Search
Close this search box.

Јавни оглас за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број:1263 уписaнa у п.л. број: 51 к.о. Љубина

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

 

 

Датум: 26.06. 2024. године

 

На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности –означене као к.ч. број: 1263 уписaне у п.л. број: 51 к.о. Љубина („Службени гласник Општине Фоча“ број: 09/2024)  у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за продају  непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број:1263

 уписaнa у п.л. број: 51 к.о. Љубина

 

I

Расписује се јавно надметање – лицитација за продају непокретности  којa се налазе у мјесту Врбница, општина Фоча означене као :

–  к.ч. број: 1263, по култури – ливада, у површини од 6.780 m2, уписана у Посједовни лист број: 51/2, к.о. Љубина, чији је посједник Општина Фоча.

–  2) Продаја непокретности из става 1.ове тачке извршиће се усменим јавним надметањем -лицитацијом.

 

II

         Све потребне информације везано за предметну некретнину, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова на телефон 058/211-409.

 

 

III

 

Почетна продајна цијена некретнине из  тачке I ове одлуке  износи 4.746,00 КМ (6 780  m2 х 0,70 КМ/m2 = 4.746,00 КМ (четирихиљадеседамстотиначетрдесетшестконвертибилних марака),

 

IV

 

      Продаја непокретности ће се одржати дана 17.07.2024.године ( сриједа ) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11  часова

Оглас о јавном надметању – лицитацији за продају непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

 

V

          Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 10% од почетне продајне цијене некретнине, на жиро рачун општине Фоча број: 562 006 0000 217 093  код НЛБ банке а.д Бања Лука  и уплатницу донијет на увид на лицитацију.

 

VI

 

На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене износи 50,00 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

 

VII

 

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, уз прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске закључиће се купопродајни уговор.

Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 30 дана од дана одржавања лицитације.

Некретнина ће се предати  у посјед купцу након потписивања уговора о купопродаји код нотара и уплате укупне купопродајне цијене на жиро рачун Општине Фоча.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције. Ако излицитирани износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић

Поделите: