Усвојен Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2017. годину

Скупштина Општине Фоча је на засједању дана 31.05.2018. године усвојила Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2017. годину.  У извјештају су приказани реализовани приходи у износу од 10.252.336 КМ (93.37% планираних) док су расходи износили 10.626.797 КМ (96.78% планираних расхода).
Такође, Скупштина Општине Фоча је донијела закључак о усвајању извјештаја о трошењу буџетске резерве у 2017. години.
На крају, Скупштина Општине Фоча је усвојила и закључак о покрићу дефицита из 2017. године.
Поред извјештаја, Одјељење за финансије је путем информације упознало одборнике Скупштине Фоча о наплати пореза на непокретности у току 2017. године.

image_printОдштампај чланак

План јавних набавки Општине Фоча за 2018. годину

У складу са Законом о јавним набавкама Бих („Службени гласник БиХ“  број 39) и Правилником о јавним набавкама Општине Фоча, Одјељење за финасије објављује План јавних набавки Општине Фоча за 2018. годину.

image_printОдштампај чланак

Упутство за састављање плана Буџета Општине Фоча за 2018. годину

Поштујући календар буџета Општине Фоча, у прилогу Вам достављамо Упутство за припрему буџета Општине Фоча за 2018. годину са пратећим табелама.

Циљ Упутства за припрему Буџета Општине Фоча за 2018. годину је да корисницима буџета да смјернице, оквире и рокове за припрему буџета Општине Фоча за 2018. годину.

Корисници буџета су у обавези да изврше процјену буџетских средстава, расхода и издатака за наредну фискалну годину те да на основу тога сачине свој буџетски захтјев. Процјена буџетских средстава и издатака има за циљ обезбјеђење  ефикасног финансирања приоритетних програма и активности којима се испуњавају потребе наше локалне заједнице. Обзиром да су социјалне и економске потребе наших грађана у нескладу са средствима која су нам на располагању, потребно је да се приликом планирања и израде буџета поштују дате смјернице и ограничења утврђене како на нивоу Републике Српске, тако и на нивоу Општине Фоча.

Рокови за припрему буџета утврђени су буџетским календаром  (члан 28. Закона о буџетском систему Републике Српске), као и општинском процедуром „Планирање, праћење и извјештавање о извршењу Буџета општине Фоча“ . Корисници Буџета Општине Фоча дужни су своје планове доставити Одјељењу за финансије до 30.09.2017. године.image_printОдштампај чланак

Припрема Нацрта ребаланса буџета општине Фоча за 2017. годину

Општина Фоча, путем Одјељења за финансије које врши обраду и припрему буџета, припрема Нацрт буџета општине Фоча за 2017. годину. Документ Нацрта буџета који су одборници Скупштине општине добили у материјалима налази се у прилогу ове вијести (исправљена верзија).
Скупштина општине Фоча, на сједници која ће се одржати 29.06.2017. године, треба да изнесе своје мишљење и у форми закључка отвори јавне расправе о предметном документу.

Icon
Нацрт ребаланса буџета општине Фоча за 2017. годину
image_printОдштампај чланак

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2017-2019. година

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2017-2019. година је документ средњорочног планирања у који су укључене анализе и пројекције за општи државни сектор за ниво Републике Српске. Подаци исказани у ДОБ-у РС 2017-2019 су прикупљени и представљени у складу са стандардима фискалне статистике, и као такви су основа фискалних анализа и имају улогу у развијању и надгледању економских и фискалних програма, али и у пословима праћења мјера економске политике.

Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) у члану 16. дефинисана је израда Документа оквирног буџета Републике Српске као основе за припрему и израду буџета. Намјена ДОБ-а РС 2017-2019 је да постави стратешки оквир и горње границе ресурса, унутар којих би се требао припремати годишњи буџет. У том контексту, припрема и израда буџета засниваће се на ДОБ-у. ДОБ РС 2017-2019 даје пројекције прихода, расхода и финансирања за период 2017-2019. година. Кључни циљ овог Документа је да осигура бољу повезаност између приоритетних политика Владе и начина на које она алоцира јавне ресурсе.

У складу са ДОБ-ом, наша општина ће да врши припрему и усвајање буџета поштујући Закон о буџетском систему Републике Српске и придржаваући се буџетског календара прописаног у члану 28. овог закона.

Icon
Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2017.-2019. година
image_printОдштампај чланак