Search
Close this search box.

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРИВРЕМЕНУ ДЕПОНИЈУ ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ЛОКАЦИЈИ БАБИН ПОТОК КОД ФОЧЕ

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву Oпштине Фоча за доношење рјешења о Eколошкој дозволи за привремену депонију за одлагање комуналног отпада на локацији Бабин поток код Фоче, на земљишту означеном као к.ч. број: 1162, 1163 и 1164, к.о. Сусјечно у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и чланом 2 и 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12), о б ј а в љ у ј е

 

Ј А В Н И   У В И Д

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРИВРЕМЕНУ ДЕПОНИЈУ ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ЛОКАЦИЈИ БАБИН ПОТОК КОД ФОЧЕ НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО  К.Ч. БРОЈ: 1162,1163 И 1164  К.О. СУСЈЕЧНО, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА, ОД МАЈА 2024. ГОДИНЕ

 

I

            Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради  Општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.

 

II

 

            Заинтересовани грађани, правна и физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

            Књига примједби се налази у шалтер сали Општине Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, Општине Фоча.

 

III

 

Јавни увид у Доказе траје до 21.06.2024. године. 

                                         

                                                                                                           НАЧЕЛНИК

                                                                                             Одјељења за просторнo уређење,

                                                                                                                       стамбено-комуналне послове

                                                                                                Ранко Поповић, дипл.инг.арх.

Поделите: