Search
Close this search box.

Јавно саопштење за издавање локацијских услова за изградњу новог индивидуалног стамбеног објекта

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове у поступку рјешавања захтјева Милић Игора, из Фоче, ул. Његошева 17, општина Фоча, за издавање локацијских услова за изградњу  новог  индивидуалног  стамбеног објекта, умјесто  раније постојећег, у  ул. Дринска у Фочи,  на к.ч.  број: 816, к.о.  Фоча, у складу са  чланом 82. Закона о општем управном поступку       ( „Службени гласник Републике Српске “, број  13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),  издаје

 

ЈАВНО САОПШТЕЊЕ

 I

 

Позивају се законски наследници иза умрлих: Хајрић (Мурат) Халима (преминуо 24. јуна 1998. године) и Ђонлагић (Авдо) Халима (преминуо 21. септембра 1982. године), који се по катастарским  евиденцијама још увијек воде као власници парцела к.ч. број : 814 и к.ч. број : 815, к.о. Фоча, да у складу са чланом 62. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске “, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), доставе своје овјерене изјаве које се односе на изградњу новог, умјесто раније постојећег индивидуалног стамбеног објекта у ул. Дринска у Фочи, на сусједној парцели означеној као к.ч. број: 816, к.о. Фоча, чији је инвеститор  Милић Игор.

II

 

Јавно  саопштење  се   истиче  на  Огласној  табли   Општине  Фоча   са  даном  06. 11. 2023.  године.

Сматра се да је достављање извршено по истеку од 15 дана од дана истицања саопштења, односно с даном 21.11.2023. године, у ком року позивана лица могу доставити своје изјаве.

 

III

 

Овјерене изјаве се достављају Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове на шалтер број 3 , Општина Фоча,  Краља Петра I Карађорђевића број 1, Фоча.

 

 

 

НАЧЕЛНИК

 Одјељења за просторно уређење,

   стамбено-комуналне послове

     Ранко Поповић, дипл.инг.арх.

 

 

Поделите: