Search
Close this search box.

Конкурентски захтјев за Извођење радова на партерном уређењу стамбеног комплекса БОРС-а у МЗ Лазарево у општини Фоча.

Република Српска
ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-014-
Датум, 21.04.2015

ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за Извођење радова на партерном уређењу стамбеног комплекса БОРС-а у МЗ Лазарево у општини Фоча.

Поштовани,

 У име општине Фоча, позивам Вас да доставите понуду у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама  Босне и Херцеговине  (“Службени гласник БиХ» бр. 39/14), подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском документацијом.

 Све информације у вези са овим поступком можете добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, Контакт особа Бранка Радовић,Тел 210-845, факс 210-097.

У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама БиХ,, у овом поступку јавне  набавке за учешће нема ограничења нити за једног привредног субјекта

 1. Предмет набавке

1.1 Предмет јавне набавке је Извођење радова на партерном уређењу стамбеног комплекса БОРС-а у МЗ Лазарево у општини Фоча.

1.2.Ванпланска набавка одобрена посебном одлуком о покретању поступка број: 02-014-    од 20.04.2015 Обавјештење о набавци објављено на Порталу јавних набавки дана 21.02.2015 бр. 109-7-3-14-3-12/15.
1.3 Рок за извођење радова 25 календарских дана од  дана увођења у посао.
1.4 Мјесто  извршења рдаова је општина Фоча.
1.5 Плаћање: по заврђшетку радова у законском року.

     2. Услови за учешће и потребни докази

 2.1  Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи су обавезни доставити:

  а)  право понуђача на обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом

     набавке, у складу са чланом 46. Закона;

б) техничку и професионалну способност понуђача у складу са чалном 51. Закона

ц) Овјерена изјава, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач нема сметњи у складу са чланом 45, 47, и 52 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ бр. 39714).

 2.2. Понуђачи требају уз понуду доставити докуменатцију којом потврђују да испуњавају услове тражене тачком 2.1. конкурентског захтјева за достављање понуда  и то:

 Усврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, у складу са чланом 46. Закона, понуђач је обавезан доставити доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у којој је регистрован или да обезбједи посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује његово право да обављаја професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке. Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати. Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије;

 У сврху доказивања техничке и професионалне способности понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене копије докумената којима се доказује испуњавање услова из тачке 2.1. под б) а који су у складу са чланом 51. Закона, тачке а ) – списак уредно извршених уговора у задње три године. („референц листа“).

            Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије;

             Понуђач којем буде додијељен уговор дужан је у року од 3 дана доставити документе напријед дефинисане, којима доказује вјеродостојност датих изјава и достављених копија. Накнадно достављени документи морају бити оригинали или овјерене копије и не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде.

 3. Захјеви по питању језика

 3.1. Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Штампана литература, брошуре, каталози или сличнокоје доставља понуђач не морају бити преведени.

  4. Припрема понуда

  4.1  Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда.

Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове.

  4.2  Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови  понуде морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, осим гарантних докумената. Дијелови понуде као што су узорци, каталози,

       медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани, понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. Све стране понуде морају бити нумерисане на начин да је видљив редни број странице или листа, у складу са чланом 8. став (6) и (7) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуде. Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не морају додатно нумерисати.

 4.3 Понуда се доставља у оригиналу и једној копији, на којима ће читко писати „ОРИГИНАЛ ПОНУДЕ“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“. Копија понуде садржи сва документа која садржи и оригинал. У случају разлике између оригинала и копије понуде, вјеродостојан је оригинал понуде. Копија понуде се може доставити и на медију за похрањивање података (ЦД, УСБ и сл.). Копија понуде се доставља заједно са оригиналом у једној коверти или у двије одвојене коверте које су опет упаковане у једну заједничку коверту или пакет.

        Коверта са понудом се доставља на адресу уговорног органа: Општина Фоча, ул.Краља Петра Првог –“За комисију за јавне набавке”. На коверти понуде мора бити назначено:
– назив и адреса уговорног органа,
– назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,
– евиденцијски број набавке,
– назив предмета набавке на који се понуда односи,
– назнака „не отварај“.

 4.4 Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може у истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве. Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена.

4.5 Понуђачи могу направити списак (попуњен по шеми која се налази у прилогу_) информација које би се требале сматрати повјерљивим.

 У колико понуђач не достави образац или достави непопуњен образац повјерљивих информација, значи да исте нема и његова понуда по том основу неће бити проглашена неприхватљивом. Ако понуђач означи повјерљивим податке који се у складу са чланом 11.  Закона не могу прогласити повјерљивим, уговорни орган их неће сматрати повјерљивим, а понуда понуђача неће бити одбијена.

 5. Рок за достављање понуда

      5.1.  Рок за достављање понуда је 4.05.2015 до 12,45сати. Јавно отварање понуда ће се одржати 4.05.2015  у 13 сати, у просторијама уговорног органа, “сала за вјенчање”. Понуђачи или њихови овлаштени представници, као и сва друга заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда. Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће  се доставити свим понуђачима који су у року доставили понуде путем записника са отварања понуда, одмах, а најкасније у року од 3 дана.

На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити следеће информације:

– назив понуђача
– укупна цијена наведена у понуди
– попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан

 Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије отварања понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име привредног субјекта-понуђача. Уколико нема званичне пуномоћи понуђач може као и остала заинтересована лица присуствовати јавном отварању али без права потписа записника или предузимања било којих правних радњи у име понуђача.

6. Критериј додјеле уговора и цијена

6.1 Уговор се додјељује понуђачу на основу критерија:

– Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу укупну цијену технички задовољавајуће понуде.

   6.2. Уговорни орган неће примјењивати преференцијални третман, с обзиром да није донесена Одлука Вијећа/Савјета министара о обавезном кориштењу преференцијалног третмана.

 6.3. Извођач радова је обавезан у складу са чалном 61 тачка б) доставити гаранцију за извршење уговора у износу од 10% од вриједности уговора, што ће бити регулисано уговором о извођењу радова.

7. Обавјештење о додјели

7.1. Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне    набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то електронским средством, факсом, поштом или непосредно. Уз обавјештење о резултатима поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о избору најповољније понуде или поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда.

8. Закључење уговора и подуговарање

          8.1.Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене  понуде и Законом о облигационим односима.

         Понуђачима је дозвољено подуговарање, у складу са условима прописаним чланом 73. Закона. Понуђач који има намјеру подуговарања дужан је у обрасцу за понуду навести назив подуговарача  

9. Информације о заштити права понуђача

 9.1.У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.

 За све што није предвиђено овим конкурентским захтјевом, примјењују се директно одредбе Закона о јавним набавкама БиХ и подзаконских аката.

 Анекси :

Анекс 1 – Образац за понуду
Анекс 2 – Изјава понуђача
Анекс 3 – Образац за садржај понуде
Анекс 4. – Образац за повјерљиве информације
Анекс 5 – Предмјер и предрачун радова

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радисав Машић

 

Поделите: