Извјештаји буџета за 2018. годину за кориснике који се у цијелости финансирају из буџета Општине Фоча

У прилогу смо сачинили прелиминарне извјештаје о извршењу буџета за 2018. годину. Напомињем свима још једном да ово НИСУ коначни извјештаји и да  могу само да послуже за разумијевање ваших извјештаја о раду. Коначни извјештај о извршењу буџета за 2018. годину биће завршени до краја марта 2019. године.

Детаљније

Картице добављача на дан 31.12.2018. године

На инсистирање наше драге госпође Топаловић, која се изгледа једина својски труди да заврши 2018. годину у року (до 28.02.2019. године), у прилогу Вам достављамо картице добављача на дан 31.12.2018. године. Обзиром да растављање овако великих докумената захтјева много времена (као и њихово појединачно постављање на сајт), картице добављача свих корисника се налазе у једном документу. Надамо се да нећете имати проблема да утврдите од које до које странице су ваши добављачи. Такође, овдје су као добављачи наведене и банке, тј. обавезе за лична примања што и нису класични добављачи али ми немамо другог начина да вам презентујемо обавезе.
Оно што је врло битно додати да овдје можете да видите и укупан износ ваших обавеза који може да вам помогне приликом редовног годишњег пописа (што се тиче потраживања, вјерујем да износе и структуру ваших потраживања држите у малом прсту).
Такође, ови подаци су вам довољни да пошаљете изводе отворених ставки према добављачима и на тај начин провјерите да ли нам се стања слажу.

Детаљније

Недоумице уз попис

Обзиром да постоји доста питања и недоумице шта урадити ако постоји разлика у почетном стању пробног биланса који смо вам доставили и вашег стања у пописним листама, у даљем тексту слиједи објашњење поступака усклађивања стања.

  1. Набавна вриједност у листама мања него у пробном билансу

Ако у пописним листама утврдите да је набавна вриједност неке имовине мања (за 100,00 КМ) него што је исказана у пробном билансу који смо вам доставили, потребно је да сачините образац број 3 са следећим ставовима (у примјеру је приказана исправка вриједности компјутера – 011235):

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 011235-000000-0000-0000000 -100,00
ДЕЦ-18 471511-000000-0000-0000000 100,00

011235 – Рачунарска опрема, 471511 – Расходи од усклађивања вриједности произведене сталне имовине

  1. Набавна вриједност у листама већа него у пробном билансу

Ако у пописним листама утврдите да је набавна вриједност неке имовине већа (за 100,00 КМ) него што је исказана у пробном билансу који смо вам доставили, потребно је да сачините образац број 3 са следећим ставовима (у примјеру је приказана исправка вриједности намјештаја – 011221):

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 011221-000000-0000-0000000 100,00
ДЕЦ-18 771511-000000-0000-0000000 100,00

011221 – Намјештај, 771511 – Приходи од усклађивања вриједности произведене сталне имовине

  1. Исправка вриједности већа или мања у књигама него у пробном билансу

Ако у пописним листама уочите да је исправка вриједности већа или мања у односу на ону исказану у пробном билансу, на исти начин ћете поступити као у претходна два случаја само ћете умјесто конта имовине користити конта корекције имовине (011239 – за рачунаре; 011229 – за намјештај). Наравно, обзиром да је стање ових конта потражно и да се налази на потражној страни (у билансу је означено са предзнаком „—„), имаћете обрнуту ситуацију кад су у питању приходи и расходи.

Па тако ако вам је корекција вриједности (амортизација) у књигама већа него у билансу (за рачунаре):

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 011239-000000-0000-0000000 100,00
ДЕЦ-18 471511-000000-0000-0000000 100,00

А у случају да вам је корекција вриједности (амортизација) мања у књигама него у билансу (за намјештај):

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 011239-000000-0000-0000000 100,00
ДЕЦ-18 771511-000000-0000-0000000 100,00
  1. У случају да сте током године добили грант/донацију у имовини и да сте приликом пописа схватили да је тад нисте евидентирали

Донација/грант у имовини се третира на начин прописан чланом 104. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама Опшине Фоча. Тамо је прописано следеће:

„Помоћи у натури од физичких и правних лица из земље и иностранства признају се као средство унутар аналитичких конта биланса стањапо фер вриједности, у складу са захтјевима релевантних рачуноводствених стандарда и прописа који се примјењују на односну врсту средства, и у корист обрачунских прихода унутар синтетичког конта 7717 – Помоћи у натури. Уколико се помоћ у натури прими без услова повезаних с њом, обрачунски приход се одмах признаје. Уколико постоји условуу складу са МРС ЈС 23, евидентирају се разграничења на аналитичким контима 217121 – Дугорочно разграничени приходи или 227211 – Краткорочно разграничени приходи, која се у складу са испуњењем услова смањују и врши се признавање обрачунских прихода.“

Дакле, ако сте од међународне организације (донатора) добили моторно возило без услова, тј. ако донатор нема право да вам га одузме у случају да ви не испуните неку обавезу према њему, ту донацију ћете обрасцем број 3  евидентирати на следећи начин:

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 011211-000000-0000-0000000 100,00
ДЕЦ-18 771712-000000-0000-0000000 100,00

011211 – Моторна возила, 771712 – Помоћи у натури од међународних организација (у примјеру је стављен период ДЕЦ-18 мада можете ставити и период ОКТ-18 или НОВ-18 док су ранији периоди затворени и није могуће вршити евидентирања у њима)

  1. Ако сте током године продали неку имовине и сад видите да је нема у попису а нисте евидентирали трансакцију кроз књиге

Ако сте током године продали неку (нефинансијску) имовинуа нисте провели сва неопходна књижења, десиће вам се да пописом утврдите да вам се не слаже стварно стање и стање у пробном билансу. Продаја средстава би требало по правилу да се евидентира у вријеме настанка ове економске промјене, међутим ако то нисте урадили тад, крајње вријеме је да та евидентирања извршите на крају године.

Процедуру продаје ћу појаснити на примјеру продаје гараже (набавна вриједност гараже је 10,000 КМ а амортизована вриједност гараже до момента продаје била 1,650 КМ):

У моменту када надлежни орган ваше установе донесе одлуку о продаји неке имовине, у овом случају гараже, потребно је одмах сачинити образац број 3 са следећим књижењима:

  1. Прво је потребно извршити амортизацију возила у моменту продаје (да би знали његову вриједност). Рецимо да је стопа отписа гараже 1,5%, и да је продајемо на самом крају године, амортизација ће нам за текућу годину износити 150 КМ. Дакле, прво ћемо сачинити образац број 3 за амортизацију:
Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 471212-000000-0000-0000000 150,00
ДЕЦ-18 011129-000000-0000-0000000 150,00

А затим можемо на исти образац број 3 додати и књижење изузимања средства из употребе (искњижавање) и пренос на имовину намијењену продаји:

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 011126-000000-0000-0000000 10.000,00
ДЕЦ-18 011129-000000-0000-0000000 1.800,00
ДЕЦ-18 021111-000000-0000-0000000 8.200,00

011126 – Гаража, 011129 – Корекција вриједности гараже, 021111- Зграде и објекти намијењени продаји

Гаража ће дакле овим ставовима бити искњижена са имовине у употреби и пренешена на имовину намијењену продаји. На имовину на овом конту се не обрачунава амортизација (за случај да се продаја тј. лицитација одужи).

Рецимо даље да је наша установа лицитацију провела одмах и лицитацијом продала гаражу за 9.500,00 КМ. Евидентирање продаје се проводи на следећи начин:

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 123113-000000-0000-0000000 10.000,00
ДЕЦ-18 771611-000000-0000-0000000 1.800,00
ДЕЦ-18 021111-000000-0000-0000000 8.200,00

123113 – Потраживања за продата произведена стална средства, 771611 – Добици од продаје произведене сталне имовине у земљи, 021111- Зграде и објекти намијењени продаји

Наплату продатог средства ће да проведе јединица општинској трезора сачињавањем обрасца број 3 у моменту када купац плати гаражу (у нашем примјеру купац је исти мјесец измирио своју обавезу). Образац ће да садржи следеће ставове:

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 121211-ЈРТ001-0000-0000000 10.000,00
ДЕЦ-18 123113-000000-0000-0000000 10.000,00
ДЕЦ-18 819999-000000-0000-0000000 10.000,00
ДЕЦ-18 811126-000000-0000-0000000 10.000,00

811126 – Примици за производно-услужне објекте (гараже); 819999 – Рачун за преузимање примитака за нефинансијску имовину                               
У случају да смо гаражу продали за мању вриједност од 8200 КМ, умјесто добитака од продаје имали би губитке од продаје (471611).

  1. Ако сте пописом утврдили да вам је стање средстава у благајни веће или мање него у билансу стања

Да би се исправила оваква грешка потребно је пронаћи образац подизања средстава или правдања средстава благајне на коме је начињена грешка и извршити исправку сачињавањем обрасца број 3 под периодом ДЕЦ-18. Ако је рецимо грешка настала у текућој години на начин да је правдањем благајне приказан неки расход 10,06 КМ а исплаћено 10,10 КМ, потребно је сачинити образац број 3 на коме ћемо на дуговној страни додати 0,04 КМ (одговарајући конто трошка) а одобрити на потражној страни 0,04 КМ (121211 – благајна), односно ако је исплаћено 10,00 КМ, треба сачинити образац број 3 на коме ћемо на дуговној страни сторнирати одговарајући трошак у износу од 0,06 КМ а задужити благајну за исти износ.

  1. Ако комисија за попис утврди да треба да се отпише неко нефинансијско средство или обавеза

Ако желимо да отпишемо неко средство које је или уништено или се не може више користити, или обавезу која је застарила или је извјесно да је не треба плаћати, потребно је да сачинимо образац отписа нефинансијског средства или обавезе.

У случају да отписујемо основно средство које је потпуно амортизовано, само ћемо замијенити стране набавне вриједности и исправке вриједности предметног средства. Тако ћемо нпр. телевизор, као основно средство набавне вриједности 1.000,00 КМ који је амортизован 1.000,00 КМ, искњижити обрасцем број 3 следећим књижењима:

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 011232-000000-0000-0000000 1.000,00
ДЕЦ-18 011239-000000-0000-0000000 1.000,00

У случају да отписујемо основно средство које је није у потпуности амортизовано, средство ћемо обрасцем број 3 искњижити на следећи начин:

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 011232-000000-0000-0000000 1.000,00
ДЕЦ-18 471511-000000-0000-0000000 100,00
ДЕЦ-18 011239-000000-0000-0000000 900,00

Када желимо да отпишемо неку обавезу према добављачу или више добављача, због специфичности трезорског начина пословања, потребно је сачинити образац број 3 са следећим ставом:

Период Сегмент конта Дугује Потражује
ДЕЦ-18 121211-ЈРТ001-0000-0000000 500,00
ДЕЦ-18 771914-000000-0000-0000000 500,00

Уз ово, потребно је да у пратећем допису наведете све добављаче чије обавезе отписујете, заједно са бројем рачуна који се отписује и износом рачуна који се отписује и на крају, укупан износ свих отписаних обавеза по свим добављачима треба да буде једнак износу наведеном у обрасцу број 3 (у овом примјеру 500 КМ).

 

Детаљније

Измјене у обрачуну топлог оброка у 2019. години

У 2019. години, топли оброк обрачунавамо по просјецима нето плате у Републици Српској за 2018. годину. Дакле, већ јануарски топли оброк ће бити измијењен а ево и колико:
Просјечна нето плата у Републици Српској у 2018. години је износила 857 КМ.
Дакле, топли оброк по дану у 2019. години ће износити 857 КМ * 0,75%= 6.427 КМ.
Топли оброк по дану са укљученим порезом треба да износи 7.14 КМ.
Износ топлог оброка ћете дакле рачунати као и прије, множењем дневног износа 6.427 КМ (односно са порезом 7.14 КМ) са бројем дана у мјесецу.

Детаљније

Молба за доставу образаца

Обзиром да је јануар већ на измаку, морам да вас замолим да нам доставите (ако имате) заостале обрасце који се односе на 2018. годину.  Ако немате више образаца, било би добро да ми јавите. Када ми јавите да сте све доставили, ја ћу у року од пар дана да саставим неки прелиминарни извјештај за 2018. годину а послаћу вам и пробне билансе и стање добављача на тај дан да можете послати ИОС-е.  На тај начин ћемо моћи да исправимо евентуалне грешке и да ви имате простора да направите обрасце исправке ако уочите неку грешку или ако увидите да нешто недостаје.
Посебно обратите пажњу на следеће:
– Правдања и подизања благајне (да ли сте све урадили и доставили што се односи на 2018. годину јер нам средства у благајни морају одговарати стању у нашим књигама),
– Да ли имате још какво потраживање из 2018. године које нисте доставили: за услугу, продају, надокнаду за приправника и сл.
– Да ли је неко остварио право на јубиларну награду, тј. испуњава услове по колективном уговору (они који су навршили 20 или 30 година стажа током 2018. године),
– Да ли имате нешто што је планирано у буџету 2018. године а није реализовано а биће реализовано током 2019. године (назовите ме ако имате такав случај да видимо да ли је изводљиво да направимо резервације у 2018. години) и
– Да ли су класе 5,6,8,9 затворене (тј. да ли су стања на овим класама иста и на дуговној и на потражној страни, тј. да ли је салдо ових класа нула (0).

У прилогу достављам пробне билансе па погледајте мало извршења по контима и преконтролишите стања (у ове билансе мислим да није ушао образац Управног одбора Музеја за децембар и фактуре СШЦ које су данас књижене).

Детаљније

Плаћања и приходи корисника у децембру 2018. године

У прилогу можете преузети плаћања и приходи корисника буџета Општине Фоча у децембру 2018. године.


Детаљније

Приједлог ребаланса буџета Општине Фоча за 2018. годину – на увид корисницима буџета Општине Фоча

Последњих дана смо провели јавне расправе и консултације и ево вечерас смо завршили са припремом Приједлога ребаланса за 2018. годину. Обзиром да имамо времена до сутра, 18.12.2018. године, до 12 часова, било би добро да још једном погледате овај дио Приједлога ребаланса за 2018. годину који се односи на кориснике (за случај да се нама поткрала нека грешка). Мишљења смо да овакав ребаланс обухвата све обавезе за плате и накнаде за 2018. годину, те све трошкове и издатке који су већ настали или ће настати у децембру 2018. године.
Обзиром да смо у обавези да припремљен документ Приједлога ребаланса за 2018. годину имамо завршно са сутрашњим даном, нама у Одјељењу за финансије ће остати поподне (после 12 часова) довољно времена да сачинимо и писмено образложење уз Ребаланс.

Детаљније

Нацрти ребаланса за 2018. годину и буџета за 2019. годину

По договору, у прилогу постављам Нацрт ребаланса буџета за 2018. годину и нацрт буџета за 2019. годину у форми каквој су били разматрани на сједници Скупштине општине Фоча.


Детаљније

Јавна расправа о ребалансу буџета за 2018. годину и нацрту буџета за 2019. годину

Обавјештавамо вас да ће сутра, 07.12.2018. године од 11 часова у сали 31 у згради Општине Фоча бити одржана јавна расправа на тему ребаланса буџета за 2018. годину и нацрта буџета за 2019. годину.
Такође, на састанку ће бити ријечи о предстојећим активностима: попису на крају године, сачињавању извјештаја за 2018. годину, те могућностима унапређења система трезорског пословања у 2019. години.
На састанку је пожељно присуство и руководиоца јавне установе и запослених који се баве финансијско-рачуноводственим пословима.

Детаљније