Search
Close this search box.

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ФОТОНАПОНСКУ ЕЛЕКТРАНУ „ОЦРКАВЉЕ“

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву “Slobozel” Слободан Зеловић с.п. Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за фотонапонску електрану „Оцркавље“ инсталисане снаге (19,98 кАУ) на земљишту означеном као к.ч. број: 389, к.о. Миљевина, Општина Фоча, у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и чланом 2 и 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12), објављује

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ФОТОНАПОНСКУ ЕЛЕКТРАНУ „ОЦРКАВЉЕ“ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ (19,98 кW) НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО К.Ч. БРОЈ: 389, К.О. МИЉЕВИНА, ОПШТИНА ФОЧА, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ УНИС- ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ НА РАДУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА – ИСТОЧНО САРАЈЕВО – ПАЛЕ, ОД НОВЕМБРА 2023. ГОДИНЕ.

I

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.

II

Заинтересовани грађани, правна и физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали Општине Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, Општине Фоча.

III

Јавни увид у Доказе траје до 20.12.2023. године.

 

НАЧЕЛНИК

Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове

Ранко Поповић, дип.инг.арх

Поделите: