Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ОГРАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ТРИ МОСТА У ФОЧИ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Републике Српске“, број: 8/17), Начелник општине Фоча објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ОГРАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ТРИ МОСТА У ФОЧИ: ДОЊИ И ГОРЊИ МОСТ НА РИЈЕЦИ ЋЕХОТИНИ И ЈУЖНИ МОСТ СЛОБОДЕ НА РИЈЕЦИ ДРИНИ

I   ОПШТИ УСЛОВИ

Наручилац: Општина Фоча

Предмет: Израда идејних рјешења ограда и декоративне расвјете.

Циљ: Прикупљање квалитетних идејних рјешења за дизајн заштитне ограде и декоративне расвјете градских мостова у Фочи.

Право учешћа: Имају сва заинтересована правна и физичка лица за области архитектуре, дизајна, било да се јављају самостално или у оквиру ауторске групе. Пријаве се могу односити на сва три моста, као и на два или на један мост.

II   ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИХВАТАЊЕ УСЛОВА ПОЗИВА

Регистрација за учешће на позиву врши се попуњавањем обрасца за пријаву на позив за израду идејних рјешења ограде и декоративне расвјете на три моста у Фочи:

 1. Доњи мост на Ћехотини,
 2. Горњи мост на Ћехотини и
 3. Јужни мост слободе на Дрини.

Образац се може преузети са интернет странице Општине Фоча.

III   ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидатима се ставља на располагање сљедећа документација:

 • Пројектни задатак (у прилогу позива)
 • Пријава на позив (образац у прилогу позива)
 • Критерији оцјењивања пријављених радова
 • Графички прилози (у прилогу позива).

Наведена документација може се преузети на интернет страници Општине Фоча.

IV   РОКОВИ

Позив је отворен  од 03.04.2023.године до 03.05.2023.године. Позивне радове (идејна рјешења) у штампаној и електронској форми потребно је предати у просторијама  Шалтер сале Општине Фоча (шалтер број 3), најкасније до 11,00 часова дана 03.05.2023. године.

За евентуалне додатне информације кандидати се могу обратити Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове (број контакт телефона: 058/232-770).

 

V   КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР

Комисију за избор  ће именовати Начелник општине Фоча, а иста ће бити сачињена од представника Општине Фоча, Туристичке организације и спољних сарадника из области архитектуре и дизајна.

VI   КРИТЕРИЈИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ

Критерији за оцјењивање засновани су на сљедећим принципима:

 • Архитектонски израз и јасан конструктивни концепт дизајна,
 • Концептуална вриједност рјешења,
 • Иновативни карактер рјешења,
 • Функционални, обликовни и просторни квалитет рјешења,
 • Економичност рјешења.

VII   НАГРАДЕ

Одлуком Комисије додјелиће се три награде: по једна награда за идејна рјешења која се односе на Доњи и Горњи мост на ријеци Ћехотини, у износу од по 300,00КМ, као и једна награда за идејно рјешење које се односи на мост на ријеци Дрини, у износу од 500,00КМ.

На приједлог Комисије, рад са откупом ауторских права додатно се може наградити са 500,00 до 1000,00КМ.

VIII  САДРЖАЈ РАДА

Идејно рјешење треба да садржи сљедеће текстуалне и графичке прилоге:

 1. Анализа постојећег стања;
 2. Образложење концепта идејног рјешења;
 3. Графички прилози: основа моста у мјерилу 1:500, бочни изглед моста, детаљи ограде и расвјете у мјерилу 1:25, цртежи и скице (у слободној форми треба да буду представљене креативне идеје, јасноћа изражаја, однос између предложеног рјешења и постојећег амбијента, треба да буде дефинисана материјализација, начин имплементације понуђеног рјешења у постојеће окружење, као и однос финансијске вриједности пројекта и добијеног ефекта);
 4. Оквирни предрачун радова.

Сви прилози идејних рјешења треба да буду достављени у штампаној и електронској форми. Учесници ће своје радове означити шифром а личне податке (име, презиме, број контакт телефона…) приложити у одвојеној коверти са натписом: „Отворити након завршетка бодовања“.

IX  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Пријављивањем рада аутор пристаје на услове позива, на јавно излагање свог рјешења и публиковање рада. Учесник је за све вријеме трајања позива дужан држати свој рад анонимним, до објаве резултата. Отварање пристиглих радова извршиће се дана 03.05.2023.године у 13,00 ча
сова.
Након објаве резултата награђени учесници ће бити позвани због преузимања награда.

Овај јавни позив ће бити истакнут на огласној табли Општине Фоча, објављен на интернет страници Општине Фоча, као и емитован путем Радио Фоча.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел.

Општина ФочаДокументацијаПројектни задатак – ПреузмитеОбразац за пријаву на јавни позив – ПреузмитеГрафички прилог 1Графички прилог 2Графички прилог 3

Поделите: