Search
Close this search box.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се: услови које морају да испуњавају физичка лица (у даљем тексту: корисник) за остваривање права на новчане подстицаје, поступак за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе које мора да испуни корисник након примања новчаних подстицаја, као и потребна документација и обрасци.

Члан 2.

(1) Право на подстицајна средства у пољопривреди имају физичка лица (пољопривредна газдинства) са пребивалиштем, односно сједиштем у општини Фоча, која обављају примарну пољопривредну производњу на територији општине Фоча и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава Републике Српске (АПИФ).
(2)  Корисник средстава из става 1. овог члана може остваривати право на подстицаје по више основа.
(3)  Највећи износ по једном основу може бити до 3.000,00 КМ.
(4)  За остваривање права на новчане подстицаје корисници подносе захтјеве Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Фоча. Захтјев и документацију прописану овим правилником подносе путем шалтера у Општини Фоча.
(5)  Захтјев за остваривање новчаних подстицаја, као и стручна помоћ може се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности или у Удружењу пољопривредника општине Фоча.
(6) Захтјев  мора садржавати овјерену изјаву о тачности података и прихватању одговорности.

II   ПОДРШКА  ЗА  РАЗВОЈ  ПОЉОПРИДЕ  И  СЕЛА 

  1. Директна подршка  сточарској  производњи  

 

Члан 3.

(1)  Право на премију за кравље, овчије и козје млијеко имају произвођачи млијека, регистрована пољопривредна газдинства која млијеко испоручују прерађивачима млијека, мљекарама.
(2)  Захтјеви се подносе на основу спискова прерађивача млијека (мљекаре), који су обавезни доставити уредну евиденцију.

Члан 4.

Висина премије је 0,10 КМ / литар, за количину до 500 (пет стотина) литара на мјесечном  нивоу, а висина премије је 0,15 КМ / литар за количину преко 500 (пет стотина) литара на мјесечном нивоу за млијеко изнад 3,2 % млијечне масти, које је произведено и испоручено мљекарама у 2020. години.

Члан 5.

Захтјеви се подносе у два наврата, 30.06.2020. године и најкасније до 31.12.2020. године други пут.

Члан 6.

Уз захтјев се обавезно прилаже уговор о испоруци млијека мљекари. Количине које се подстичу се узимају из евиденције мљекара којим располаже Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Удружење пољопривредника општине Фоча.
           

  1. Премија за  минифарме  (набавка  крава  и  приплодних  јуница)  и  премија  за  узгој  крава  у  систему  крава – теле

 

Члан 7.

(1)  Право на подстицај имају произвођачи млијека који су у откупу млијека, као и новоформиране фарме.
(2)  Право на подстицај имају лица која би куповином грла формирала фарму или већ са бројем грла испуњавају услове за фарму.
(3)  За формирање фарме минимални број грла је 3 (три) краве или 3 (три) приплодне јунице, што се доказује увјерењем о поријеклу стоке (пасош), који издаје надлежна ветеринарска установа.
(4) Корисник мора посједовати уговор о откупу млијека и увјерње о откупљеном млијеку са мљекаром, у континуитету за претходна 4 (четири) мјесеца.
(5) Право на премију узгоја у систему крава – теле имају корисници подстицаја који посједују најмање 5 (пет) крава.
(6)  За остваривање права на новчане подстицаје корисници подносе захтјеве Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Фоча. Захтјев и документација прописана овим правилником подноси се путем шалтера у Општини Фоча.
(7)  Захтјев за остваривање новчаних подстицаја, као и стручна помоћ може се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности или у Удружењу пољопривредника општине Фоча.
(8)  Уз  захтјев  који корисници подстицаја подносе, потребно је приложити копије пасоша крава и телади, које даје ветеринар.
(9)  Премија за узгој крава у систему узгоја крава – теле износи до 150,00 КМ по грлу.

Члан  8.

(1)  Максималан износ премије је 3.000,00 КМ по кориснику за мини фарме.
(2)  Максималан износ премије је 1.500,00 КМ по кориснику за систем крава – теле.

Члан  9.

Захтјеви се подносе најкасније до 30. октобра 2020. године, а на основу уговора о куповини грла, пасоша и бизнис плана.

  1. Фарме оваца

 

Члан 10.

(1)  Право на премију за производњу и узгој квалитетно приплодних оваца и коза имају узгајивачи који су носиоци пољопривредног газдинства, чије основно стадо има најмање 80 (осамдесет) оваца или 30 (тридесет) коза.
(2)  Под основним стадом из става 1. овог члана подразумијевају се: јединке које су дале потомство, приплодни овнови и јарчеви осјеменитељи.

Члан 11.

Максималан износ премије је 3.000,00 КМ по кориснику и припадајући износ је максимално 10,00 КМ / грло.

Члан 12.

(1) Захтјеви се подносе најкасније до 31. октобра 2020. године, на основу увјерења о поријеклу стоке (пасош), који издаје надлежна ветеринарска установа.
(2)  Свако грло мора бити обавезно идентификовано са ушном маркицом и њеним бројем, коју даје ветеринар.

  1. Премија на  произведену  и  продату  малину

 

Члан 13.

Право на  премију за произведену и продату малину имају произвођачи који у 2020. години остваре производњу и продају воћа прерађивачима, на основу чијих спискова се подноси захтјев.

Члан 14.

Висина премије је 0,10 КМ / кг за произведене и продате малине, на основу уговора са откупљивачем о производњи и / или откупу воћа у 2020. години, а минимална количина је 500 кг у 2020. години.

Члан 15.

Захтјеви се подносе најкасније до 30.11.2020. године.

  1. Премија за  производњу  и  узгој  пчела

 

Члан 16.

Право на премију за производњу и узгој пчела остварују корисници подстицаја који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака у Републици Српској и који посједују најмање 30 (тридесет) кошница, односно пчелињих друштава, што доказују потврдом о броју друштава, коју даје Удружење пчелара општина Фоча.

Члан 17.

Висина премије је 5,00 КМ по једном друштву.

Члан 18.

Захтјеви се подносе до 31.10. 2020. године.

III   ИНВЕСТИЦИЈЕ  У  ПОЉОПРИВРЕДНУ  МЕХАНИЗАЦИЈУ 

 

Члан 19.

(1) Право на подстицаје имају корисници који се баве примарном пољопривредном производњом и који су купили нову пољопривредну механизацију у текућој години.
(2)  Пољопривредник мора посједовати или имати у закупу најмаље два хектара обрадивог земљишта.

Члан 20.

Корисник може остварити право на подстицај на средства за куповину највише једне пољопривредне машине и једног прикључног оруђа у току године или два прикључна оруђа у току године без пољопривредне машине.

Члан 21.

Корисник мора потписати изјаву да неће отуђити купљену механизацију за наредне три (3) године.

Члан 22.

Висина подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизације износи 30 % од вриједности механизације за комерцијална газдинства и 15 % за некомерцијална газдинства и не може бити већа од 3.000,00 КМ.

Члан 23.

(1)  Захтјеви се подносе до 31.10.2020. године.
(2)  Уз захтјев је потребно обавезно приложити, поред остале документације, и овјерену копију фискалних рачуна, уз овјерену копију фактуре, као гаранцију да је механизација плаћена.

IV   ИНВЕСТИЦИЈЕ  У  ШТАЛСКЕ  КАПАЦИТЕТЕ  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ  МЛИЈЕКА  И  МЕСА

 

Члан 24.

Право на подстицајна средства имају корисници који у текућој години заврше улагања за адаптацију постојећих и изградњу нових шталских објеката за производњу меса и млијека.

Члан 25.

Висина подстицајних средстава за доградњу старих или изградњу нових шталских објеката за производњу меса и млијека износи 30 % од вриједности уложених средстава за комерцијална газдинства и 15 % за некомерцијална газдинства и не може бити већа од 3.000,00 КМ.

Члан 26.

(1)  Захтјеви се подносе до 30.11.2020. године.
(2)  Уз захтјев је потребно обавезно приложити, поред остале документације, и овјерену копију грађевинске дозволе, овјерену копију фискалних рачуна, уз овјерену копију фактуре, као гаранцију да је инвестиција плаћена.

 

V   УЛАГАЊА  У  ПЛАСТЕНИЧКУ  ПРОИЗВОДЊУ  

 

Члан 27.

Право на подстицајна средства имају корисници који се баве примарном пољопривредном производњом и који у текућој години изврше улагања у изградњу нових пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу, најмање 100 м2  укупне корисне површине.

Члан 28.

Подстицајна средства за ову намјену износе 30 % за комерцијална газдинства и 15 % за некомерцијална газдинства од инвестираних средстава и не могу бити већа од 3.000,00 КМ.

Члан 29.

(1)  Захтјев за исплату подстицајних средстава подноси се до 31. октобра 2020. године.
(2)  Уз захтјев је потребно обавезно приложити овјерену копију фискалних рачуна, као и овјерену копију фактуре, као гаранцију да је инвестиција плаћена.

VI   ПОДИЗАЊЕ  ВИШЕГОДИШЊИХ  ЗАСАДА  

 

Члан 30.

Право на подстицајна средства за подизање вишегодишњих производних засада јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа (малина, купина, боровница, аронија и јагода) имају корисници који се баве пољопривредном производњом и који су извршили улагања у наведене намјене.

Члан 31.

Корисници подстицајна средства остварују ако подижу засаде јабучастог, коштичавог и језграстог воћа минималне површине 0,5 хектара по воћној врсти појединачно, са одговарајућим бројем садница по хектару и то:
1)  за јабучасто воће, минимално 1.000 садница / ха,
2)  за коштичаво воће, минимално 800 садница / ха,
3)  за орах, минимално 120 садница / ха.

Члан 32.

Подстицајна средства корисници остварују ако подижу засаде јагодастог воћа минималне површине 0,1 ха по воћној врсти појединачно, са одговарајућим бројем садница по хектару и то:
1)  за малину, минимално 10.000 садница / ха,
2)  за купину, минимално 2.000 садница / ха,
3)  за боровницу, минимално 2.000 садницу / ха,
4)  за јагоду, минимално 34.000 садница / ха.

Члан 33.

Подстицајна средства за ову намјену износе 30 % за комерцијална газдинства и 15 % за некомерцијална газдинства од инвестираних средстава и не могу бити већа од 3.000,00 КМ.

Члан 34.

(1)  Захтјеви се подносе до 30. новембра 2020. године.
(2)  Уз захтјев је потребно обавезно приложити, поред остале документације, и овјерену копију фискалних рачуна и овјерену копију фактуре, као гаранцију да је инвестиција плаћена, те декларацију о квалитету садног материјала.

Члан 35.

Право на подстицајна средства корисници могу остварити у случају ванредних околности у износу до 30 % на износ процијењене штете, на основу одлуке Скупштине Општине Фоча и по записнику комисије, коју именује Начелник Општине Фоча.

VII   ПРАВО  ЗА  ПРЕМИЈУ  ЗА  ОРГАНСКУ  БИЉНУ  И  СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ  

 

Члан 36.

Право на премију за органску биљну и сточарску производњу остварују корисници подстицаја за цертификовану органску производњу и цертификовану производњу у прелазном периоду (конверзији) за површине и грла која су у РПГ-у пријављени као начин коришћења / држања у систему органске производње.

Члан 37.

(1)  Минимална површина је 0,3 ха биљне културе.
(2)  Цертификовано земљиште без производње и површине под крмним биљем не могу бити предмет подстицаја.

Члан 38.

Минималан број грла за органску производњу у сточарству је пет (5) условних грла.

Члан 39.

(1)  Премија за органску производњу у сточарској и биљној производњи остварује се на основу захтјева, који се подноси Општини Фоча, уз који се прилаже:
1)  за биљну производњу – записник овлашћеног цертификационог тијела о заснованим површинама у систему органске производње са свим карактеристикама  дате к.ч. и к.о., за биљну врсту,
2) за органску сточарску производњу – записник овлашћеног цертификационог тијела о оствареној сточарској производњи и унесеним бројем грла у систему органске производње,
3)  копија цертификата органске производње из текуће године, издатог од цертификационог тијела, овлашћеног од министарства за послове цертификовања органске пољопривредне производње.
(2)  Висина премије за органску биљну производњу је 150,00 КМ / ха и 150,00 КМ / условно грло по кориснику за текућу производњу.
(3)  Захтјев за остваривање права на премију за органску производњу подноси се најкасније до 31.08.2020. године.

VIII   ПОДРШКА  ЗА  РАЗВОЈ  ПОЉОПРИВРЕДНИХ  УДРУЖЕЊА  И  ЗАДРУГА

 

Члан 40.

(1)  Право на подстицајна средства за развој пословних активности имају регистрована пољопривредна удружења и задруге које су компетентне за обављање послова које им повјери начелник општине из надлежности јединица локалне самоуправе на бази сарадње из области пољопривреде.
(2)  Подстицајна средства се односе на:
1)  подстицајна средства за подршку припреме документације (бизнис планови и други прописани документи) за пријаву за подстицаје из буџета општине и буџета вишег нивоа,
2) подстицајна средства за учешће у имплементацији пројеката припремљених у сарадњи са општином, у складу са планом и програмом начелника  општине, финансираних из буџета, фондова и других извора финансирања,
3)  подстицајна средства за одржавање и управљање објектима, која су дата на кориштење задругама.

Члан 41.

(1) Захтјев за остваривање подстицаја доставља се мјесечно за редовне активности.
(2)  Захтјев за учешће у пројектима по потписивању уговора о спровођењу пројекта.
(3) Корисник средстава дужан је да доставља извјештај о намјенском кориштењу средстава мјесечно и збирно на дан 31.12.2020. године, најкасније до 31.01.2021. године.
(3) Извјештаји се достављају Начелнику Општине, путем Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Члан 42.

(1) Подстицајна средства за намјене из члана 41. став 1. овог правилника утврђују се у висини износа до 50 % плате пољопривредног инжењера запосленог у Општинској управи Општине Фоча, на мјесечном нивоу и исплаћују се мјесечно годину дана.
(2)  Подстицајна средства за намјене из члана 41. став 2. овог правилника, за учешће у пројектима, утврђују се до висине 30 % вриједности пројеката припремљених у складу са чланом 40. став 2. овог правилника.
(3)  Подстицајна средства у складу са чланом 40. став 2. овог правилника, за подршку одрживости пројекта откупа млијека, остварује правно лице које је координатор на пројекту откупа млијека. Висина подстицајних средстава се утврђује споразумом за сваку годину.

IX   ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

 

Члан 43.

(1) Надзор над спровођењем и извршењем одредаба овог правилника врши Одјељење за привреду идруштвене дјелатности Општине Фоча и Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију.
(2) Корисници подстицаја дужни су да намјенски користе подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди.

Члан 44.

(1) Корисник права дужан је да врати подстицајна средства остварена на основу нетачно наведених података или ако их ненамјенски утроши, у року од 30 дана од дана доношења рјешења органа задуженог за надзор.
(2) Кориснику се с даном доношења рјешења од стране Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију додјелом пасивног статуса до даљњег блокирају сва права на подстицајна средства по овом правилнику, а најкраће до истека 2 (двије) године, рачунајући од дана враћања подстицајних средстава, заједно са затезном каматом.

Члан 45.

Корисници права морају чувати документацију на основу које су остварили подстицајна средства, најмање 3 (три)  године од дана добијања подстицајних средстава.

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА – ПРЕУЗЕТИ

Поделите: