Усвојени Ребаланс буџета за 2019. годину и Буџет за 2020. годину

Дана 26.12.2019. године, Скупштина Општине Фоча је усвојила Ребаланс за 2019. годину и Буџет Општине Фоча за 2020. годину. Документи су припремљени и усвојени  у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).
Ребалансом буџета за 2019. годину су умањени укупни буџетски приходи и расходи, као и укупни примици и издаци са 14.270.000 КМ на 13.661.993 КМ, прије свега због динамика подизања кредита и плаћања ситуација извођачу радова на новом објекту Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ те друге фазе реконструкције водовода. Такође, укључени су остварени а непредвиђени грантови, као и средства из намјенских и нереализованих средстава и суфицита из 2018. године.
Буџетом Општине Фоча за 2020. годину планирана су укупна буџетска средства  у износу од 13.690.000КМ  и чине их: порески приходи у износу од 8.465.000 КМ, непорески приходи у износу од 2.735.000 КМ, грантови 50.000 КМ, трансфери између јединица различитих нивоа власти у износу од 740.000 КМ, примици од продаје сталне имовине у износу од 100.000 КМ, примици по основу задуживања у износу од 1.100.000 КМ те примици по основу пореза на додату вриједност у износу од 500.000 КМ. Кад су у питању расходи и издаци њихова структура је следећа: текући расходи 9.448.000 КМ, издаци за нефинансијску имовину 2.796.000, отплата дугова 800.000 КМ (главница кредитног задужења), издаци из трансакција са другим нивоима власти 536.000 КМ  те буџетска резерва у висини од 100.000 КМ.
Оба усвојена документа се налазе у прилогу.