Search
Close this search box.

Обавјештење у вези достављања захтјева за акредитовање изборних посматрача

Обавјештавамо вас да је питање подношења захтјева за акредитовање изборних посматрача регулисано Упутством о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 41/18, Пречишћени текст, у даљем тексту: Упутство).

 

Заинтересовани политички субјекти који су овјерени за учешће на Локалним изборима 2020. године могу поднијети захтјев за посматрање рада Општинске изборне комисије Фоча, Центра за бирачки списак, рада на бирачком мјесту и другим изборним мјестима.

 

Захтјев се подноси Општинској изборној комисији Фоча.

Захтјев ће се сматрати важећим ако су га потписала лица која су у пријави за овјеру за учешће на изборима наведена као лица овлашћена за заступање и чији је потпис депонован код Централне изборне комисије БиХ или изборне комисије, односно на начин и у поступку као за предлагање чланова бирачких одбора.

Захтјев се подноси на одговарајућем обрасцу, који је прописан од стране Централне изборне комисије БиХ.

Уз образац захтјева за издавање акредитације, политички субјекти достављају и сљедеће обрасце:

–  Листу предложених посматрача политичког субјекта,

–  Правила понашања и изјава о поштивању тајности гласања.

Ови обрасци доступни су на званичном сајту Централне изборне комисије БиХ и у Општинској изборној комисији, а исте вам достављамо у прилогу Обавјештења.

Сви обрасци морају бити попуњени траженим подацима.

Критеријуми за акредитовање изборних посматрача предвиђени су у члану 7. Упутства.

Политички субјекти за посматраче могу предложити лица која су:

–  држављани Босне и Херцеговине,

–  пунољетна.

 

За изборне посматраче не  могу бити предложено лице:

1)  које је кандидат на предстојећим изборима,

2)  чија је кандидатура на предстојећим изборима одбијена, или је његово име накнадно скинуто са листе кандидата,

3)  којем је Централна изборна комисија БиХ изрекла санкцију забране рада у бирачком одбору, у Центру за бирачки списак или у изборној комисији,

4) које је предложио политички субјекат који није овјерен за учешће на изборима,

5)  које је члан бирачког одбора,

6)  које је у извршној или законодавној власти у изборној јединици за ниво за који се бира (за скупштину општине и за општинског начелника на локалним изборима).

 

Крајњи рок за подношење захтјева за издавање акредитације је 15 дана прије дана одржавања избора.

Сходно предњем, захтјеви се могу доставити најкасније до петка, 30. октобра 2020. године, до краја радног времена Општинске управе Општине Фоча.

 

Општинска изборна комисија Фоча ће размотрити достављене захтјеве и донијети одговарајуће рјешење у року од десет дана од дана подношења захтјева.

Општинска избoрнa кoмисиja Фоча ће:

–  зaдржaти oригинaлни примjeрaк oбрaсцa прaвилa пoнaшaњa и изjaвe o пoштивaњу тajнoсти глaсaњa,

–  дoстaвити политичком субјект одлуку o aкрeдитовању и кoпиjу oбрaсцa прaвилa пoнaшaњa и изjaве o пoштивaњу тajнoсти глaсaњa,

–  дoстaвити Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ одлуку o aкрeдитовању пoлитичкoг субjeктa,

–  доставити листу aкрeдитованих пoсмaтрaчa нa свa бирaчкa мjeстa Основне изборне јединице 166 Б Фоча.

 

С поштовањем, 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                          

                                                               ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА                                                                                                                                                                                                        
                                                                                          Бранимир  Радовић

Поделите: