Евиденција породиљског боловања

Приликом закњижавања обрасца плате (Образац број 5) потребно је да за накнаде за породиљско боловање унесете конта 127912, 127916 и 127917 умјесто досадашњег 127912, пошто је сада случај да се породиљама признаје 80% бруто износа. Контом 127912 обухваћено је разграничење по основу накнаде плате док су контима 127916 и 127917 обухваћена разграничења по основу пореза и доприноса за вријеме породиљског боловања.

Пошто се значајно компликује образац за плате, ако дослиједно радимо књижења по упутствима од стране Министарства финансија (јер они немају осјећај колико такав обрачун (образац) може да буде компликован и за направити и за платити) наша идеја је била да књижимо плату као да породиље нису на породиљском боловању (на 4111) а онда да обрасцем број 3 сторнирамо конта 4111 за дио који нам Фонд признаје и проведемо их на одговарајућа конта 127912, 127916 и 127917. Дакле, све као и до сада само што сада имамо не само 127912 већ и 127916 и 127917.

Ово се све односи моменат обрачуна плате.

У моменту исплате плате, евиденција издатака се врши као и раније. Сачињавате образац број 3 са ставовима:

Д 638111 – Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство

          П 639999 – Рачун за преузимање осталих издатака

Стицањем стварног права на рефундацију вршимо евидентирање потраживања по основу рефундацијеисплаћене накнаде плата за вријеме породиљског и осталог родитељског одсуства, које се рефундирају од ЈУ Фонд за дјечијузаштиту,на начин да затварамо разграничења која смо имали приликом обрачуна плате а задужујемо потраживање од Фонда на конт 129773 и то на следећи начин:

Д 129773 – Потраживања по основу рефундација из доприноса за дјечију заштиту

          П 127912 – Разграничења по основи неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме родитељског одсуства које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања

          П 127916 – Разграничења по основу порезa на накнаде плата за вријеме породиљског и осталог родитељског одсуства који се рефундира од фонда обавезног социјалног осигурања

          П 127917 – Разграничења по основу доприноса на накнаде плата за вријеме породиљског и осталог родитељског одсуства који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања.

У моменту када средства од Фонда буду дозначена на рачуне трезора Општине Фоча, ми ћемо провести остала књижења, тј. затварање потраживања и евиденцију примитака слиједећим ставовима:

Д 121211 – Жиро-рачун

          П 129773 – Потраживања по основу рефундација из доприноса за дјечију заштиту

Д 939999 – Рачун за преузимање осталих примитака

          П 938111 – Примици за накнаду плате за породиљско одсуство.

Закњижавање регреса за 2019. годину и ситне напомене

Корисници чија се лична примања се исплаћују из буџета Општине Фоча  обавезни су да обрачунају, саставе и доставе у општински трезор обрасце за исплату регреса за 2019. годину у нето износу од 900,00 КМ (двије најниже плате у Републици Српској) по запосленом који је остварио право на регрес – са припадајућим порезима и доприносима.  Регрес ћемо, како сада ствари стоје, исплаћивати као и претходни – у 12 једнаких мјесечних дијелова (бар нам је сад 1/12 цио број) . На обрасцу ставите групу за плаћање 031 6-1.

Обзиром да се ближи сачињавање полугодишњег извјештаја (а ви немате ту обавезу), желим само да скренем пажњу да што прије доставите све обрасце који се односе на прву половину 2019. године: све фактуре, обрачуне, правдања благајни и потраживања.

Пошто имамо проблема приликом закњижавања и плаћања фактура, гдје фактуре приликом копирања прекријете копијом фискалног рачуна, обавјештавам вас да од данас не копирате фискални рачун уз копију рачуна. Нама треба дакле копија рачуна, а ви сте код себе свакако дужни да имате и фискални рачун.

Уз ово вас молимо да ажурирате и извјештај о броју запослених, који достављамо Министарству финансија на крају сваког квартала (рок за други квартал је 25 јул.)

Објављен Документ оквирног буџета Републике Српске за 2020.-2022. годину

Влада Републике Српске је на сајту Владе Републике Српске објавила Документ оквирног буџета Републике Српске (ДОБ) за период од 2020. до 2022. године. ДОБ Републике Српске 2020.-2022. даје пројекције прихода, расхода и финансирања и служи као основа за припрему и доношење буџета.
(више…)

Измјена у групама за плаћање

Направио сам грешку приликом објаве група за плаћање прије пар дана. Данас ми је на то колегиница Љиљана из Центра за културу указала. Ријеч је о рачунима за струју, воду, поштанске услуге и телефонију/интернет. Група за плаћање код ових рачуана треба да је „031 9„. Ја сам грешком усписао био „031 8-9“ а, као што знате, то је група за плаћање редовних рачуна из 9. мјесеца.
Оно што још треба истаћи је да немамо више група за плаћање 031 2-X (укинули 031 2-1, 031 2-2, 031 2-3, … ,031 2-12) и сад је то све група 031 2 (ово се сад плаћа редовно те се изгубила потреба да уписујемо мјесец а циљ промјене је да ако неко заборави да уради обрасце управних одбора један мјесец, да следећи мјесец кад их накнадно уради да их видимо да су неплаћени).
Табелу нових група за плаћање можете пронаћи у падајућем менију „Трезора“ или кликом ОВДЈЕ.
Ако имате каквих приједлога када су групе за плаћање у питању, слободно зовите или пишите.

Напомене код састављања образаца

Молим вас да обратите пажњу на следеће пребломе које се некако понављају у последње вријеме:

1. Водите себи евиденцију које сте обрасце предали а које нисте (не у глави, већ на папиру), да се не би десило да не сачините неки образац на вријеме па да не буде плаћен.

2. Код сачињавања образаца, водите рачуна да ли је у питању јавни приход за чије плаћања је потребно да се попуне поља јавних прихода, па их уз ту ставку негдје наведите (врста прихода, порески период, општина, буџетска организација и позив на број). Имате колону у обрасцу број 2 „Врста прихода“ па можете све ове податке баш ту написати. Обратите пажњу на то да не мора бити порез или допринос да би захтјевао врсту прихода и све ове друге захтјеване податке.

3. Код појединачних исплата (нпр. кад су уговори у питању и сл.) можете написати позив на број или трансакцијски рачун особе којој исплаћујете путем прелазног рачуна банке, па ћемо ми у Трезору унијети ове податке да ви не морате слати списак за једну особу. Али овај број не уносите у колонама „банковни рачун“ и „банка филијала“ већ рецимо у овој колони „услови плаћања“. У колони „банковни рачун“ и „банка филијала“ остаје прелазни рачун банке а системски број остаје системски број банке (ако нисте унијели то физичко лице као добављача).

4. Водите рачуна о групама за плаћање (трудите се да се организујете да вам уговори иду или уз плату или уз топли оброк). Имате ажуриране групе за плаћање овдје.

Ако имате какву идеју како даље да унаприједимо наш заједнички рад, слободно нам пишите или нас зовите. Ревизија јавног сектора ће нам, врло вјероватно, гледати управо 2019. годину, па имајте на уму да лако могу гледати и ваше књиге.