Search
Close this search box.

ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности –означене као к.ч. број: 270/5 и уписaне у Лист непокретности. број: 36 к.о. Брод

На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број: 270 уписaне у Лист непокретности. број: 36 к.о. Брод  („Службени гласник Општине Фоча“ број: 02/2024)  у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за продају  непокретности –означене као к.ч. број: 270/5 и

уписaне у Лист непокретности. број: 36 к.о. Брод

 

I

Расписује се јавно надметање – лицитација за продају непокретности  која се налази у мјесту Брод на Дрини, општина Фоча означене као :

–  к.ч. број: 270, по култури остало неплодно земљиште, у површини од 225 m2, уписана у Посједовни лист број: 36, к.о. Брод, чији је власник Општина Фоча

2) Продаја непокретности из става 1.ове тачке извршиће се усменим јавним надметањем -лицитацијом.

 II

         Све потребне информације везано за предметну некретнину, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова на телефон 058/211-409.

 

III

 

Почетна продајна цијена некретнина из  тачке I ове одлуке  износи:

–  за к.ч. број: 270, процијењена вриједност земљишта је 7.650,00 КМ (225 m2 х 30,00 КМ/m2 = 7.650,00 КМ (седам хиљада  шест стотина педесет конвертибилних марака),

 

IV

 

      Продаја непокретности ће се одржати дана 22.02.2024.године ( четвртак ) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11  часова

Оглас о јавном надметању – лицитацији за продају непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

V

          Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 10% од почетне продајне цијене некретнине, на жиро рачун општине Фоча број: 562 006 0000 217 093 код НЛБ банке а.д Бања Лука  и уплатницу донијети на увид на лицитацију.

VI

          На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене износи 100,00 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

VII

          Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, уз прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске закључиће се купопродајни уговор.

Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 30 дана од дана одржавања лицитације.

Стан ће се предати  у посјед купцу након потписивања уговора о купопродаји код нотара и уплате укупне купопродајне цијене на жиро рачун Општине Фоча.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције. Ако излицитирани износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

 

                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                           Милан Вукадиновић

Поделите: