Search
Close this search box.

Јавни оглас за избор инструктора у Тим инструктора задужених за обуку кандидата за предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора

На основу члана 2.9 став (1) тачка 19. Изборног закона БиХ (“Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 и 24/24), а у складу са чланом 14 Правилника о поступку именовања и разрјешења бирачких одбора за Локалне изборе у Босни и Херцеговини 2024. године, (“Службени гласник БиХ“, бр. 31/24), Централна изборна комисија БиХ расписује

Ј А В Н И О Г Л А С

за избор инструктора у Тим инструктора задужених за обуку кандидата за
предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора

I          Опште напомене

Објављује се Јавни оглас за избор инструктора задужених за обуку кандидата за предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора у основним изборним јединицма у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: инструктор).

Кандидат за инструктура не смије бити члан политичке странке нити обављати функцију у органима политичке странке, удружења или фондације организационо или финансијски повезаним с политичком странком, нити смију бити укључени у било какве активности политичке странке и морају бити у могућности да обављају своје дужности на политички непристрасан начин.

Изабрани инструктор, као дио јединственог Тима инструктора, биће распоређен за рад у тим за обуку кандидата за предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора за сваку основну изборну јединицу у Босни и Херцеговини.

Пријава на Јавни оглас врши се писаном пријавом са биографијом која мора бити потписана од стране кандидата.

II         Услови које кандидати морају испуњавати

Кандидати који се пријављују на Јавни оглас потребно је да испуњавају опште и посебне услове и то:

Општи услови

 1. Пријављени кандидат мора бити лице са правом гласа тј. да је уписан у Централни бирачки списак Босне и Херцеговине (да је старији од 18 година, да је држављанин Босне и Херцеговине и да има пријављено пребивалиште у Босни и Херцеговини).
 2. Да посједује здравствену способност за обављање послова и радних задатака који се траже јавним огласом.
 3. За инструктора не може бити именовано лице:
 4. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона Босне и Херцеговине;
 5. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима када је кандидат за инструктора особа из члана 2.12 став (4) Изборног закона Босне и Херцеговине;
 6. које је актуелни кандидат или је био кандидат за било који ниво власти на посљедњим општим и посљедњим локалним изборима и
 7. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови

 • да има завршен VII/1 стручне спреме, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса Болоњског система студирања, или VI или IV степен стручне спреме;
 • да посједује вјештине за успјешно извођење обуке и пренос знања – и по могућности цертификат издат од Централне изборне комисије БиХ о успјешном завршетку обуке за инструкторе предсејдника и чланова бираких одбора;
 • да посједује искуство у проведби избора – чланство у изборној комисији, чланство у бирачком одбору, али не по приједлогу политичког субјекта, рад у стручним органима који су пружали помоћ у провођењу избора.

III Потребна документација

 1. Пријава на јавни оглас (попуњен образац),
 2. Својеручно потписана изјава кандидата да се на њега не односе одредбе члана 2.3. Изборног закона БиХ,
 3. Фотокопија дипломе или увјерења о завршеном факултету, односно вишој и/или средњој школи,
 4. Доказ да кандидат посједује искуство у провођењу избора (фотокопија цертификата Централне изборне комисије БиХ о завршеној обуци за инструктора предсједника бирачких одбора, фотокопија рјешења о чланству у изборној комисији или чланству у бирачком одбору, Увјерење од изборне комисије да је кандидат пружао помоћ у провођењу избора).
 • Објава Јавног огласа

Јавни оглас ће бити објављен на интернет страници Централне изборне комисије БиХ, www.u36opu.6a, у три дневне новине, на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм на којим Централна изборна комисија БиХ има своје налоге, на интернет страницама општина/градова, односно изборних комисија основних изборних јединица у БиХ и на огласним плочама општина/градова.

 • Рок и начин подношења пријава

Јавни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објаве на интернет страници www.izbori.ba.

Пријаве на Јавни оглас са потре6ним доказима о испуњавању наведених услова кандидати ће доставити Централној из6орној комисији БиХ путем електронске поште на адресу: kontakt@izbori.ba, путем поште на адресу Централне изборне комисије БиХ: Данијела Озме 6рој 7, 71000 Сарајево, или лично у сједишту Централне из6орне комисије БиХ на наведеној адреси.

 • Поступање са пријавама

Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве пристигле по овом Јавном огласу неће бити разматране.

Документација достављена уз пријаву на овај Јавни оглас неће се враћати.

 • Орган за провођење поступка

Поступак провођења процедуре избора инструктора по Јавном огласу провешће Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.

 • Именовање инструктора

Након истека рока за објаву Јавног огласа, Централна изборна комисија БиХ ће формирати Листу успјешних кандидата по основним изборним јединицама. Приликом формирања Листе успјешних кандидата предност ће имати:

 • кандидат који приложи цертификат Централне изборне комисије БиХ о завршеној обуци за предсједнике и чланове бирачких одбора,
 • тренутни и бивши чланови изборних комисија основних изборних јединица у БиХ, ц) кандидат који посједује веће изборно искуство.

Централна изборна комисија БиХ ће именовати инструкторе за сваку основну изборну јединицу у БиХ.

 • Права и обавезе инструктора

Са кандидатом који буде примљен по овом Јавном огласу закључиће се Уговор о дјелу. У случају да изабрани кандидат одустане од ангажмана предсједница Централне изборне комисије БиХ ће донијети одлуку о пријему сљедећег кандидата са Листе успјешних кандидата.

Именовани инструктор ће бити обавезан проћи обуку, тестирање и цертификовање које ће организовати Централна изборна комисија БиХ. Након што преузме цертификат инструктор ће имати обавезу да изврши обуку предсједника бирачких одбора и њихових замјеника, према Плану и програму обуке предсједника бирачких одбора и њихових замјеника којег доноси Централна изборна комисија БиХ.

Централна изборна комисија БиХ ће посебном одлуком одредити висину накнаде за рад инструктора.

Остале информације

Одлука Централне изборне комисије БиХ о избору инструктора по овом јавном огласу је коначна.

Са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове (што доказују приложеном документацијом), обавиће се онлајн интервју. Кандидати ће о времену одржавања онлајн интервјуа бити обавијештени доставом скенираног обавјештења путем електронске поште кандидата најкасније 3 (три) дана прије одржавања онлајн интервјуа, а исто обавјештење биће постављено и на интернет страници www.izbori.ba.

Након одржаног онлајн интервјуа, надлежна служба Централне изборне комисије БиХ сачињава Извјештај и утврђује Листу успјешних кандидата и исте доставља предсједници Централне изборне комисије БиХ.

Ако кандидат не приступи онлајн интервјуу у тачно заказаном термину, сматраће се да је одустао од даљње огласне процедуре.

За сва додатна обавјештења заинтересовани кандидати се                      могу    обратити на

телефон Секретаријата Централне изборне комисије БиХ 033/251-331.

 

 

Број: 06-1-07-1-668-1/24

Сарајево, 21.05.2024. године

 

Предсједница
Др Ирена Хаџиабдић

 

Пријава на јавни оглас за пријем у Тим инструктора задужених за обуку кандидата
за предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора

Име и презиме: ________________________________________________________________

Адреса: ____________________ општина/град______________________________________

Контакт телефон и е-адреса:_____________________________________________________

Степен стручне спреме: ВСС / ВШС / ССС

Изборно искуство:

 • цертификат Централне изборне комисије БиХ о завршеној обуци за инструктора предсједника бирачких одбора
 • чланство у изборној комисији
 • чланство у бирачком одбору
 • рад у стручним органима који су пружали помоћ у проведби избора

Искуство у провођењу обуке изборних комисија и/или бирачких одбора: ДА / НЕ

Пријављујем се за инструктора у основној изборној јединици:

НАПОМЕНА: Потврђујем да се у прилогу налазе сви докази о испуњавању услова тражених Јавним огласом.

Мјесто и датум, _______________  Потпис

 

Јавни оглас

Поделите: