Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ: За продају грађевинске парцеле и избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Општине Фоче („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17), у складу са одредбама Одлуке о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, број: 6/22) и тачке II и УШ.Одлуке о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.7/22) Начелник Општине Фоча, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за продају грађевинске парцеле означене као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча
и избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у
Фочи

 

I

 1. Општина Фоча објављује јавни позив за продају грађевинске парцеле означене као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча “Светосавска” пашњак,1 класе,у површини од 1005 м2 а ради изградње зграде за младе брачне парове на истој.
 2. Почетна продајна цијена некретнине из тачке I овог позива коју је утврдио овлашћени вјештак грађевинске струке износи 60.300,00 КМ (шездесетхиљадатристотине конвертибилних марака)
 3. Општина Фоча поред грађевинске парцеле продаје и Идејно рјешење зграде за младе брачне парове, габрита: 20,50 м х 49,00 м, спартности СУ + П + 3 + Пк.

 

II

1.Продаја непокретности и избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи ће се одржати дана 08.07.2022 године (петак) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 9 часова.

2.Оглас о јавном надметању-лицитацији за продају непокретности из тачке I јавног огласа биће објављен путем Радиа Фоча, на огласној табли Општине Фоча и интернет страници општине Фоча.

З.За учешће у поступку усменог јавног надметања- лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене грађевинске парцеле, најкасније до дана који је огласом одређен за одржавање усменог јавног надметања – лицитације.

За објекат зграде за младе брачне парове издати су Локацијски услови број 06-364- 30/21 од 20.10.2021 године, док је обавеза инвеститора прибављање Главног пројекта, Грађевинске дозволе и плаћање накнаде за погодности грађевинског земљишта – ренте и накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, у складу са тачком VI подтачка 6) Одлуке о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле усвојини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.7/22) те доприноса за катастар некретнина.

Главни пројекат треба бити урађен у свему у складу са техничким описом из Идејног рјешења и техничким прописима за ову врсту објеката и за исти је потребно да инвеститор прибави сагласност Општине Фоча.

 1. Најповољнији понуђач у смислу тачке I подтачке 2. и 3. ове одлуке је онај који у поступку лицитације понуди најбоље оцијењену прихватљиву понуду у складу са ниже наведеним критеријумима. Уколико два или више понуђача имају исти број бодова, најповољнији је онај понуђач који је понудио најнижу цијену квадрата стана.
 2. Приликом оцјењивања понуда примјењиваће се сљедећи критеријум:
 • највећа понуђена цијена за грађевинску парцелу је 10% и
 • најнижа цијена изградње 1 т2 нето површине стана 90%.
 • . Критериј цијена 1 т2нето површине стана се израчунава по формули: П= Пн/Пп х 90
 • .Критериј цијена парцеле се израчунава по формули 3= Зп/Зн х 10
 • .Укупан број остварених бодова је С = П + 3.

П – број бодова који је понуда добила за понуђену цијену за 1м2 нето површине стана заокружено на цијели број

Пн – најнижа цијена понуђена у поступку јавног надметања за 1м2 нето површине стана

Пп – цијена понуде која је предмет оцјене за 1м2 нето површине стана

 • – максимални број бодова за критериј цијена 1м2 нето површине стана Цијена понуђена за стан (Пп) не може бити већа од 1.350,00 КМ/т2са ПДВ.
 • – број бодова који је понуда добила за понуђену цијену за грађевинску парцелу заокружено на цијели број.

Зн – највиша цијена понуђена за грађевинску парцелу у поступку јавног надметања

Зп – цијена понуде која је предмет оцјене за грађевинску парцелу

 • – максималан број бодова за критериј цијена за грађевинску парцелу

З. Најповољнији учесник у јавном надметању – лицитацији, са којим ће се закључити нотарски уговор, дужан је уплатити купопродајну цијену на јединствени рачун Општине Фоча број 562-006-0000217093 у року од 6 (шест) мјесеци од дана закључења нотарског уговора у једнаким мјесечним ратама.

 • 3абиљежба намјене грађевинске парцеле – искључиво за изградњу објекта зграде за младе брачне парове као и рок изградње објекта, уписаће се у јавној евиденцији некретнина, а на основу нотарски обрађеног уговора.
 • Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 7 дана од дана потписивања нотарског уговора и уплате прве рате за купљену парцелу о чему ће се сачинити Записник о примопредаји.

 

 • Накнаде на име ренте и уређења градског грађевинског земљишта које ће бити обрачуната након одобрене пројектне документације не треба бити садржана у цијену коштања 1м2 нето површине стана, већ ће ови трошкови представљати суфинансирање овог пројекта од стране Општине Фоча о чему ће бити закључен посебан уговор са инвеститором .
 • Јавно надметање – лицитација за избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове проводи се истовремено са поступком продаје грађевинске парцеле и подразумјева да понуђач- инвеститор мора да испуњава опште услове и то:
 • Да је регистрован код надлежног суда за обављање послова високоградње – изградња стамбених, стамбено – пословних зграда,
 • Да посједује лиценцу за обављање дјелатности грађења за објекат који се гради,
 • Да је у последње три године од дана објаве овог јавног позива изградио најмање један објекат који је по својим грађевинским и техничко – технолошким карактеристикама исти или сличан објекту за чију се изградњу доставља понуда, 4.Да је по завршном рачуну за период од 3(три) године исказао позитивно финансијско пословање,
 • Да му у последње двије године од дана објаве јавног позива рачун код банке није блокиран,
 • Да у кривичном поступку није осуђен правноснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Републици Српској,
 • Да није под стечајем или није предмет стечајног поступка,
 • Да је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и
 • Да је испунио обавезе у вези са плаћањем пореза.

Обавезе инвеститора су утврђене Одлуком о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, број.7/22) и оне су:

 1. Да у року који да у понуди, а који не може бити дужи од 24 мјесеца од дана издавања грађевинске дозволе коју треба прибавити у року од З(три) мјесеца од дана закључења нотарског уговора о купопродаји, оконча изградњу објекта зграда за младе брачне парове, а све у складу са Главним пројектом (који треба бити усаглашен са Општином) и грађевинском дозволом,
 2. Да ангажује надзор над извођењем радова у складу са Законом и уз сагласност Општине Фоча, као и да омогући свакодневни приступ градилишту и осталим информацијама везаним за изградњу објекта стручном лицу које ће именовати Општина Фоча,
 3. Да изврши прикључак електричне енергије и комуналија на објекту уз суфинансирање Општине Фоча која треба обезбиједити мјесто прикљ>~чења.
 4. Да прибави одобрење за употребу објекта,
 5. Да прибави план-тлоцрте посебних дијелова новосаграђеног објекта од стране овлашћеног лица,
 6. Да изврши продају станова особама – младим брачним паровима у складу са коначним списком који ће доставити Општина Фоча, а који у поступку који ће провести Начелник Општине, остваре право на куповину стана,
 7. У случају да у року од 24 мјесеца од дана када је издата грађевинска дозвола (рок за изградњу обекта), Општина Фоча не буде у могућности да обезбиједи онолико младих брачних парова колико постоји стамбених јединица за продају, инвеститор преостале стамбене јединице може продати и другим лицима, уз регулисање међусобних односа са општином Фоча.
 8. Да сноси трошкове везане за нотарску обраду и закључивање предуговора за све купце станова, док ће трошкове закључивања и нотарске обраде главних уговора сносити купци,
 9. Да о свом трошку изгради гараже које су предвиђене у пројектној документацији и да има право да их продаје, с тим што право прече куповине имају млади брачни парови станари зграде,
 10. Да сва новчана средства која буду намјенски обезбијеђена од надлежних институција, установа,друштава и других организација за изградњу овог објекта буду евидентирана и да цијена коштања 1м2 стамбених јединица буде умањена пропорционално за те износе у укупној нето површини станова.
 11. Да је обрачунска јединица за плаћање изградње према инвеститору-извођачу радова 1м2 нето корисне површине стамбене јединице израчунате према Правилнику за израчунавање површина и запремина објеката (“Службени гласник Републике Српске” број: 95/13), те у ову цијену требају бити укалкулисани сви трошкови везани за изградњу објекта зграде за младе брачне парове.

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се уговор о купопродаји парцеле и уговор о међусобним правима и обавезама између Општине Фоча и инвеститора.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закљученог писаног уговора губи право на враћање положене кауције.

Осталим учесницима лицитације положена кауција биће враћена.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић

Датум: 21.06.2022.

 

Поделите: