Search
Close this search box.

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ф  О  Ч  А

Број:02-014-329/15
Датум:11.12.2015.године

           На основу члана члана 3. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за  издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.12/15) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

 ЈАВНИ ОГЛАС

за издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи

 I

        Заинтересованим правним и физичким лицима издају се у закуп  путем усменог јавног надметања пословни простори,урађени до нивоа грубих грађевинских радова, у објекту Спортске дворане у Фочи уписаних у к.ч. 2235 К.О. Фоча:

-пословни простор бр.2 површине 21,50м², са оставом у површини од 3,90м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20 м², укупне површине 28,60м²;

-пословни простор бр.3 површине25,30м², са оставом у површини од 5,30м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20 м², укупне површине 33,80м²;

-пословни простор бр.4 површине 25,30м², са оставом у површини од5,30м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 33,80м²;

-пословни простор бр.5 површине 25,30м², са оставом у површини од5,30м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 33,80м²;

-пословни простор бр.6 површине 25,30м², са оставом у површини од5,30м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 33,80м²;

-пословни простор бр.7 површине 25,30м², са оставом у површини од5,30м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 33,80м²;

-пословни простор бр.8 површине 21,50м², са оставом у површини од3,90м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 28,60м².

           Издавање у закуп пословних простора из става 1.овог члана извршиће се усменим јавним надметањем-лицитацијом.

                                                                                                  II

            Простори се издају у закуп на период од најдуже десет година рачунајући од дана закључења уговора о закупу којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

            У пословним просторима који се издају у закуп могу се обављати дјелатности у складу са важећим законским прописима, осим спортских кладионица и угоститељских објеката у којима се точи алкохолно пиће.

           Почетна цијена  закупа 1м²   пословног простора износи 7,00 КМ/м².

           Обавеза плаћања закупнине почиње тећи од дана закључивања уговора о закупу.

           Половина мјесечне закупнине ће бити компензована кроз основна улагања које ће будући закупци уложити у довршетак пословног простора према пројектној документацији у смислу  грађевинско занатских  радова.

           Сагласност на вриједност улагања даје Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове.

           Обавеза је закупца да у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење,стамбено-комуналне послове, након завршетка пословних простора прибави одобрење за употребу објекта, те сноси трошкове издавања употребне дозволе.

           По истеку рока о закупу у зависности од услова и законских рјешења постојаће услови за поновно продужење уговора.

 III

          Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

 IV

          Продаја непокретности ће се одржати дана 25.12.2015.године у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11часова.

          Оглас о јавном надметању – лицитацији за издавање у закуп  непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

 V

          Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 10% од почетне цијене закупа пословног простора, на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

          Један учесник може учествовати у надметању за више пословних простора, уз уплату кауције за сваки пословни простое.

 

VI

          На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

          Најмањи износ подизања цијене закупа износи 0,50 КМ.

          Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

VII

          Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се  уговор о закупу.

           Пословни простор предаће се на коришћење закупцу након потписивања уговора о закупу.

          Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења  уговора о закупу, губи право на враћање положене кауције.

           Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радисав Машић

Поделите: