Search
Close this search box.
Скупштина општине Фоча
2020

Надлежност

Надлежности - прочитајте више

Члан 38.
(1) Скупштина Општине (у даљем тексту: Скупштина) је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике Општине.
(2) У оквиру свог дјелокруга, Скупштина обавља сљедеће послове и надлежности:
1) доноси Статут,
2) доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење,
3) доноси буџет Општине,
4) усваја финансијске извјештаје,
5) усваја Пословник о раду Скупштине,
6) усваја етички кодекс Скупштине,
7) доноси планове и програме развоја Општине, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
8) доноси стратешке документе просторног уређења за подручје Општине,
9) доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје Општине,
10) доноси програм уређења грађевинског земљишта,
11) доноси план коришћења јавних површина,
12) доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Општине,
13) доноси одлуку о задужењу Општине,
14) покреће иницијативу за територијалну промјену Општине, као и промјену назива Општине и насељеног мјеста,
15) доноси одлуку о оснивању мјесне заједнице на подручју Општине,
16) доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
17) даје сагласност на цијену комуналне услуге,
18) доноси одлуке и друге опште акте о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко – инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информација, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите животне средине,
19) доноси одлуке и друге опште акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и заштите од пожара и врши друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
20) доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница на свом подручју,
21) доноси одлуку о проглашењу празника Општине и крсне славе Општине,
22) доноси одлуке о одржавању традиционалних манифестација и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју Општине,
23) доноси одлуку о употреби симбола Општине,
24) доноси одлуку о проглашењу почасних грађана Општине, као и другим наградама и признањима Општине и уређује права и обавезе из те одлуке,
25) доноси одлуку о чланству Општине у Савезу општина и градова Републике Српске, као и о удруживању Општине у друге савезе и организације,
26) одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом,
27) бира и разрјешава предсједника Скупштине, потпредсједника Скупштине, замјеника Начелника Општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине, именује и разрјешава секретара Скупштине и начелника одјељења или службе из Општинске управе и врши избор, именовање и разрјешење на другим позицијама, у складу са законом,
28) именује и разрјешава директора и чланове управног одбора установе чији је Општина оснивач или суоснивач,
29) оснива Одбор за жалбе Општинске управе и разматра његов извјештај о раду,
30) разматра годишњи извјештај о раду Начелника Општине и заузима свој став,
31) разматра извјештај Начелника Општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
32) одлучује о покретању иницијативе за опозив Начелника Општине, у складу са законом којим се уређује избор начелника општине,
33) одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини Општине,
34) оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Општину и управља њима, у складу са законом,
35) разматра годишње извјештаје о раду и програме рада установа и предузећа чији је оснивач или суоснивач,
36) расписује јавни зајам и самодопринос,
37) расписује референдум, у складу са законом,
38) разматра и одлучује о грађанским иницијативама, у складу са законом,
39) разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју Општине,
40) обавља и друге послове и надлежности утврђене законом и Статутом.

Члан 39.
(1) Скупштина одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова од укупног броја одборника, осим када је другачије прописано законом.
(2) Скупштина одлучује на начин и у поступку у складу са законом, Статутом и Пословником Скупштине.

Одборничка права Члан 41

(1) Одборник Скупштине (у даљем тексту: одборник) остварује права и дужности одборника и одлучује у Скупштини од дана прихватања мандата одборника, у складу са изборним прописима, а своју дужност врши у складу са законом, Статутом, Пословником Скупштине и етичким кодексом Скупштине.
(2) Одборник има право и дужност да учествује у раду Скупштине и њених радних тијела, да предлаже расправу о одређеним питањима, подноси приједлоге за доношење одлука и других аката из надлежности Скупштине, подноси амандмане на приједлоге прописа, поставља одборничка питања, подноси иницијативе за рјешавање одређених питања из надлежности органа Општине, савјесно и одговорно извршава повјерене задатке, као и друга права и дужности у складу са законом, Статутом, Пословником Скупштине и етичким кодексом Скупштине.
(3) Одборник има право да буде редовно обавјештаван о свим питањима која су од утицаја на вршење одборничких дужности, да му се пружи стручна помоћ у припреми приједлога материјала и других аката из надлежности Скупштине, као и да му се обезбиједе подаци и друге информације неопходне за његов рад.

Члан 42.
(1) Одборник за вршење одборничке дужности има право на одборнички додатак.
(2) Одборнички додатак утврђује се посебном одлуком Скупштине, у висини до 50 % од просјечне нето плате исплаћене у Општинској управи за претходну годину, која не укључује плате функционера Општине, у складу са законом.
(3) Одлуком из става 2. овог члана утврђује се право на одборнички додатак, висина одборничког додатка, као и случајеви у којима одборнику не припада право на одборнички додатак.

Надлежности предсједника, потпредсједника и секретара

Члан 44.
Скупштина има предсједника, потпредсједника и секретара, који се бирају на период трајања мандата Скупштине.

Члан 45.
(1) Предсједник и потпредсједник Скупштине бирају се на првој сједници Скупштине, из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника.
(2) Избор функционера Општине из става 1. овог члана врши се у поступку тајног гласања, на начин у складу са Пословником Скупштине.

Члан 46.
(1) Предсједник Скупштине заступа и представља Скупштину, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава, те потписује акте Скупштине.
(2) Предсједник Скупштине обавља своју функцију професионално.

Члан 47.
(1) Потпредсједник Скупштине обавља послове утврђене Статутом, Пословником Скупштине и другим актима Скупштине, замјењује предсједника Скупштине и дјелује у његово име у случају када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.
(2) Потпредсједник Скупштине обавља своју функцију волонтерски.

Члан 48.
(1) Предсједник, односно потпредсједник Скупштине може бити опозван или разријешен са функције прије истека мандата, у случајевима који су предвиђени законом, Статутом и Пословником Скупштине.
(2) Сходно ставу 1. из овог члана, предсједник, односно потпредсједник Скупштине може бити опозван прије истека мандата ако своја права и дужности не врши у складу са законом, Статутом и Пословником Скупштине, због:
1) злоупотребе функције коју обавља,
2) прекорачења предвиђених овлашћења и надлежности,
3) већих пропуста у раду,
4) неморалног и недоличног понашања,
5) као и у другим случајевима утврђеним законом, Статутом и Пословником Скупштине.
(3) Поступак опозива и разрјешења предсједника и потпредсједника Скупштине уређује се Пословником Скупштине.
(4) Поступак избора новог предсједника, односно потпредсједника Скупштине мора се окончати у року од 60 дана од дана ступања на снагу одлуке о опозиву, односно разрјешењу ових функционера.

Члан 49.
(1) Прва сједница новоизабране Скупштине одржава се најкасније у року од 30 дана од дана објављивања резултата избора, односно објављивања извјештаја надлежног органа за спровођење избора, у складу са законом.
(2) Прву сједницу новоизабране Скупштине сазива предсједник Скупштине из претходног сазива.
(3) У случају спријечености предсједника Скупштине из става 2. овог члана, прву сједницу ће сазвати потпредсједник Скупштине из претходног сазива.
(4) Ако су лица из ст. 2. и 3. овог члана спријечена, прву сједницу Скупштине ће сазвати најстарији одборник из претходног сазива Скупштине.
(5) Ако прву сједницу Скупштине не сазову овлашћена лица, сједницу ће сазвати натполовична већина одборника новог сазива Скупштине.

Члан 50.
(1) Првој сједници новог сазива Скупштине, до избора предсједника Скупштине, предсједава најстарији одборник новог сазива Скупштине, коме у раду помажу два најмлађа одборника новог сазива Скупштине из реда политичких странака које имају највећи број одборника у Скупштини.
(2) До избора предсједника Скупштине, предсједавајући прве сједнице у погледу сазивања и предсједавања сједници има сва права и дужности предсједника Скупштине.
(3) Сва остала питања која се односе на конституисање Скупштине у новом сазиву регулишу се Пословником Скупштине.

Члан 51.
(1) На првој сједници новоизабране Скупштине политички субјекти обавјештавају предсједавајућег о броју одборника у Скупштини који чине скупштинску већину достављањем овјерених потписа одборника који чине ту већину.
(2) Ако се у трајању мандата Скупштине промијени скупштинска већина, одборници који чине ту већину дужни су да предсједнику Скупштине доставе обавјештење са овјереним потписима одборника који чине ту већину.
(3) Овјера потписа из ст. 1. и 2. овог члана врши се у складу са законом којим се уређује овјера потписа, рукописа и преписа.

Члан 52.
(1) Сједница Скупштине сазива се по потреби, у складу са програмом рада Скупштине, а најмање једном у два мјесеца.
(2) Сједницу Скупштине сазива предсједник Скупштине, по сопственој иницијативи, на захтјев Начелника Општине или на захтјев 1/3 одборника, у року од 15 дана од дана подношења захтјева.
(3) У случају када је предсједник Скупштине спријечен или одбије да сазове сједницу Скупштине, сједницу може сазвати потпредсједник Скупштине.
(4) Ако сједницу Скупштине не сазове предсједник, односно потпредсједник Скупштине у року из става 2. овог члана, Скупштину може сазвати подносилац захтјева, у року од осам дана од истека рока за заказивање сједнице.
(5) У случају сазивања Скупштине из става 4. овог члана, сједници Скупштине предсједава одборник којег одреди Скупштина, ако је предсједник, односно потпредсједник Скупштине спријечен или одбије да предсједава сједници.
(6) Сједница Скупштине сазвана у складу са одредбама из ст. 2. и 4. овог члана мора се одржати у року од 15 дана од дана сазивања.
(7) Сједница Скупштине сазвана супротно одредбама из овог члана сматра се незаконитом, а акти донесени на тој сједници сматрају се ништавим.
(8) Сједнице Скупштине одржавају се у секуларном амбијенту.

Члан 53.
(1) У случају престанка мандата функционера Општине, врши се примопредаја дужности између функционера Општине.
(2) Примопредаја дужности, службених аката и службеног печата између функционера који предаје дужност и новоизабраног функционера који прима дужност у органу Општине врши се у службеним просторијама у којима функционер предаје, односно преузима дужност.
(3) Примопредаја дужности из става 2. овог члана подразумијева подношење:
1) извјештаја о обављању послова из дјелокруга органа,
2) финансијског извјештаја и извјештаја о преузетим, а неизмиреним и неизвршеним обавезама,
3) извјештаја о предметима и пројектима у току и
4) предају затечених службених аката, печата и других списа и извјештаја од значаја за рад органа и обављање функције.
(4) Одредбе о примопредаји дужности функционера Општине сходно се примјењују и у случајевима примопредаје дужности, службених аката и службеног печата између именованих, односно постављених лица у јавним предузећима, јавним установама и другим организацијама чији је оснивач Општина, као и између организација које престају да раде и новооснованих организација и служби Општине.
(5) Одредбе о примопредаји дужности функционера Општине сходно се примјењују и у случајевима примопредаје дужности између именованих, односно постављених службеника на руководећим радним мјестима, у складу са законом.

Члан 54.
(1) Примопредаја дужности функционера Општине обавља се најкасније у року од осам дана од дана ступања на снагу рјешења о избору, именовању или постављењу.
(2) Примопредаја дужности након спроведених избора за органе Општине у новом мандату обавља се најкасније у року од осам дана од дана потврде мандата органа надлежног за спровођење избора за Начелника Општине, а за остале функционере Општине у року од 15 дана од дана конституисања Скупштине, односно избора на сједници Скупштине.
(3) Сматра се да је Скупштина конституисана избором предсједника Скупштине.

Члан 55.
(1) Примопредаја дужности функционера Општине врши се у присуству Комисије за примопредају дужности.
(2) Комисија за примопредају дужности има три члана, од којих је један члан предсједник Комисије, а чланови имају замјенике, које именује Скупштина, на период од четири године, са могућношћу поновног именовања.
(3) Када се примопредаја дужности врши између Начелника Општине или између службеника на руководећим радним мјестима, Комисија за примопредају дужности се именује из реда запослених у Општинској управи.
(4) Када се примопредаја дужности врши између предсједника Скупштине, Комисију за примопредају дужности чине одборници.
(5) Када се примопредаја дужности врши између лица из члана 53. став 4. Статута, два члана Комисије за примопредају дужности су из реда запослених у Општинској управи, а један члан је из реда запослених у јавном предузећу, јавној установи или другој организацији чији је оснивач Општина.

Члан 56.
(1) Приликом примопредаје дужности, секретар Скупштине, односно јавног предузећа, јавне установе или друге организације у којој се врши примопредаја дужности присуствује примопредаји и за потребе Комисије за примопредају дужности сачињава записник.
(2) Уколико Скупштина, односно јавно предузеће, јавна установа или друга организација нема секретара, записник сачињава предсједник Комисије за примопредају дужности.
(3) Записник о примопредаји дужности треба да садржи:
1) мјесто, датум и правни основ примопредаје дужности,
2) лично име и функцију лица које предаје дужност и лица које прима дужност,
3) лична имена лица која присуствују примопредаји дужности,
4) број и датум акта којим је формирана Комисија за примопредају дужности,
5) попис и опште податке о службеним актима који су предмет примопредаје дужности, по годинама, врсти, количини и стању тих аката,
6) број службених печата који су предмет примопредаје,
7) напомене у вези са предметом примопредаје,
8) лична имена чланова Комисије за примопредају дужности и
9) потписе чланова Комисије за примопредају дужности и потписе свих овлашћених присутних лица.

Члан 57.
(1) Скупштина именује секретара Скупштине на мандат који траје до краја мандата сазива Скупштине који га је изабрао, након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, уз могућност обнављања мандата и поновног избора у новом сазиву Скупштине.
(2) За секретара Скупштине може бити именовано лице које испуњава опште и посебне услове за именовање утврђене законом.
(3) Секретар Скупштине има статус службеника Општинске управе на руководећем радном мјесту, са овлашћењима и одговорностима које се тичу вођења и усклађивања рада Скупштине.
(4) Секретар Скупштине:
1) у сарадњи са предсједником Скупштине и Начелником Општине припрема приједлог дневног реда сједнице,
2) обезбјеђује услове за рад Скупштине,
3) пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине,
4) на захтјев предсједавајућег сједнице или клуба одборника даје стручно мишљење о одређеном правном питању које се појави у раду на сједници Скупштине,
5) уређује „Службени гласник Општине Фоча“ и одговоран је за његов садржај,
6) обавља и друге послове и задатке који су предвиђени законом, Статутом, Пословником Скупштине и другим актима Скупштине.

Члан 58.
(1) Секретар Скупштине за свој рад одговара предсједнику Скупштине.
(2) Секретар Скупштине по истеку мандата Скупштине врши своју дужност до именовања вршиоца дужности секретара новог сазива Скупштине.
(3) Секретар Скупштине може бити разријешен дужности у случајевима утврђеним законом.
(4) У случају престанка мандата секретара, Скупштина именује вршиоца дужности секретара Скупштине, у складу са законом.

Пословником Скупштине уређују се следећа питања

Члан 59.
Пословником Скупштине уређују се питања која се односе на:
1) начин и поступак сазивања прве сједнице Скупштине,
2) права и дужности одборника,
3) формирање клубова одборника,
4) начин и поступак избора, опозива и разрјешења предсједника и потпредсједника Скупштине и њихова права и обавезе,
5) начин и поступак избора, опозива и разрјешења замјеника Начелника Општине,
6) начин именовања и разрјешења секретара Скупштине и његова права и дужности,
7) избор радних тијела Скупштине, њихов састав, надлежност и начин рада,
8) поступак избора, именовања и разрјешења других лица у надлежности Скупштине,
9) примопредаја дужности између функционера и других лица које бира и именује Скупштина,
10) поступак сазивања сједнице Скупштине,
11) утврђивање дневног реда сједнице,
12) поступак предлагања и доношења општих и других аката,
13) одлучивање и утврђивање резултата гласања,
14) програм рада Скупштине,
15) начин вођења записника на сједницама Скупштине и радних тијела Скупштине,
16) обављање стручних и разних административно – техничких послова за потребе Скупштине и радних тијела Скупштине,
17) обавјештавање јавности о раду Скупштине,
18) као и друга питања од значаја за организацију и рад Скупштине, у складу са законом и Статутом.

Члан 60.
(1) Скупштина може оснивати комисије, одборе, савјете и друга стална и повремена радна тијела за потребе обављања одређених послова и задатака из своје надлежности.
(2) Чланови радних тијела Скупштине именују се из реда одборника, запослених радника Општинске управе, као и научних и стручних радника из одређене области.
(3) Број чланова, састав, дјелокруг и начин рада сталних радних тијела Скупштине уређује се Пословником Скупштине, а повремених радних тијела посебном одлуком Скупштине о формирању тог радног тијела.
(4) Чланови радних тијела Скупштине имају право на накнаду, у складу са одлуком Скупштине.

Скупштина општине Фоча
2020

Документа

Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2021. годину

Таксе и накнаде

Поделите: