Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ за развој бизниса маргинализованих група жена

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 16. и 27. Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“ број 08/17), Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG  и буџета Oпштине Фоча за 2019.  годину,  начелник Oпштине расписује:

                                                                                    ЈАВНИ ПОЗИВ

за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира  средствима                                                                     USAID/PPMG  и буџета Oпштине Фоча

Општина Фоча расписује Јавни позив у оквиру имплементације USAID Програма подршке маргинализованим групама жена на подручју општине Фоча као партнерске јединице локалне самоуправе. Средства за финансирање бизниса обезбјеђена су суфинансирањем 50% од Америчке агенције за међународни развој USAID/ PPMG и 50% из буџета Општине Фоча.

Финансирање самозапошљавња лица из циљне групе из Јавног позива за 8 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу, носиоцу апликације, што укупно износи 40.000,00 КМ.

Локална заједница и представници USAID/PPMG ће вршити праћење и контролу реализације бизниса најмање 12 мјесеци од дана  почетка рада предузетника.

Средства се дозначавају на следећи начин:

-50% уговореног износа биће исплаћено по потписивању трипартитивног уговора између USAID/PPMG, Општине Фоча и кориснице, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ), образац ПД 3100 (Пријава уплате доприноса), уговор са банком о отварању жирорачуна и документација која правда настале трошкове.

-30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 6 мјесеци уколико испуњава обавезе у складу са уговором и уз документовање насталих, прихтватљивих трошкова.

-20% у складу са уговором и уз документовање насталих, прихватљивих трошкова.

Циљ Јавног позива је додјела средстава маргинализованим групама жена за покретање бизниса и самозапошљавање, а отварањем и развојем бизниса Општина Фоча креира бољи привредни амбијент.

Право на додјелу средстава кроз Јавни позив имају жене које припадају маргинализованим групама ( у даљем тексту апликантице):

 1. Жене жртве насиља,
 2. самохране мајке,
 3. незапослене жене млађе од 30 година,
 4. жене с инвалидитетом или с дјететом с инвалидитетом,
 5. незапослене жене које живе и које ће своју самосталну дјелатност обављати у руралном подручју општине Фоча,

и то:

 • као појединцима или као тиму,
 • које имају пребивалиште на подручју општине Фоча,
 • које имају пословне идеје и желе започети посао у одређеној дјелатности (предност има производња, 2. интелектуалне услуге, 3. услуге и 4. остало) на подручју општине осим трговине и угоститељства (изузев оригиналних идеја везаних за туризам и домаће производе),
 • које у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност,
 • које ће пословну идеју реализовати на подручју општине Фоча,
 • које нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине,
 • да је реализација бизниса у складу са свим важећим законима и другим прописима о заштити животне средине,
 • да су незапослене и пријављене на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Фоча

Пријава треба садржавати:

 • попуњен пословни план (прописан образац),
 • биографију, копију личне карте,
 • копију пријаве о пребивалишту (не старију од 6 мјесеци),
 • изјаву да нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине (саставни дио обрасца пријаве, а потврду издату од стране надлежног органа доставиће апликантице чији бизниси буду подржани из буџетаа, прије потписивања уговора о додјели средстава),
 • доказ да припадају једној/више маргинализованих група жена из члана VI Одлуке,
 • потврду да су евидентиране на Заводу за запошљавање, Биро Фоча.

Апликантица или тим може аплицирати неограниченим бројем пословних планова, али ће само један бити подржан.

Иста особа не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима.Пристигле пријаве оцјениће Комисија именована од стране начелника, а у складу са критеријумима дефинисаним Одлуком о начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се суфинансирају и финансирају средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Фоча.

За потенцијалне апликантице ће бити организована заједничка радионица представника Општине и USAID/PPMG о јавном позиву и начину попуњавања пословног плана. Датум радионице ће бити накнадно објављен.  

Пријаве на којима је наведена потребна документација можете преузети у шалтер сали Општине (шалтер 4) или путем наше WEB-странице:  www.opstinafoca.rs.ba . Пријаве са потребном документацијом доставити лично у шатер салу(шалтер број 4) или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Фоча

Краља Петра I бб

73 300 Фоча

Са назнаком „За Комисију за додјелу средстава у склопу Програма УСАИД/ППМГ“

Такође је обавезно на коверти навести и број Јавног позива и написати „НЕ ОТВАРАТИ“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Цијели текст јавног позива са условима за добијање подстицаја ће бити објављен на WEB-страници www.opstinafoca.rs.ba  и огласној табли Oпштине, а исти остаје отворен 45 дана од дана објављивања на огласној табли и на службеној WEB-страници Општине. 

За све додатне информације контакт телефон  је 058/210 914.

                                                                                            

                                                                                          

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

за финансирање бизниса

 

Попуњава апликант

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме

 

Пол

 

Датум рођења

 

Адреса(улица, мјесто, телефон, факс)

 

E-mail

 

Web stranica

 

Школска спрема

 

Занимање

 

Радно искуство(трајање и врста)

 

Радни стаж (пријављено)

 

Да ли сте се до сада бавили самосталном дјелатношћу и којом?
Ако радите у тиму, наведите чланове тог тима и њихове кон такте (број тел. и E-mail)

 

САЖЕТАК ПОСЛОВНОГ ПЛАНА

 

Назив бизнис плана

 

У којем сектору ће Ваш бизнис дјеловати?

 

Циљ пословног подухвата

 

Локација

 

Број запослених

 

Предрачунска вриједност инвестиције: укупна вриједност улагања у основна и обртна средства
Извори финансирања:  1.) властита средства

2.) туђа средства

 

 

ПРОИЗВОД/УСЛУГА

Карактеристике производа/услуге (функција, квалитет, изглед, величина, итд.

 

 
Како ћете произвести своје производе/услуге?

 

 
 

Гдје ће бити смјештена Ваша производња?

 

 
 

Које сировине/материјали су Вам потребни и како ћете их набавити?

 

 

АНАЛИЗА ТРЖИШТА ПРОДАЈЕ ВАШЕГ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГЕ

 

Ко ће бити Ваши купци производа или услуге?

 

 

АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИЈЕ

 

Ко су Ваши главни конкуренти на тржишту?

 

Које су Ваше кључне предности у односу на конкурентске производе или услуге?

 

 

ЦИЈЕНЕ, ДИСТРИБУЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ВАШИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГА

 

Објасните    како ћете формирати цијене Ваших производа или услуга?

 

 
Колику цијену Ваших производа или услуга очекујете?

 

 
На који начин ћете вршити дистрибуцију Ваших производа или пружања услуга?

 

 
Да ли планирате промоцију (рекламирање) Ваших производа  или услуга? Уколико је одговор „ДА“ наведите начине на које ћете то вршити?  

 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

 

Да ли Вам је потребан пословни простро  за обављање пословне дјелатности?

 

Гдје се налази пословни простор?

 

 

Да ли је пословни простор у Вашем власништву или је под закупом?

 

Уколико се намјеравате бавити пољопривредном прерадом опишите земљишни посјед и пратеће објекте?

 

ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 

Опрема коју  већ посједујете (назив и вриједност)?

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

Опрема која ће бити набављена (назив и вриједност)? 1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

ОБРТНА СРЕДСТВА

 

Назив обртних средстава која се набављају Износ средстава
–          Сировине
–           Материјал
–          Резервни дијелови
–          Роба
–          Остало

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

УКУПАН ИЗНОС УЛАГАЊА ПОТРЕБАН ЗА ПОКРЕТАЊЕ ВЛАСТИТЕ ПОСЛОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
НАЗИВ УЛАГАЊА ТАЧАН ИЗНОС СРЕДСТАВА
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ИЗНОС:

 

 

 

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ВЛАСТИТЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ
ВЛАСТИТА СРЕДСТВА ИЗНОС:
СРЕДСТВА ГРАНТА ИЗНОС:
КРЕДИТНА СРЕДСТВА (НАВЕДИТЕ БАНКУ) ИЗНОС:
ОСТАЛИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ИЗНОС:
УКУПНО: ИЗНОС:

 

ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ГОДИШЊИХ ПРИХОФА ОД ПРОДАЈЕ
ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА ПРОДАТИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ЗА 12 МЈЕСЕЦИ  

Количина:

 

 

ОЧЕКИВАНИ ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА7УСЛУГА ЗА 12 МЈЕСЕЦИ  

Износ средстава:

 

 

 

ПРОЈЕКЦИЈА ОСНОВНИХ ГОДИШЊИХ РАСХОДА ПОСЛОВАЊА
Трошкови бруто плата ИЗНОС  У КМ У 2019:
Репро материјал ИЗНОС  У КМ У 2019:
Гориво, канцеларијски материјал ИЗНОС  У КМ У 2019:
Закуп простора, електрична енергија, телефон, интернет, комуналне услуге и сл. ИЗНОС  У КМ У 2019:
Остали трошкови ИЗНОС  У КМ У 2019:

 

УКУПАН ГОДИШЊИ ПРИХОД
УКУПАН ГОДИШЊИ РАСХОД
ПЛАНИРАНА ДОБИТ

 

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ
Планирани број радника који намјеравате запослити након покретања бизниса

 

 

 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНЕ ОСОБЕ

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатак 1.

 

Буџет утрошка средстава која се траже из Фонда
Бр.  Буџетска ставка (машина, сировине, доприноси…) Јединица Број јединица Јединична цијена (КМ) Укупно (КМ)
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Временски распоред
Активност (везана за потрошњу неке буџетске ставке) Период имплементације

(мјесеци)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

Поделите: