Search
Close this search box.

Јавни оглас за продају непокретности – стана у Херцег Новом, Баошићима

 

На основу Одлуке Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“  Фоча, број: 01-76/23 од 24. 05. 2023. године и број :01-12/24, од 04. 03. 2024. године, директор Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча  о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

За  продају  непокретности – стана  у  Херцег  Новом,  Баошићима

 

 

I

1)  Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча (у даљем тексту: Продавац) оглашава продају непокретности – стана, који се налази у Херцег Новом, насеље Баошићи, у Црној Гори, у улици Јадранска магистрала број 13/А, на првом спрату, укупне површине од 33 m², уписан у Лист непокретности број: 575 к.о. Баошићи, у власништву Продавца, са дијелом од 1/1.

2)  Све потребне информације у вези са предметом продаје, као и увид у документацију заинтересовани субјекти могу добити у просторијама Послодавца, са сједиштем у Фочи, улица Краља Петра I Карађорђевића број 12, сваког радног дана, у времену од 7.00 до 15.00 часова, на телефон број: 058/210-686 или на маил: apotekafoca@yahoo.com.

 

II

1)  Продаја стана ће се извршити у поступку усменог јавног надметања – јавне лицитације (у даљем тексту: лицитација).

2)  Лицитацију ће спровести Комисија за спровођење јавне лицитације (у даљем тексту: Комисија), коју именује директор Продавца, у саставу од три члана.

3)  Комисија ради у пуном саставу.

4)  О раду Комисије на лицитацији води се записник.

 

III

Почетна продајна цијена непокретности из тачке I Јавног огласа износи 91.140,00 КМ (деведесет једна хиљада стотину четрдесет конвертибилних марака), или 46.600,00 евра (четрдесет шест хиљада шест стотина евра).

 

IV

1)  Продаја непокретности ће се одржати у уторак, дана 02. април 2024. године, у просторијама Општине Фоча, у сали Друштвено-политичких организација, у Фочи, са почетком у 12.00 часова.

2)  Јавни оглас ће бити објављен на званичној страници Општине Фоча, путем Радија Фоча и у огласима дневних новина „Глас Српске“.

 

V

1)  Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која најкасније дан прије одржавања лицитације изврше уплату кауције на име обезбјеђења учешћа на лицитацији, у износу од 10% од почетне продајне цијене предмета продаје, на жиро-рачун Продавца број: 562 006 0000 214 280 или за иностранство на девизни рачун број: БА395620068181997440.

2)  Право учешћа на лицитацији доказује се потврдом о уплати кауције.

3)  Учешће на лицитацији доказује се предочењем важећег идентификационог документа.

4)  Правна лица учествују на лицитацији преко лица овлашћеног за заступање или преко опуномоћеног лица које има посебно овлашћење за заступање правног лица на лицитацији – пуномоћника, уз предочење овлашћења за заступање у писаној форми.

 

VI

1)  Лицитација ће се одржати ако су пријављена најмање два учесника.

2)  Најмањи износ подизања цијене предмета продаје износи 400,00 КМ.

3)  Јавно надметање се врши понудом израженом у конвертибилним маркама.

4) Ако се за лицитацију пријави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје, под условом да продајна цијена не може бити нижа од почетне продајне цијене.

 

VII

1)  Предсједник Комисије је дужан да: отвари лицитацију у вријеме у складу са Јавним огласом, констатује колико је пријављених учесника присутно на лицитацији, утврди право учешћа пријављених учесника на лицитацији, образложи предмет продаје, објасни елементе из Јавног огласа и услове лицитације, одговори на евентуалне примједбе и питања учесника лицитације.

2) Поступак лицитације почиње тако што предсједник Комисије пита учеснике ко нуди понуду више из тачке VI у односу на почетну продајну цијену.

3)  Свака понуда се евидентира у записнику.

4) Предсједник Комисије је дужан да на сваку понуду три пута позове учеснике лицитације и понови питање за давање више понуде.

5)  Побједник лицитације је понуђач који у поступку јавног надметања понуди највећу цијену предмета продаје.

6)  Ако нико од два или више пријављених учесника лицитације не понуди већу цијену предмета продаје, предсједник Комисије констатује да лицитација није успјела.

7)  Ако се за лицитацију пријави само један учесник, предсједник Комисије може прогласити пријављеног учесника за купца предмета продаје под условом да понуђач прихвати почетну цијену предмета продаје, у складу са тачком VI подтачка 4) Јавног огласа.

 

VIII

1)  Учесник лицитације који је са најповољнијом понудом проглашен за купца дужан је да укупан износ купопродајне цијене уплати на жиро-рачун Продавца у року од осам дана од дана одржавања лицитације.

2)  Новчани износ који је уплаћен на име објезбјеђења учешћа на лицитацији неће бити враћен најбољем понуђачу – купцу, већ ће бити урачунат у износ купопродајне цијене.

3)  Осталим учесницима лицитације новчани износ на име обезбјеђења учешћа на лицитацији биће враћен, уплатом на рачуне учесника лицитације.

 

IX

1)  Са најбољим понуђачем – купцем Продавац ће закључити купопродајни уговор, код нотара, у року од осам дана од дана одржавања лицитације.

2) Купац сноси нотарске трошкове обраде уговора о купопродаји непокретности, као и све остале трошкове који настану у поступку преноса власништва на непокретности.

3)  Уколико најбољи понуђач – купац не изврши обавезе уплате пуног износа купопродајне цијене или не потпише купопродајни уговор, сматраће се да је одустао од куповине непокретности и губи право на поврат новчаног износа кауције.

4)  У случају из подтачке 3) ове тачке, Продавац ће понудити закључивање купопродајног уговора сљедећем најповољнијем понуђачу на лицитацији.

5)  Непокретност ће се предати у посјед купцу након потписивања уговора о купопродаји и уплате пуног износа купопродајне цијене.

 

 

 

                                                                                                           ДИРЕКТОР

                                                                                                     Горанка Митровић

Поделите: