Search
Close this search box.

Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2023. годину

Одлуком  о  утврђивању  награда  и  признања  Општине  Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 2/16), Скупштина Општине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) је установила сљедеће награде и признања:

1)  Повеља Општине Фоча,

2)  Почасни грађанин општине Фоча,

3)  Захвалница Општине Фоча и

4)  Новчана награда.

 

Повеља Општине Фоча је највише признање Општине Фоча, које се додјељује домаћим и страним физичким или правним лицима као посебан вид признања за рад и изузетан допринос у развоју Општине Фоча у областима привреде, науке, образовања, здравства, културе и другим областима стваралаштва, као и за рад и дјела од општег значаја и интереса за Општину Фоча.

Повеља симболизује трајну везу између Општине Фоча и субјеката који су заслужили ово највише признање.

 

Почасни  грађанин  општине  Фоча је признање које се додјељује физичким лицима, грађанима Републике Српске, Босне и Херцеговине, као и страним држављанима који немају пребивалиште на подручју општине Фоча.

Ово признање додјељује се лицима која су се дугогодишњим радом и у дужем континуитету нарочито истакла или су остварила нарочит или значајан допринос у развоју, промоцији и афирмацији Општине Фоча у Републици Српској и Босни и Херцеговини, као и развоју и унапређењу међународне сарадње Општине Фоча у разним области рада и стваралаштва, који је од општег и посебног значаја за Општину Фоча и њене грађане.

Ово признање симболизује трајну везу Општине Фоча и њених грађана са личностима које су проглашене почасним грађанином.

 

Захвалница Општине Фоча је признање које се додјељује домаћим и страним физичким и правним лицима за дјела која заслужују опште поштовање и признање, а посебно за учињена хумана дјела и хуманитарне активности, несебично пожртвовање у спасавању људи и имовине, испољену личну храброст или солидарност, за нарочито успјешне појединце и правна лица у области пољопривредне производње, туризма и других области привреде, борбу за слободно и људско достојанство, изградњу цивилног друштва, успјешну сарадњу и допринос позитивном имиџу Општине Фоча, као и за дјела која доприносе срећнијем и хуманијем живљењу на подручју општине Фоча.

 

Новчана  награда се додјељује домаћим и страним физичким и правним лицима за општепризнати рад и дјела, као и за дјела и личне успјехе који доприносе општој афирмацији организација, институција и Општине Фоча или су постигла значајна остварења и значајне резултате на очувању и унапређењу општедруштвених вриједности у разним областима рада и живота, као и у стваралачким активностима, као што су: борба против дроге, насиља у породици и свих врста дискриминације; залагање за мир, суживот и демократију; постигнути успјеси на такмичењима у области науке, образовања, културе, умјетничког рада и стваралаштва, спорта и слично.

Висину новчане награде утврђује Скупштина, посебном одлуком, на приједлог Начелника Општине Фоча и Комисије за награде и признања.

На Осмој редовној сједници из претходног сазива, од 3. 5. 2017. године, Скупштина је донијела Одлуку о износу новчане награде Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 5/17 године) у износу од 500,00 КМ.

 

Награде и признања Општине Фоча могу се додјељивати домаћим и страним физичким и правним лицима, за живота, а могу се додијелити и постхумно.

 

Награде и признања не могу се додјељивати лицима која су изузета из поступка предлагања и оцјене приједлога, као кандидата, а то су:

–  функционери Општине Фоча,

–  одборници Скупштине,

– изабрани представници и носиоци извршних функција на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини и Републици Српској,

– предсједници политичких странака на било којем нивоу у Републици Српској и Босни и Херцеговини,

–  лица која су правоснажном судском пресудом, коју је донио било који суд на подручју Босне и Херцеговине или други суд матичне земље у случају предлагања страног држављанина, осуђена за кривична дјела против: живота и тијела, слободе и права грађана, достојанства особе и морала, имовине, правосуђа, службене и друге одговорне дужности, основа друштвеног уређења и сигурности, на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци.

Наведена ограничења и изузећа односе се само за вријеме трајања мандата изабраних представника и носилаца извршних функција, односно предсједника политичких странака.

 

Општински службеници и радници запослени у Општинској управи Општине Фоча не могу бити предложени за додјелу награде или признања од Начелника Општине Фоча или непосредног руководиоца одјељења или службе у чијем саставу је службеник или радник запослен, односно распоређен.

 

Поред посебних критеријума који су предвиђени посебно за сваку од предвиђених награда и признања, предлагање кандидата и додјела награда и признања врши се на основу сљедећих јединствених  критеријума:

 

–  изузетан допринос у развоју Општине Фоча,

–  заслуге у изградњи, стварању и његовању односа са другим јединицама локалне самоуправе,

– постигнути изузетни резултати у привређивању, усвајању нових технологија, техничких унапређења, рационализације и новаторства,

–  изузетна остварења и постигнути врхунски резултати у области науке, образовања, културе, умјетности, спорта и физичке културе,

–  изузетан допринос у хуманитарним и добротворним акцијама, испољена храброст у ванредним ситуацијама на спасавању људских живота и спречавању материјалних и других штета.

 

Повеља Општине Фоча може се додијелити истом физичком или правном лицу само једном.

У једној календарској години Повеља се може додијелити највише за два лица.

Истом лицу може се додијелити само једна награда или признање.

 

Приједлог за додјелу награда и признања могу  поднијети:

–  Начелник Општине Фоча и други функционери Општине Фоча,

–  одборници Скупштине и клубови одборника,

– политичке странке, коалиције и други субјекти који учествују у раду Скупштине,

–  радна тијела Скупштине,

–  јавне установе и предузећа,

–  привредна друштва и удружења грађана,

–  мјесне заједнице,

–  као и друге организације и заједнице које имају сједиште или раде и дјелују на подручју општине Фоча.

 

Приједлог за додјелу награда и признања подноси се у писаној форми, који мора  да  садржи сљедеће обавезне елементе:

–  податке о подносиоцу приједлога,

–  назив или име кандидата за додјелу награде или признања,

–  навођење основних података о кандидату за додјелу награда или признања (име и презиме и краћа биографија за физичка лица, односно званични назив правног лица и подаци о његовом пословном дјеловању),

–  одговарајуће образложење приједлога, са навођењем основних података и елемената који оправдавају кандидатуру за додјелу награде или признања.

Приједлог може, али не мора да садржи и врсту награде или признања за коју се предлаже наведени кандидат.

 

Приједлог за додјелу награда и признања доставља  се секретару Скупштине.

 

Све достављене приједлоге разматра Комисија  за  награде  и  признања (у даљем тексту: Комисија), као стално радно тијело Скупштине, која утврђује коначан приједлог кандидата за додјелу награда и признања и доставља га Скупштини на разматрање и одлучивање.

Приликом разматрања доставених приједлога, Комисија је дужна да уважи, размотри и оцијени и оне приједлоге у којим предлагач није навео предложену врсту награде и признања.

Приједлог предлагача у погледу одређивања врсте награде и признања не обавезује Комисију приликом утврђивања коначног приједлога.

 

Одлуку о додјели награда и признања за 2023. годину ће донијети Скупштина, на својој редовној сједници, у оквиру посебне тачке дневног реда, која је, према Програму рада Скупштине Општине Фоча за 2023. годину, планирана да се одржи крајем априла 2023. године.

Скупштина доноси одлуку о додјели награда и признања Општине Фоча изјашњавањем о сваком приједлогу Комисије.

Одлука о додјели награда и признања ће бити објављена у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

 

Награде и признања Општине Фоча додјељују се једном годишње, на свечаној сједници Скупштине, која се заказује и одржава поводом обиљежавања 9. маја, Дана Општине Фоча.

 

На основу овлашћења из члана 21. Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча, позивам све овлашћене предлагаче да узму учешћа у достављању иницијативе за додјељивање награда и признања Општине Фоча за 2023. годину.

 

Сходно планираним активностима и обавезама Комисије и Скупштине, као и овлашћених службеника Општинске управе Општине Фоча у обради достављених приједлога и утврђивању коначног приједлога за одлучивање, потребно је да се приједлози доставе у складу са наведеним елементима, у писаној форми, на адресу: Скупштина Општине Фоча – Комисија за награде и признања, најкасније  до  понедјељка, дана  3.  априла  2023. године.

 

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

                                                                                                      Срђан  Драшковић

 

Поделите: