаћен након постизања споразума око проблема који је резултирао спором.

4.3. Финансијска вриједност окончане ситуације (цијена) из става 4.1. и 4.2. представља збир финансијске вриједности стварно извршених радова.

4.4. Финансијска вриједност из предходног става се одређује процентом готовости стварно изведених радова који мора бити исти као проценат финансијског извршења уговорене цијене, а исказује се апсолутним бројем, у конвертибилним маркама.

4.5. Уговорна казна износи 0,5% од цијене из Уговора за сваку седмицу кашњења па до максимално 10% од коначне цијене из Уговора.

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

5.1. Укупан рок за иизвођење радова из члана 2. Уговора је 25календарских дана.

5.2. Рок за извођење радова се рачуна од дана увођења извођача у посао односно од датума потписивања Записника о увођењу Извођача у посао.

5.3. Записник о увођењу у посао потписује Извођач, Надзорни орган, што се констатује у грађевинском дневнику.

5.4. Надзорни орган може продужити рок извођења радова за укупно три дана, без сагласности наручиоца радова.

5.5. За свако продужење рока извођења радова Извођач мора прибавити писмену сагласност наручиоца радова.

5.6. Рок за извршење радова тече до дана издавања потврде о генералном завршетку радова коју по писменој обавијести Извођача, издаје надзор над извођењем радова.

БАНКОВНА ГАРАНЦИЈА

Члан 6.

6.1.Безусловну банкарску гаранцију за добро извршење уговора у износу од 10% од укупне вриједности уговора. Извођач је дужан доставити наручиоцу са даном потписивања овог уговора, односно најкасније 7 дана од дана пријема потписаног уговора.

6.2. Безусловна банкарска гаранција је услов ступања на снагу овог уговора. Уколико банковна гаранција није достављена у року предвиђеном у уговору наручилац је дужан донијети писмени акт којим ће констатовати да уговор није ступио на снагу због неблаговременог достављања банкарске гаранције.

6.3. Безусловна бавкарска гаранција важи до истека гарантног рока на период од 12 мјесеци од дана извршене примопредаје радова а најкасније до коначног обрачуна.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

7.1.Наручилац ће Извођачу, на име извршених радова по овом Уговору платити уговорену цијену, на начин детаљно дефинисан чланом 4. Уговора.

7.2.Наручилац о сом трошку, припрема, организује и врши примопредају радова у скалду са законом..

73.Наручилац пружа и сву другу потребнун помоћ како би се олакшало ваљано реализовање уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

8.1.Извођач се обавезује да прије почетка радова писмено обавијести Наручиоца о одговорном лицу које ће руководити радовима, водити и потписивати дневник и књигу, а одговорно лице мора да буде са одговарајућом стручном спремом и прописним овлаштењима у складу са врстом радова који се изводе.

8.2.Извођач је обавезан сачинити динамички план реализације уговора. Динамички план је саставни дио овог уговора.

8.3.Извођач је дужан да уредно према важећим прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу и све то по завршетку радова уредно преда наручиоцу односно Инвеститору.

8.4.Извођач се обавезује да радове из овог уговора изведе квалитетно и по упутама представника Наручиоца и надзорног органа, а све у складу са техничким прописима и стандардима који се односе на предметне радове.

8.5.Извођач се обавезује да уграђени материјал буде квалитетан по предмјеру и предрачуну и да има атест за исти.

8.6.У случају да извођач не изврши радове у уговореном року дужан је наручиоцу платити уговорену казну.

  УСТУПАЊЕ РАДОВА ПОДУГОВАРАЧИМА

Члан 9.

9.1.Извођач нема право у цјелости уступити уговорене активности другом извођачу.

9.2.Извођач може до максимално 20% од укупне вриједности уговора уступити подуговарачу извођење радова, уз писмену сагласност наручиоца.

9.3.Уколико се наручилац сагласи да извођач дио својих обавеза повјери подуговарачима, извођач ће остати и даље једини одговоран за извршење уговора у цјелости. Сагласност за подуговарање не ослобађа извођача од било које његове обавезе према овом уговору. Услови подуговора подлијежу и у скалду су са условима овог уговора.

9.4. Све одлуке, упутства, наредбе надзорног органа, издате извођачу радова, обавезне су и за његове подуговараче.

9.5. Пропусти и грешке подуговарача у реализацији уговорене обавезе, неће ослободити обавезе и одговорности извођача за његове обавезе по овом уговору.

9.6.Уколико подуговарач врши реализацију својих активности супротно одредбама ово уговора, наручилац може писменим путем захтијевати писменим путем од извођача да прекине подуговарачки уговор.

9.7. Ангажовање подуговарача под условима из става 10.2. и евентуалан раскид подуговора не може имати никаквог утицаја на измјену цијене, рокова и других елемената уговора.

ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ И КОНАЧАН ОБРАЧУН

Члан 10.

10.1. По завршетку радова из уговора Надзорни орган је дужан, по писменој обавијести извођача радова да су радови завршени, издати потврду о зваршетку радова.

10.2. Технички пријем радова врши стручна комисија коју именује наручилац. Техничком пријему радова обавезно присуствује надзорни орган.

10.3. Коначан обрачун радова врши се након техничког пријема радова. Коначан обрачун радова врши се записнички од старне представника уговорних страна.

10.4. Техничким пријемом се констатују сви релевантни подаци у вези са реализацијом уговора као што су: да ли су радови изведени по уговору, кавлитет радова, да ли су отклоњеи недостаци, да ли је извођач предао гаранцију, атесте, дан завршетка радова и сл.

10.5.Коначним обрачуном се утврђују међусобна финансијска права и обавезе потписница уговора а посебно: вриједност извршених радова према уговореној цијени, коначан износ који извођач треба примити или вратити према неспорном дијелу коначног обрачуна, податке да ли је испоштован уговорени рок а ако није колико износи прекорачење, податак која страна, по ком основу и ком износу захтијева авентуалну накнаду штете или затезне камате као и њихове спорне и неспорне износе, проблем о коме евентуално није опостигнута сагласност представниак потписница уговора.

10.6.Даном потписивања записника о примопредаји и коначном обрачуну радова потписнице уговора су сагласне да је поступак принопредаје радова и коначног обрачуна завршен.

10.7.Уколико записник о примопредаји и коначном обрачуну радова није оспорен од ниједне потписнице уговора, сматраће се коначним и по истом се врши плаћање  у скалду са чланом 4. Овог уговора. У случају да било која од потписница уговора оспори записник или његов дио, спор ће се ријешити на начин предвиђен чланом 13. уговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

11.1.Гарантни период за изведене радове је 12 мјесеци. Под гаранцијом се подразумијева обавеза извођача да о свом трошку отклони све недостатке који су настали усљед несолидно изведених радова или лошег квалитета уграђених материјала од старне извођача.

11.2.Природа и узрок насталих недостатака  у гарантном року утврђују заједнички и споарзумно представници потписница уговора и то одмах по позиву наручиоца.

11.3.Извођач је дужан отклонити све утврђене недостатке у року од 10 (десет) дана по писменом захтјеву наручиоца.

11.4.У случају да извођач не отклони недостатке у заданом року, наручилац може уговорити отклањање утврђених недостатака са другим извођачима, а за те трошкове теретити извођача.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

12.1.Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор и прије рока одређеног за његово испуњење, ако је из околности посла јасно да једна од уговорних страна неће моћи испунити своју обавезу и онда када било која уговорна страбна изјави да своју обавезу неће испунити.

12.2. Свака од уговорних страна може раскинути уговор због тога што нека од уговорних страна своје доспјеле обавезе не испуни ни у накнадно прихватљивом року за суговорн стране.

12.3.Уговор се не може раскинути због неиспуњења незнатног дијела обавезе. Као незнатно неиспуњење сматраће се оно које битније не отежава остваривање сврхе овог уговора.

12.4.Изјава о раскиду уговора даје се писмено.

12.5.Уговорна страна која је основано, једнострано раскинула уговор има право на накнаду штете према општим правилима облигационог права о накнади штете.

РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 13

13.1.Уговорне старне су сагласне да све евентуалне спорове по овом уговору рјешавају споразумно, а у супротном уговарају надлежност Основног суда у Фочи.

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Члан 14.

14.1.Овај уговор ступа на снагу када га потпишу уговорне стране и сачињен је у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по 2 (три) примјерка.

 

ИЗВОЧАЂ                                                                                    НАРУЧИЛАЦ

“КОНСТРУКТОР”ДОО                                                               Општина Фоча

Фоча

Директор, Ивановић Новица                                              Начелник, Радисав Машић

Поделите: