Search
Close this search box.

Одлука о додјели субвенције за запошљавање приправника  

На основу члана  члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 63. Статута општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17) и  члана 5.став 2. Правилника о додјели субвенције за запошљавање приправника („Службени гласник Општине Фоча“, број12/21), Начелник општине Фоча, доноси

О Д Л У К А

о додјели субвенције за запошљавање приправника

 

I

Субвенција послодавцима  за запошљавање приправника у 2023/2024 години из Буџета Општине додјељује се како слиједи:

 

Ред.

број

Послодавац
1. ЈУ „Средњошкоски центар“ Фоча

 

2. „Техноградња“ д.о.о Фоча
3. Адвокатска канцеларија Миле Чајевић
4. „Енергоматика“ д.о.о Фоча
5. Медицински факултет Фоча
6. „Фалкон“ д.о.о. Фоча

 

7. Нотар Даринка Гавран Фоча
8. „Давид-инвест“ д.о.о. Фоча
9. ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“

 

10. ТР „Виола-Д“

 

11. Удружење РВИ Фоча
12. ТР „Рис“ Радислав Ивановић
13. ЈУ Туристичка организација Фоча
14. „БАНС-Х“ д.о.о. Фоча

 

 

II

 

Са послодавцима из тачке I Одлуке закључиће се уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и начин исплате одобрених средстава у складу са Правилником о додјели субвенције за запошљавање приправника и Јавним позивом послодавцима за коришћење средстава за за запошљавање приправника у 2023/2024. години из Буџета општине Фоча.

 

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 07.12. 2023.године

Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел

 

Поделите: