Search
Close this search box.

Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине Фоча

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  ФОЧА
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА
Ф О Ч А

Број:  01-013-сл
Фоча, 25.02.2019. године

Предмет:  Позив за достављање приједлога за додјелу

                   награда и признања Општине Фоча.-

 

Одлуком  о  утврђивању  награда  и  признања  Општине  Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 2/16), Скупштина Општине Фоча је установила сљедеће награде и признања:

1)  Повеља Општине Фоча,

2)  Почасни грађанин општине Фоча,

3)  Захвалница Општине Фоча и

4)  Новчана награда.

 

Повеља  Општине  Фоча је највише признање Општине Фоча, које се додјељује домаћим и страним физичким или правним лицима као посебан вид признања за рад и изузетан допринос у развоју Општине Фоча у областима привреде, науке, образовања, здравства, културе и другим областима стваралаштва, као и за рад и дјела од општег значаја и интереса за Општину Фоча.

Повеља симболизује трајну везу између Општине Фоча и субјеката који су заслужили ово највише признање.

Почасни  грађанин  општине  Фоча је признање које се додјељује физичким лицима, грађанима Републике Српске, Босне и Херцеговине, као и страним држављанима који немају пребивалиште на подручју општине Фоча. Ово признање додјељује се лицима која су се дугогодишњим радом и у дужем континуитету нарочито истакла или су остварила нарочит или значајан допринос у развоју, промоцији и афирмацији Општине Фоча у Републици Српској и Босни и Херцеговини, као и развоју и унапређењу међународне сарадње Општине Фоча у разним области рада и стваралаштва, који је од општег и посебног значаја за општину Фоча и њене грађане.

Ово признање симболизује трајну везу Општине Фоча и њених грађана са личностима које су проглашене почасним грађанином.

Захвалница Општине Фоча је признање које се додјељује домаћим и страним физичким и правним лицима за дјела која заслужују опште поштовање и признање, а посебно за учињена хумана дјела и хуманитарне активности, несебично пожртвовање у спасавању људи и имовине, испољену личну храброст или солидарност, за нарочито успјешне појединце и правна лица у области пољопривредне производње, туризма и других области привреде, борбу за слободно и људско достојанство, изградњу цивилног друштва, успјешну сарадњу и допринос позитивном имиџу Општине Фоча, као и за дјела која доприносе срећнијем и хуманијем живљењу на подручју општине Фоча.

 

Новчана  награда се додјељује домаћим и страним физичким и правним лицима за општепризнати рад и дјела, као и за дјела и личне успјехе који доприносе општој афирмацији организација, институција и Општине Фоча или су постигли значајна остварења и значајне резултате на очувању и унапређењу општедруштвених вриједности у разним областима рада и живота, као и у стваралачким активностима, као што су: борба против дроге, насиља у породици и свих врста дискриминације, залагање за мир, суживот и демократију, постигнути успјеси на такмичењима у области науке, образовања, културе, умјетничког рада и стваралаштва, спорта и слично.

Висину новчане награде утврђује Скупштина Општине Фоча, посебном одлуком, на приједлог Начелника Општине Фоча и Комисије за награде и признања.

Награде и признања Општине Фоча могу се додјељивати домаћим и страним физичким и правним лицима, за живота, а могу се додијелити и постхумно.

Награде и признања не могу се додјељивати лицима која су изузета из поступка предлагања и оцјене приједлога, као кандидата, а то су: функционери Општине Фоча; одборници Скупштине Општине Фоча; изабрани представници и носиоци извршних функција на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини и Републици Српској; предсједници политичких странака на било којем нивоу у Републици Српској и Босни и Херцеговини; лица која су правоснажном судском пресудом, коју је донио било који суд на подручју Босне и Херцеговине или други суд матичне земље у случају предлагања страног држављанина, осуђена за кривична дјела против: живота и тијела, слободе и права грађана, достојанства особе и морала, имовине, правосуђа, службене и друге одговорне дужности, основа друштвеног уређења и сигурности, на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци.

Наведена ограничења и изузећа односе се само за вријеме трајања мандата изабраних представника и носилаца извршних функција, односно предсједника политичких странака.

Општински службеници и радници запослени у Општинској управи Општине Фоча не могу бити предложени за додјелу награде или признања од Начелника Општине Фоча или непосредног руководиоца одјељења или службе у чијем саставу је службеник или радник запослен, односно распоређен.

Поред посебних критеријума који су предвиђени посебно за сваку од предвиђених награда и признања, предлагање кандидата и додјела награда и признања врши се на основу сљедећих јединствених  критеријума:

–  изузетан допринос у развоју Општине Фоча,

–  заслуге у изградњи, стварању и његовању односа са другим јединицама локалне самоуправе,

– постигнути изузетни резултати у привређивању, усвајању нових технологија, техничких унапређења, рационализације и новаторства,

–  изузетна остварења и постигнути врхунски резултати у области науке, образовања, културе, умјетности, спорта и физичке културе,

–  изузетан допринос у хуманитарним и добротворним акцијама, испољена храброст у ванредним ситуацијама на спашавању људских живота и спречавању материјалних и других штета.

Повеља се може додијелити истом физичком или правном лицу само једном.

У једној календарској години Повеља се може додијелити највише за два лица.

Истом лицу може се додијелити само једна награда или признање.

Приједлог за додјелу награда и признања могу  поднијети: Начелник Општине Фоча и други функционери Општине Фоча, одборници Скупштине Општине Фоча, клубови одборника, политичке странке, коалиције и други субјекти који учествују у раду Скупштине, радна тијела Скупштине, јавне установе и предузећа, привредна друштва, удружења грађана, мјесне заједнице, као и друге организације и заједнице које имају сједиште или раде и дјелују на подручју општине Фоча.

Приједлог за додјелу награда и признања подноси се у писаној форми, који мора  да  садржи сљедеће обавезне елементе:

–  податке о подносиоцу приједлога,

–  назив или име кандидата за додјелу награде или признања,

–  навођење основних података о кандидату за додјелу награда или признања (име и презиме и краћа биографија за физичка лица, односно званични назив правног лица и подаци о његовом пословном дјеловању),

–  одговарајуће образложење приједлога, са навођењем основних података и елемената који оправдавају кандидатуру за додјелу награда или признања.

Приједлог може, али и не мора да садржи и врсту награде или признања за коју се предлаже наведени кандидат.

Приједлог за додјелу награда и признања доставља  се секретару Скупштине Општине Фоча.

Све достављене приједлоге разматра Комисија  за  награде  и  признања, која утврђује коначан приједлог кандидата за додјелу награда и признања и доставља га Скупштини Општине Фоча на разматрање и одлучивање.

Приликом разматрања доставених приједлога, Комисија је дужна да уважи, размотри и оцијени и оне приједлоге у којим предлагач није навео предложену врсту награде и признања, а није везана приједлогом предлагача у погледу врсте награде и признања.

Приједлог предлагача у погледу одређивања врсте награде и признања не обавезује Комисију приликом утврђивања коначног приједлога.

Одлуку о додјели награда и признања доноси Скупштина  Општине  Фоча на својој редовној сједници, у оквиру посебне тачке дневног реда.

Скупштина доноси донијети одлуку о додјели награда и признања Општине Фоча изјашњавањем о сваком приједлогу Комисије.

Одлука о додјели награда и признања објављује се у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

 

Награде и признања додјељују се једном годишње, на свечаној сједници Скупштине Општине Фоча, која се заказује и одржава поводом обиљежавања 9. маја Дана Општине Фоча.

 

На основу овлашћења из члана 21. Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча, позивам Вас да узмете учешћа у достављању иницијативе за додјељивање награда и признања Општине Фоча за 2019. годину.

Сходно предњем, одлуку о додјели награда и признања Општине Фоча за 2019. годину донијеће Скупштина Општине Фоча, на приједлог Комисије за награде и признања, на својој редовној сједници, која је према Програму рада Скупштине Општине Фоча за 2019. годину планирана да се одржи крајем мјесеца априла текуће године.

Свечана сједница Скупштине Општине Фоча одржаће се у четвртак, дана 9. маја  2019. године поводом обиљежавања Дана Општине Фоча, на којој ће се награде и признања уручити добитницима.

Сходно планираним активностима и обавезама Комисије за награде и признања и Скупштине Општине Фоча, као и овлашћених службеника у обради достављених приједлога, утврђивању коначног приједлога и одлучивању по истом, потребно је да Ваш приједлог, у складу са наведеним елементима, доставите у писаној форми на адресу Скупштине Општине Фоча – Комисија за награде и признања, најкасније  до  петка, дана  5.  априла  2019. године.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
Изет  Спахић

Поделите: