Search
Close this search box.

Ј А В Н И О Г Л А С (п о н о в љ е н и ) за издавање у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Цара Душана, у Фочи

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ф  О  Ч  А

Број:02-014-237/14
Датум:20.04.2015.године

                      На основу члана 4. Одлуке Скупштине општине Фоча о расписивању јавног надметања-лицитације за издавање у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Цара Душана, у Фочи број: 01-022-55/14 од 31.07.2014. године и у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12), Начелник општине Фоча, објављује

  Ј А В Н И  О Г Л А С (п о н о в љ е н и )
за издавање  у закуп неизграђеног градског грађевинског земљиштау  улици  ЦараДушана,  у  Фочи

                                                                                             I

Заинтересованим правним и физичким лицима даје се у закуп на привремено коришћење  неизграђено градско грађевинско земљиште, које се налази у Фочи, у улици Цара Душана и то:

-Једна локација поред постојећег објекта аутопраонице – вулканизерске радње, у непосредној близини стамбених зграда на Ливадама, на к.ч. бр. 4075, Превраћки поток, чији је посједник Јавно добро воде, а према графичком прилогу за локацију објекта. На овој локацији је могућа изградња привременог зиданог објекта аутопраонице, габарита 6,00 м х 5,00 м,

-Три локације у улици Цара Душана, на простору раније Бувље пијаце, на к.ч. бр. 2253/1, чији је посједник Скупштина општине Фоча, а према графичком прилогу за локацију објеката. На локацији број 3. могућа је изградња привременог зиданог објекта – аутопраонице, габарита 6,00 м х 5,00 м, а на локацијама 1. и 2. изградња привремених  зиданих објеката из области угоститељства, трговине, услужних заната и слично, габарита 6,00 м х 5,00 м.

             Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење,стамбено-комуналне послове.

 II

Почетна  цијена закупнине за  локације  из тачке 1.јавног огласа је 10,00 КМ/м2.

III

            Локације из тачке 1. јавног огласа издају се у закуп привремено, са роком трајања од 5 (пет) година, уз могућност продужења истог, а најкасније до привођења земљишта намјени, која је предвиђена планским актом.

 IV

             Лицитација ће се одржати дана 04.05.2015године у сали број 31 у Општини Фоча, са почетком у 10 часова.

             Оглас о јавном конкурсу – лицитацији за издавање земљишта у закуп за локације из тачке 1. јавног огласа  биће објављен путем Радија Фоче, на огласној табли и интернет страници Општине Фоча, најкасније 15 дана прије лицитације.

     V

                 Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању у износу од 10 %  од почетне цијене закупнине за локацију (30м2 х 10,00 КМ = 300,00 КМ) , односно 30,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

           Учесник лицитације се може пријавити за више предметних локација уз обавезу уплате кауције за сваку лицитацију.

VI

            На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

            Најмањи износ подизања цијене износи 30,00 КМ.

             Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

 VII

             Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија,уз прибављено мишљење Правобарнилаштва Републике Српске, закључиће се уговор о закупу.

              Закупац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 15 дана од дана одржавања лицитације.

  Локација ће се предати закупцу на коришћење након потписивања уговора о закупу и уплате укупно излицитиране цијене на жиро рачун Општине Фоча.

 Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције. Ако излицитари износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радисав Машић

Поделите: